Aktualnie trwające projekty

Podnoszenie kompetencji wykładowców Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu dzięki przeprowadzeniu wyspecjalizowanych szkoleń, które skupiają się na rozwijaniu zdolności dydaktycznych, umiejętności pracy w środowisku cyfrowym, promowaniu zielonej transformacji oraz poszerzaniu wiedzy merytorycznej

Wyższa Szkoła Logistyki uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Podnoszenie kompetencji wykładowców Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu dzięki przeprowadzeniu wyspecjalizowanych szkoleń, które skupiają się na rozwijaniu zdolności dydaktycznych, umiejętności pracy w środowisku cyfrowym, promowaniu zielonej transformacji oraz poszerzaniu wiedzy merytorycznej”, FERS.01.05-IP.08-0209/23

Projekt na celu dostosowanie oferty Uczelni do potrzeb gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji dzięki przeszkoleniu wykładowców, którzy zdobytą wiedzę przekażą studentom i studentkom podczas zajęć.

W ramach projektu planujemy:

 • przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu dydaktyki, kompetencji cyfrowych i zielonej transformacji
 • organizację wyjazdów studyjnych do największych ośrodków badawczych w Europie oraz do czołowych firm logistycznych
 • realizację szkoleń językowych oraz szkoleń z zakresu programowania
 • uczestnictwo w branżowych targach oraz międzynarodowych konferencjach naukowych
 • zwiększenie dostępu do naukowych czasopism oraz zakup specjalistycznej literatury

Harmonogram działań:

 • 06.2024: Rozpoczęcie rekrutacji wykładowców i osób prowadzących zajęcia do udziału w projekcie.
 • 10.2024-02.2025: Realizacja wspólnych szkoleń dla pierwszej grupy wykładowców.
 • 03.2025-04.2027: Rozpoczęcie indywidualnych i grupowych wyjazdów studyjnych, udział w targach i konferencjach.
 • 10.2025-02.2026: Realizacja szkoleń dla drugiej grupy wykładowców.
 • 03.2026-06.2026: Rozpoczęcie indywidualnych szkoleń z zakresu kompetencji językowych i cyfrowych wspierających dydaktykę.

Wszystkie działania, które będziemy realizować, będą odbywały się w budynkach bez barier architektonicznych, tj. w budynkach, które posiadają parking dla osób z niepełnosprawnością, platformę dla osób poruszających się na wózkach, rampę podjazdową, windę, oznaczenia poziome i pionowe, które ułatwiają poruszanie się oraz toaletę dla osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu : 01.06.2024 - 30.04.2027

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 1 168 524,65 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 133 468,91 zł

Transport Multimodalny dla Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki - projekt partnerski na rzecz utworzenia studiów dualnych inżynierskich

Wyższa Szkoła Logistyki uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Transport Multimodalny dla Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki - projekt partnerski na rzecz utworzenia studiów dualnych inżynierskich dla studentów/tek oraz szkoleń dla nauczycieli akademickich, podnoszący kwalifikacje zawodowe w obszarze transportu oraz kompetencje cyfrowe, z zakresu zielonej transformacji i projektowania uniwersalnego” , FERS.01.05-IP.08-0054/23.

W ramach projektu planujemy realizację studiów dualnych inżynierskich o specjalności „Transport Multimodalny” w partnerstwie z firmą CLIP TERMINALS SP. Z O.O. Program studiów będzie dostosowany do aktualnych potrzeb branży transportowej, uwzględniający zmiany związane z zieloną i cyfrową transformacją. Studia będziemy prowadzić w formule dualnej, co oznacza, że studenci i studentki będą realizować naprzemiennie studia w WSL i staż w CLIP TERMINALS SP. Z O.O.

Projekt rozpoczniemy od działań zwiększających świadomość i wiedzę kandydatów i kandydatek na studia, aby przygotować ich do wyzwań związanych z realizacją studiów w formie dualnej a tym samym ograniczyć ryzyko rezygnacji z nauki. Planujemy również przeszkolenie nauczycieli akademickich w zakresie kompetencji cyfrowych, zielonej transformacji i projektowania uniwersalnego, żeby jak najlepiej przygotować kadrę dydaktyczną do prowadzenia zajęć w formie dostępnej, z uwzględnieniem wyzwań współczesnej gospodarki.

