Wyższa Szkoła Logistyki co roku wydaje kolejne podręczniki, które są ściśle związane z realizowanym programem dydaktycznym i stanowią doskonałą pomoc nie tylko dla studentów WSL, ale także innych polskich uczelni, na których kształci się logistyków.

Wszelkie kwestie w sprawie Wydawnictwa WSL proszę kierować do:

Sekretarz Kolegium

 • mgr Kamila Janiszewska
 • 61 850 47 69
Logo Wyższa Szkoła Logistyki - Wydawnictwo

Kolegium redakcyjne WSL

Skład Kolegium Redakcyjnego WSL:

 1. dr inż. Stanisław Krzyżaniak - przewodniczący
 2. doc. dr inż. Ireneusz Fechner - członek
 3. dr hab. inż. Fertsch Marek prof. nadzw - członek
 4. dr inż. Aleksander Niemczyk - członek
 5. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński prof. nadzw. - członek
 6. dr hab. Ryszard Świekatowski prof. nadzw. - członek
 7. mgr Kamila Janiszewska - sekretarz

Ogólne zasady i procedura postępowania przy podejmowaniu decyzji o wydawaniu podręczników

 1. Zadaniem i kompetencją Kolegium jest rozpatrywanie zgłoszeń wydania podręczników dla studentów WSL, podejmowanie decyzji odnośnie rekomendacji kierowanych do Władz Szkoły i monitoring postępu prac odnośnie zaakceptowanych do realizacji podręczników.
 2. Kolegium odbywa robocze spotkania 2 razy w roku: w czerwcu i w grudniu.
 3. W uzasadnionych wypadkach Kolegium może się spotkać na dodatkowym spotkaniu, na wniosek:
  • Rektora, Kanclerza lub Dziekana,
  • Przewodniczącego Kolegium,
  • 2/3 składu Kolegium.
 4. Podczas posiedzeń Kolegium:
  • ustosunkowuje się do decyzji podjętych podczas poprzedniego spotkania,
  • rozpatruje Zgłoszenia skierowane do Kolegium;
   Zgłoszenia mogą pochodzić od potencjalnego autora (autorów) lub od samego Kolegium Redakcyjnego - w tym przypadku jego przedstawiciel występuje jako "Zgłaszający", a Zgłoszenie podlega takiej samej procedurze, jak zgłoszenia zewnętrzne. Zgłoszenia powinny dotyczyć propozycji przygotowania wydawnictw na następne półrocze (lub, w uzasadnionych przypadkach, na następny rok)
  • przyjmuje informacje o stanie realizacji wcześniej zaakceptowanych zgłoszeń.
 5. W ciągu 7 dni po posiedzeniu Sekretarz Kolegium:
  • rozsyła do wszystkich członków Kolegium protokół z posiedzenia,
  • przesyła Zgłaszającym informację o decyzjach podjętych przez Kolegium odnośnie ich zgłoszeń,
  • przekazuje Władzom Uczelni dokumentację Zgłoszeń zaopiniowanych pozytywnie do realizacji.

 

Czasopismo LogForum

Czasopismo LogForum

LogForum jest elektronicznym czasopismem naukowym, poświęconym problemom badawczym z dziedziny szeroko pojętej logistyki. Periodyk ten publikuje wyniki prac autorów z kilku państw i stanowi ogólnodostępne forum wymiany osiągnięć naukowych w obszarze zarządzania i organizacji oraz logistyki.

Czasopismo można znaleźć w wielu prestiżowych bazach danych, a artykuły tam publikowane, są cytowane w pismach krajowych i zagranicznych.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki, za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie „Logforum” przysługuje 200 punktów.

Zapraszamy na www.logforum.net

Publikacje do pobrania

Koszty i efektywność logistyki w MŚP
Koszty i efektywność logistyki w MŚP

Koszty i efektywność logistyki w MŚP

Autorzy: Adam Koliński, Ryszard Orliński, Małgorzata Macuda

Kolegium Redakcyjne: Marek Fertsch, Ireneusz Fechner, Stanisław Krzyżaniak (Przewodniczący), Aleksander Niemczyk, Bogusław Śliwczyński, Ryszard Świekatowski, Kamila Janiszewska

Recenzent: dr hab. Katarzyna Szopik-Depczyńska, prof. US

 

Niniejsza monografia jest wynikiem współpracy naukowo-badawczej Autorów reprezentujących Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Tak szeroki zakres tematyczny monografii niezbicie świadczy o ważności i wieloaspektowości poruszanej problematyki kosztów i efektywności procesów logistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Niniejsza publikacja może stanowić ciekawą lekturę dla studentów, pracowników naukowych oraz menedżerów poszukujących optymalnych rozwiązań, wpływających na wzrost efektywności przedsiębiorstw sektora MSP.