W trakcie realizacji projektu zorganizujemy również zajęcia wyrównawcze, które pomogą studentom i studentkom zwiększyć kompetencje analityczne, cyfrowe i komunikacyjne, a tym samym zwiększą ich szanse na studiach i rynku pracy.

Naszym celem jest stworzenie kompleksowego programu, który nie tylko dostosuje naszą ofertę edukacyjną do współczesnych potrzeb rynku, ale także umożliwi studentom rozwój w obszarze kluczowych kompetencji przyszłości.

Wszystkie działania, które będziemy realizować, będą odbywały się w budynkach bez barier architektonicznych, tj. w budynkach, które posiadają parking dla osób z niepełnosprawnością, platformę dla osób poruszających się na wózkach, rampę podjazdową, windę, oznaczenia poziome i pionowe, które ułatwiają poruszanie się oraz toaletę dla osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu : 01-02.2024 - 31.03.2028

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 4 692 946,05 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 542 946,05 zł

Studia

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
  Pobierz
 • Dokumenty rekrutacyjne
  Pobierz
 • Harmonogram roku akademickiego 2024/2025
  Pobierz

Szkolenia:

 • Szkolenia dla kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Logistyki podnoszące kompetencje cyfrowe, z zakresu zielonej transformacji i projektowania uniwersalnego:
 • Tworzenie materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem założeń cyfrowej transformacji\
 • Rozwój świadomości i umiejętności na rzecz zielonej transformacji
 • Projektowanie uniwersalne

 

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Transport Multimodalny dla Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki - projekt partnerski na rzecz utworzenia studiów dualnych inżynierskich”
  Pobierz
 • Dokumenty rekrutacyjne
  Pobierz
 • Harmonogram szkoleń
  Pobierz

Projekty badawczo-rozwojowe realizowane dla M.W. Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Projekt 1

„Opracowanie metodyki wdrożenia rozwiązań zautomatyzowanych w procesach magazynowych w branży e-commerce uwzględniających postulaty 3 RIS – Innowacyjny przemysł – Zrównoważony rozwój”

jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1. Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Typ projektu: I. Projekty B+R przedsiębiorstw.
Celem projektu jest opracowanie metodyki wdrożenia rozwiązań automatycznych do procesów magazynowych realizowanych dla branży e-commerce, uwzględniającej postulaty zrównoważonego rozwoju, co przyczyni się do podniesienia poziomu innowacyjności (podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstwa Beneficjenta) oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki województwa lubuskiego.


Realizacja projektu została zaplanowana w trzech etapach:

 1. Opracowanie narzędzi samooceny odnoszących się zarówno do pracowników operacyjnych, jak i pracowników na stanowiskach menedżerskich.
 2. Opracowanie kursów e-learningowych, których celem jest zwiększanie poziomu akceptacji pracy w systemie zautomatyzowanym. Etap zakłada również opracowanie prototypu środowiska interfejsu symulacyjnego w wariancie uwzględniającym opracowane scenariusze jego automatyzacji.
 3. Ocena narzędzi stworzonych w ramach innowacyjnej metodyki. W tym celu dokonuje się ewaluacji przydatności stworzonych narzędzi (assessment center, kursów e-learningowych).Zadaniem WSL w ramach tego projektu będzie opracowanie narzędzia samooceny oraz scenariuszy assessment center, pozwalających na ocenę stopnia akceptacji pracy w systemie zautomatyzowanym, zarówno pracowników operacyjnych, jak i kadry zarządzającej. Zespół WSL weźmie także udział w stworzeniu środowiska interfejsu symulującego proces magazynowy w warunkach zróżnicowanego stopnia jego automatyzacji.

Projekt 2

„Stworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego w zakresie identyfikacji wpływu automatyzacji procesów magazynowych w branży e-commerce na postulaty 3 RIS – Innowacyjny przemysł – Zrównoważony rozwój”

jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1. Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Typ projektu: II. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R. Celem projektu jest stworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego w zakresie identyfikacji wpływu automatyzacji procesów magazynowych w branży e-commerce na postulaty zrównoważonego rozwoju.
Realizacja projektu została podzielona na dwie części:

 1. zakup wyposażenia, zainstalowanie laboratorium,
 2. przeprowadzenie badań przy wykorzystaniu stworzonego laboratorium.

Zadaniem WSL w ramach tego projektu będzie współpraca w ramach opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wybranych elementów laboratorium badawczo-rozwojowego. Zespół WSL opracuje również plan i przeprowadzi w stworzonym laboratorium badania w zakresie identyfikacji wpływu automatyzacji procesów magazynowych w branży e-commerce na postulaty 3 RIS - Innowacyjny przemysł – Zrównoważony rozwój.

Więcej informacji o projektach: Przejdź

Projekty archiwalne

WSL UCZELNIĄ DOSTĘPNĄ – Kompleksowy program likwidujący bariery w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, nr POWR.03.05.00-00-A009/21.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

CEL GŁÓWNY:

Wzrost dostępności i możliwości studiowania w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu dla osób z niepełnosprawnościami poprzez:

 • Wsparcie zmian organizacyjnych, w tym utworzenie Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego
 • Poprawienie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej
 • Wdrożenie narzędzi informatycznych, w tym modernizacja strony internetowej z uwzględnieniem obowiązującego standardu WCAG
 • Wprowadzenie do programów nauczania modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami
 • Realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni, zwiększanie świadomości i kompetencji pracowników w tym zakresie

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.11.2021 do 31.10.2023.

Projekt na wszystkich etapach będzie wdrażany we współpracy z działem BHP oraz ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami tj. Stowarzyszeniem Osób Nie w Pełni Sprawnych i Rencistów.

Rodzaje wsparcia

Spotkania z psychologiem dostępne w dniach:
 • Poniedziałek 9.00-14.00
 • Środa 9.00-14.00

Możliwość umówienia się na wizytę po uprzednim zarezerwowaniu terminu przez kalendarz na stronie Wirtualnego Biura Karier

 

Biuro Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami otwarte w godzinach:
 • Poniedziałek 8.30-13.30
 • Wtorek 8.30-13.30
 • Czwartek 8.30-13.30
 • Piątek 8.30-13.30
Pomoc asystenta dydaktycznego:
 • sala 19
 • rodzaj dodatkowego wsparcia do ustalenia z BON

Szkolenia:

 • Bezpłatne szkolenia dla pracowników Wyższej Szkoły Logistyki podnoszące świadomość na temat osób z niepełnosprawnościami :
 1. Skuteczny kontakt z ON
 2. Jak pozostać przy sobie w kontakcie z osobą niepełnosprawną z perspektywy Analizy Transakcyjnej
 3. Teoria i prawo o niepełnosprawności
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „WSL UCZELNIĄ DOSTĘPNĄ – Kompleksowy program likwidujący bariery w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu
  Pobierz
 • Dokumenty rekrutacyjne
  Pobierz
 • Harmonogram szkoleń
  Pobierz

Studia dualne inżynieria łańcucha dostaw

Projekt „ STUDIA DUALNE INŻYNIERIA ŁAŃCUCHA DOSTAW”, nr projektu POWR.03.01.00-00-DU23/18 jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie  3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś Priorytetowa III-Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – tryb konkursowy.

Celem projektu jest realizacja w okresie 06.2018-04.2022 przez Wyższą Szkołę Logistyki programu kształcenia o profilu praktycznym, dostosowanego do potrzeb branży logistycznej poprzez uruchomienie studiów dualnych Supply Chain Engineering podnoszących u studentów kompetencje zgodnie z zapotrzebowaniem branży TSL w trakcie uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych WSL oraz stażach realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami, co poprawi zdolność studentów do zdobycia zatrudnienia.

Projekt zakłada realizację 3 zadań polegających na:

 1. przygotowaniu programu studiów dualnych SCE we współpracy z pracodawcami,
 2. realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów,
 3. realizacja płatnych staży w firmach z branży logistycznej dla studentów.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 666 484,17 zł.

ABK 2.0

Projekt ABK 2.0 – PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG AKADEMICKIEGO BIURA KARIER WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYK
nr projektu POWR.03.01.00-00-B014/17 jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
Oś Priorytetowa III-Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – tryb konkursowy.