 

Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw
Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw

Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw 

Autorzy: Roman Domański, Michał Adamczak, Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik 

Kolegium Redakcyjne: Marek Fertsch, Ireneusz Fechner, Stanisław Krzyżaniak (przewodniczący), Aleksander Niemczyk, Bogusław Śliwczyński, Ryszard Świekatowski, Kamila Janiszewska 

Recenzent: dr inż. Adam Koliński, Katedra Controllingu i Systemów Informatycznych Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu 

Niniejsze opracowanie jest wynikiem realizacji projektu badawczego KSL 1/15 „Modelowanie ekonomicznej wielkości partii w łańcuchu dostaw” realizowanego w latach 2015 – 2017 w Katedrze Systemów Logistycznych Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Głównym celem prac badawczych była analiza funkcjonowania modeli przepływu materiałowego w rozmaitych uwarunkowaniach łańcucha dostaw.

Opracowanie ma cechy projektu naukowego o charakterze badań podstawowych, który nie wyklucza zastosowania (wdrożenia) wyników badań w praktyce gospodarczej. W projekcie wykorzystane zostały narzędzia i metody typowe dla realizacji badań teoretycznych: studium literatury krajowej i zagranicznej, obserwacja i analiza otoczenia gospodarczego – współczesne praktyki biznesowe, obliczenia scenariuszy wariantów biznesowych w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, symulacje procesów przepływu materiałowego w programie iGrafx Process for Six Sigma, obróbka statystyczna wyników badań w programie Minitab 19.

Efektem realizacji projektu badawczego jest zdobycie szczegółowej wiedzy na temat wybranego modelu przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw, pozwalającego skutecznie i efektywnie zarządzać nim z punktu widzenia ekonomiki realizacji tego przepływu. Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie luk w obecnym stanie wiedzy logistycznej na temat obserwowanych faktów związanych z modelami przepływów w łańcuchach dostaw – doprecyzowanie i dogłębne poznanie praw rządzących zachowaniem się analizowanych zjawisk. 

Logistics Management - modern development trends
Logistics management

Logistics management based on strategy formulation, planning, material flow control, warehousing, inventory, work in progress, finished goods and adequate information - from the point of obtaining to the point of consumption - in order to adjust to the needs of customers and their satisfaction. Tasks of logistics management can be divided into supply logistics, production and distribution. Therefore, in this monograph it was decided to take into account the basic material flow phases in terms of enterprise and supply chain management.

This monograph is the result of cooperation between researchers from Poznan School of Logistics and Poznan University of Technology, specialists from Institute of Logistics and Warehousing and practitioners of the leading Polish logistics enterprises. The principal aim of the monograph is a comprehensive approach of logistics management, including best practices. The results of the research presented in this monograph are the result of a detailed analysis of not only the Polish economy, but also of international scientific cooperation by the authors of individual chapters, which obtained also thanks to the Erasmus+ Programme. Therefore, another important aim of this monograph is to promote the knowledge and best practices regarding the logistics management and their confrontation with other research institutions in the European Union.

WSL FORUM 2017: Wybrane problemy współczesnej logistyki w świetle badań naukowych i praktyki biznesowej
Logistics management

Monografia stanowi zestawienie wybranych artykułów prezentowanych w czasie konferencji WSL Forum 2017, która odbyła się 12 maja 2017 roku w siedzibie Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. 

Obecnie jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji przemysłowej. To już czwarta rewolucja, tym razem opierająca się na pełnej digitalizacji produkcji i logistyki. Ucyfrowienie to konieczne rozwiązanie, które pozwala na realizację potrzeb klientów przy jednoczesnej racjonalizacji wykorzystania zasobów. Łańcuchy dostaw muszą dostosowywać swoją ofertę do wymagań klientów a niekiedy nawet je kreować. Na to wszystko nakłada się presja kosztowa oraz świadomość ochrony środowiska. Tym samym na gruncie praktycznym pojawia się wiele wyzwań z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa chcące stanowić część nowoczesnych łańcuchów dostaw. To z kolei sprawia, że na gruncie teoretycznym pojawia się wiele nowych obszarów badawczych wartych zainteresowania. W monografii przedstawiono prace traktujące o kierunkach rozwoju współczesnej logistyki. Kierunki te koncentrują się na wzroście efektywności wykorzystania zasobów i dostosowania rozwiązań logistycznych do wymagań cyfryzacji gospodarek.