Celem projektu jest podniesienie poziomu przygotowania do wejścia na rynek pracy 200 studentów/tek Wyższej Szkoły Logistyki, w ramach wsparcia rozwoju ich kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Czas trwania projektu: 01.03.2018 – 31.08.2023

Dofinansowanie projektu z UE: 486 142,28 zł

Osiągnięcie celu i rezultatów odbędzie się poprzez realizację 5 zadań Projektu:

 • Zadanie 1 - Szkolenia podnoszące kompetencje pracowników Biura Praktyk i Karier zawodowych
 • Zadanie 2 - Indywidualne poradnictwo zawodowe świadczone przez Doradcę zawodowego
 • Zadanie 3 - Warsztaty w zakresie przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej
 • Zadanie 4 - Wsparcie studentów/tek rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy przez Wirtualne Biuro Karier
 • Zadanie 5 - Wsparcie dla studentów/tek z Ukrainy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - plik pdf

Zintegrowany program WSL

Projekt ZINTEGROWANY PROGRAM WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI,  nr projektu POWR.03.05.00-00-Z089/17 jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie  3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś Priorytetowa III-Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – tryb konkursowy.

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania Uczelnią (Wyższą Szkołą Logistyki) w okresie 01.01.2018 - 30.09.2022, poprzez wdrożenie Zintegrowanego Programu Uczelni w obszarze programów kształcenia, programów stażowych, podnoszenia kompetencji studentów/tek, informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią modyfikujących model zarządzania procesem kształcenia oraz podnoszenia kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej WSL.

Osiągnięcie celu i rezultatów odbędzie się poprzez realizację 7 zadań Projektu:

 • Zadanie 1 - MODUŁ PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA opracowanie i pilotażowa realizacja ścieżki kształcenia nowej specjalności o profilu praktycznym, kształcącej równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie na II stopniu studiów kierunku logistyka, w trybie stacjonarnym, w formie studiów dualnych (program stażu powiązany z programem kształcenia 27 tygodni nauka + 27 tygodni staż) realizowanych w całości w języku angielskim pt. SUPPLY CHAIN PROJECT MANAGER
 • Zadanie 2 - MODUŁ PROGRAMÓW STAŻOWYCH: opracowanie i pilotażowa realizacja wysokiej jakości programu stażowego powiązanego z programem kształcenia nowej ścieżki kształcenia pt. Supply Chain Project Manager
 • Zadanie 3 -  MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI: opracowanie i pilotażowa realizacja ponadprogramowego WARSZTATU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH
 • Zadanie 4 - MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI: opracowanie i pilotażowa realizacja ponadprogramowego WARSZTATU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA SYSTEMU GS1
 • Zadanie 5 - MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI: opracowanie i pilotażowa realizacja ponadprogramowego WARSZTATU SYMULACJI SYTUACJI KRYTYCZNYCH podnoszącego kompetencje zawodowe i analityczne.
 • Zadanie 6 - MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI: opracowanie i pilotażowa realizacja ponadprogramowego WARSZTATU SYMULACJI EKSPLOATACJI MAGAZYNÓW
 • Zadanie 7 - MODUŁ ZARZĄDZANIA W UCZELNI : dostawa, instalacja i wdrożenie systemu wspomagającego obsługę dziekanatu oraz zarządzanie procesem dydaktycznym i systemu wspomagającego zarządzanie rozwojem potencjału naukowego

Dofinansowanie projektu z UE: 6 497 296,63 zł

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Logo - MEiN

Okres realizacji 01.2021-12.2021

Podmiot udzielający wsparcia: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Więcej informacji o warunkach konkursu:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r.

Praktycy do tablicy

Projekt „PRAKTYCY DO TABLICY – wdrożenie w ramach programu Akademii Kompetencji Rady Pracodawców Wyższej Szkoły Logistyki do macierzy efektów kształcenia na kierunku Logistyka grupy kompetencji ułatwiających absolwentom realizację rutynowych zadań zawodowych w branży Transport-Spedycja-Logistyka i tym samym ułatwiającym im wejście na rynek pracy”, nr projektu POWR.03.01.00-00-K375/15 jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie  3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś Priorytetowa III-Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – tryb konkursowy. 

Celem projektu jest podniesienie poziomu określonej przez Radę Pracodawców WSL grupy kompetencji 540 studentów i studentek WSL, w okresie 10.2017-09.2020, ułatwiających realizację rutynowych zadań zawodowych w kluczowej dla gospodarki i rozwoju kraju branży TSL.

Projekt „Praktycy do Tablicy” składa się z 5 zadań:

 1. BILANS KOMPETENCJI - Narzędzie Identyfikacji Luk Kompetencji (NILK), umożliwiający efektywną identyfikację luk w wymaganych przez pracodawców z RP WSL kompetencjach studentów/tek, pozwoli dobrać z puli szkoleń/warsztatów te, które powinien student/tka zrealizować, by uzupełnić swoje kompetencje zawodowe, komunikacyjne, w zakresie przedsiębiorczości, zawodowe, informatyczne, językowe do poziomu oczekiwanego przez pracodawców.
 2. 8 GODZIN OD PRAKTYKA ZROBI Z CIEBIE LEPSZEGO LOGISTYKA, odpowiada na potrzeby wyższego poziomu kompetencji interpersonalnych u absolwentów.
 3. EUROPEJSKIE WYMAGANIA–POLSKIE WYZWANIA umożliwiający studentom zdobycie kompetencji zawodowych na poziomie European Senior Logistician.
 4. I RAZ I DWA I JUŻ KAŻDY LOGISTYK EXCEL ZNA, które umożliwia studentom odbycie szkolenia w ramach Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL) i uzyskanie Certyfikatu A2: Zaawansowane Arkusze Kalkulacyjne.
 5. ROZMÓWKI SPEDYTORA – SPECJALISTYCZNE WARSZTATY JĘZYKOWE W J. ANGIELSKIM, NIEMIECKIM, ROSYJSKIM

Dofinansowanie projektu z UE: 1 393 283,67 zł 

Kadry

Projekt „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Logistyki”, nr projektu POWR.03.04.00-00-D-118/16 jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania  3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Priorytetu III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – tryb konkursowy. Projekt jest realizowany przez Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu

Celem projektu jest podniesienie poziomu grupy kompetencji dydaktycznych  nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Logistyki w okresie 11.2017-10.2019

Dofinansowanie projektu z UE: 58430,70 zł

EKO-LOG

Projekt „EKO-LOG: niekonwencjonalny moduł zajęć dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych rozwijający ich kompetencje oraz rozbudzający ich ciekawość, kreatywność i chęć pogłębiania wiedzy w obszarze świadomego i proekologicznego udziału w złożonych procesach logistycznego łańcucha gospodarki odpadami”, nr projektu POWR.03.01.00-00-C039/16 jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Priorytetu III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – tryb konkursowy. Projekt jest realizowany przez Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu w partnerstwie ze Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Celem projektu jest podniesienie poziomu grupy kompetencji (m. in. komunikowania się i współpracy)  312 uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, w okresie 08.2017-07.2018 r., w powiązaniu z rozbudzeniem ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy tych osób w obszarze świadomego i proekologicznego udziału w złożonych procesach logistycznego łańcucha gospodarki odpadami.

Wartość projektu: 79 197,36 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 76 742,24 zł, a wkład własny wynosi 2455,12 zł (w tym wkład prywatny: 2083,12 zł).

Więcej o Projekcie EKO-LOG

logo

Celem projektu jest podniesienie poziomu grupy kompetencji miękkich (m.in. komunikowania się i współpracy) 312 uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych (156K i 156M), w okresie 08.2017-07.2018, w powiązaniu z rozbudzeniem ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy tych osób w obszarze świadomego i proekologicznego udziału w złożonych procesach logistycznego łańcucha gospodarki odpadami.

Główne rezultaty: poprzez realizację celu wzrośnie o 312 (156K) liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS (wykazanie tego poprzez Bilans Kompetencji - pre/post-test). Będzie to możliwe dzięki opracowaniu niekonwencjonalnego 3-dniowego modułu zajęć „EKO-LOG" stworzonego w ramach działań WSL wspartych z EFS oraz realizacji trzeciej misji uczelni (efekt synergii współpracy Wnioskodawcy: Wyższej Szkoły Logistyki i Partnera: Związku Międzygminnego GOAP). W trakcie projektu 390 osób (195K) podzielonych na 16 grup weźmie udział w sumie w 336 godzinach dydaktycznych modułu zajęć „EKO-LOG” (jedna grupa/klasa: 21 godzin dydaktycznych rozłożonych na 3 dni po 7 godzin dydaktycznych).

Grupę docelową projektu stanowi młodzież z 9 szkół ponadgimnazjalnych zgrupowanych w 16 klas, łącznie 390 osób (195K). Liczebność klas waha się w przedziale 19-30 os. (średnio 25 os.). Średni wiek tych osób to 17 lat.

Osiągnięcie celu i rezultatów odbędzie się poprzez realizację 3 zadań projektu:

 1. Warsztaty inicjujące pracę z młodzieżą pt. „Rozwikłajmy zawiły logistyczny łańcuch gospodarki odpadami” (pierwszy dzień modułu zajęć „EKO-LOG”)
 2. Edukacyjna gra terenowa pt. „Zagadkowa wędrówka szlakiem logistycznego łańcucha gospodarki odpadami” (drugi dzień modułu zajęć „EKO-LOG”)
 3. Warsztaty finalizujące pracę z młodzieżą pt. „Zarządzajmy logistycznym łańcuchem gospodarki odpadami” (trzeci dzień modułu zajęć „EKO-LOG”)

REZULTATY:

 • 396 (183K/213M ) uczestników/ czek projektu podniosło kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
 • 3 -dniowy modułu zajęć „EKO-LOG" stworzony w ramach działań WSL wspartych z EFS oraz realizacji trzeciej misji uczelni
 • zrealizowano 336 godzin dydaktycznych w ramach modułu zajęć „EKO-LOG”

TRWAŁOŚĆ Projektu:

Logistyka stawia na technika

LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA

Projekt LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA – podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów zawodu technik logistyk poprawiające ich zdolność do zdobycia zatrudnienia”, nr RPWP.08.03.01-30-0052/16 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.3 – Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Celem projektu w okresie 09.2016-09.2018 jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych 459 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk, doskonalenie kompetencji 16 nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w 8 szkołach z woj. wielkopolskiego.

Wartość projektu to 787 298,95 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich (85%) i budżetu państwa (5%) wynosi 708 569,05 zł, a wkład własny 78 729,90 zł.

Więcej o projekcie LSNT

Projekt ma na celu:

 • podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych 459 uczniów (211K) kształcących się w zawodzie technik logistyk z 8 szkół z woj. wielkopolskiego poprzez rozwinięcie u nich grupy kompetencji zawodowych w trakcie realizacji dodatkowych działań dydaktycznych, w tym staży, we współpracy z przedsiębiorstwami, w okresie 09.2016-09.2018, co poprawi ich zdolność do zdobycia zatrudnienia w branży logistycznej.
 • doskonalenie kompetencji 16 nauczycieli/ek (12K) nauczacjących w zawodzie technik logistyk
 • doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w 8 szkołach z woj. wielkopolskiego

Wsparcie realizowane w ramach proj. zostało określone na podstawie zapotrzebowania 8 szkół kształcących w zawodzie Technik Logistyk, które przed rozpoczęciem udziału w proj. przeprowadziły INDYWIDUALNE DIAGNOZY POTRZEB (dok. zatwierdzone przez organy prowadzące).

Planowane efekty projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację 5 zadań projektu:

 1. ponadprogramowe 150-godzinne staże w firmach z woj. wielkopolskiego dla 96 uczniów (44K),
 2. ponadprogramowe specjalistyczne formy kształcenia w postaci 1-dniowych spotkań praktycznych w firmach oraz warsztatach praktycznych w WSL dla uczniów każdej z 8 szkół oraz 4 konferencji Logmeeting.wlkp z udziałem prelegentów z firm dla 459 (211K) uczniów,
 3. innowacyjna forma aktywizacji uczniów poprzez organizację zawodów NajlepsiLogistycy.wlkp i certyfikację ELA na poziomie CANDIDATE JUNIOR LOGISTICIAN dla 92 najlepszych uczniów (decyduje wynik egzaminu zawodowego),
 4. 4 dwudniowe (dwa na rok) panele dyskusyjno-problemowe dla 16 nauczycieli (12K) –doskonalenie kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej poprzez szkolenia prowadzone przez praktyków biznesu oraz wspólną pracę warsztatową,
 5. pakiet specjalistycznych pomocy dydaktycznych umożliwiający realizację zajęć w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy branży logistycznej (dla każdej szkoły: 2 makiety obiektów logistycznych, 6 filmów w technologii 360 stopni, 20 prezentacji, 20 tablic dydaktycznych oraz dla 6 z nich dodatkowe pakiety Wirtualnych Laboratoriów)

Pliki do pobrania

Harmonogram wsparcia w projekcie
Regulamin ZNL WLKP 06 03 2017
Zadanie na ZNL WLKP 06 03 2017
Harmonogram wsparcia w projekcie - staże
Plan organizacji przyjazdów uczestników projektu do WSL
Plan Organizacyjny wyjazdów uczniów do firm logistycznych
Podsumowanie doświadczeń w zakresie upraktyczniania wiedzy w zawodzie technik logistyk
Propozycja usprawnień do planów nauczania TL

Skierowanie na staż
Zasady zwrotu kosztów dojazdu
Deklaracja rozliczenia
Lista obecności
Certyfikat odbycia stażu
Dziennik stażu
Raport opiekuna stażu
Regulamin staży
Umowa

 

 

Kontakt

Biuro projektu – Estkowskiego 6; parter; pokój 9A.

Kierownik projektu 
dr inż. Adam Koliński
tel. 061 850 47 91
adam.koliński@wsl.com.pl

Specjalista ds. rozliczeń i ewaluacji projektu 
mgr Mateusz Michalski
tel. 061 850 47 75
mateusz.michalski@wsl.com.pl

Specjalista ds. administracyjnych projektu 
mgr Paweł Lewandowski
tel. 061 850 47 75
pawel.lewandowski@wsl.com.pl

 

Koordynatorzy zadań projektu

mgr Izabela Borzych – staże (zad. 1)

dr inż. Michał Adamczak – spotkania praktyczne i konferencje Logmeeting.wlkp (zad. 2)

dr Sylwia Konecka – zawody Najlepsi Logistycy.wlkp i certyfikacja ELA (zad. 3)

mgr inż. Paweł Fajfer – panele dla nauczycieli (zad. 4)

dr inż. Adam Koliński – pakiet pomocy dydaktycznych (zad, 5)

Logistics language open training (w ramach programu ERASMUS+)

Logistics Language Open Training

Priorytety Komisji Europejskiej i Wyższej Szkoły Logistyki są wspólne czego wyrazem jest przyznanie WSL finansowania na realizację projektu LLOT (Logistics Language Open Training). Celem projektu jest poprawa umiejętności językowych osób związanych z branżą logistyczną.

 

W ramach projektu opracowany zostanie:

 • kurs językowy na poziomie B2 oparty na słownictwie i zagadnieniach logistycznych,
 • trzy kursy e-learningowe o tematyce logistycznej,
 • platforma udostępniająca powyższe kursy dająca możliwości wykorzystania elementów grywalizacji.

Wszystkie powyższe elementy opracowane zostaną w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i włoskim. Dobór produktów projektu był nieprzypadkowy i zmierzał do realizacji koncepcji nauczania języków obcych CLIL (Content and Language Integrated Learning). Użytkownicy będą uczyli się języków obcych dwuetapowo:

 • korzystając z kursu językowego przedstawiającego podstawy języka branżowego,
 • doskonaląc i sprawdzając swoje umiejętności językowe korzystając ze specjalistycznych kursów o tematyce logistycznej oczywiście w wybranym przez siebie języku obcym.

WSL jest liderem międzynarodowego konsorcjum w skład, którego wchodzą:

 • CIS- Scuola per la Gestione D'Impresa – organizacja szkoleniowa i szkoła językowa z Włoch,
 • speakeasy sprachzeug – szkoła językowa z Niemiec,
 • Globalnet sp. z o.o. – szkoła językowa