 

Modern foreign language learning in logistics area
Modern foreign language learning in logistics area

Modern foreign language learning in logistics area

Monografia stanowi podsumowanie realizacji projektu Logistics Language Open Training (LLOT). W monografii zawarto zarówno rozdziały dotyczące rezultatów projektu LLOT jak i teksty dotyczące współczesnych osiągnięć w zakresie nauczania języków obcych. W monografii znajdują się rozdziały traktujące o metodzie CLIL, grywalizacji, różnicach w nauczaniu języka powszechnego i specjalistycznego, porównania systemów edukacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych do wspomagania procesu nauczania. Autorami poszczególnych rozdziałów monografii są przedstawiciele partnerów projektu LLOT, pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w St. Petersburgu. Redaktorami monografii są pomysłodawcy projektu LLOT, jego współwykonawcy i pracownicy Wyższej Szkoły Logistyki. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z dorobkiem projektu: jego rezultatami ukierunkowanymi na podnoszenie kompetencji językowych (w szczególności dotyczących języka branżowego-logistycznego) wśród pracowników branży logistycznej jak i dorobku naukowego prezentującego współczesne spojrzenie na nauczania języków obcych.

The monograph is a summary of the Logistics Language Open Training (LLOT) project. The monograph contains: chapters with descriltion od LLOT project results  and texts on contemporary solutions in the field of foreign language teaching. The monograph contains chapters dealing with: CLIL method, gamification, differences between universal and specialist language teaching, comparison of educational systems and  using of modern IT tools to support the teaching process. The authors of individual chapters of the monograph representatives LLOT project partners, research and teaching staff of the Poznan School od Logistics, and the University of Adam Mickiewicz in Poznań and the University of Economics in St. Petersburg. The editors of the monograph are the originators of the LLOT project and employees of the Poznan School od Logistics. We cordially invite you to familiarize yourself with the project's outcomes: its results focused on improving language competences (in particular on the industry-logistic language) among the employees of the logistics branch as well as scientific achievements presenting a contemporary solutions in foreign language teaching. 

 

Supply chain project management
Modern foreign language learning in logistics area

SUPPLY CHAIN PROJECT MANAGEMENT

Łukasz Brzeziński, Piotr Cyplik, Magdalena Kopeć, Piotr Ogonowski, Mariusz Szuster Adrianna Toboła

Nowadays the scope of supply chain activities is changing very dynamically. New challenges appear in companies during everyday business execution. In order to meet the goal of competitiveness, companies need to apply new tools and methods to improve their logistics processes. The implementation of effective supply chain management solutions requires not only strictly logistics-related competences, but also project management competences. The combination of the two types of competences mentioned above is required for supply chain project managers. People working in this position should not only be fluent in the world of logistics, but they should also know perfectly well and be able to apply the tools used in project management. The purpose of this book is to provide an overview of selected issues that a supply chain project manager may encounter in the course of their daily work.

The material prepared by the authors was collected and presented as a two-volume monograph entitled SUPPLY CHAIN PROJECT MANAGEMENT. Volume I, which, Dear Reader, you are currently holding in your hand, contains a total of six chapters referring to the following scope:

▪ Supply Chain Management,
▪ Strategic Management,
▪ Project Management,
▪ Logistics Management,
▪ Process Management,
▪ Human Resource Management. 

and Volume II, which contains a total of six chapters referring to the following scope:

▪ Controlling logistics and Supply Chain,
▪ Forecasting,
▪ Operations research and optimization theory,
▪ Problem solving techniques,
▪ Supply Chain Big Data analysis,
▪ Negotiations and business communication.

 

Podręczniki opracowane w ramach projektu Modern Logistics Learning

Poniżej znajdują się podręczniki został opracowane w ramach projektu Modern Logistics Learning (MLL). Celem projektu było stworzenie programu modułu kształcenia na studiach II stopnia zgodnego z wymaganiami opisanymi w dokumencie European Qualification Framework na poziomie European Senior Logistician (poziom 6 europejskich ram kompetencji) opracowanym przez European Logistics Association.

Podręczniki stanowią materiał wspomagający zdobywanie przez studentów kompetencji w obszarach:

 • podstawy biznesu i umiejętności menedżerskie
 • projektowanie łańcucha dostaw
 • planowanie łańcucha dostaw
 • realizacja procesów łańcucha dostaw (magazynowanie, transport, zapatrzenie, obsługa klienta)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia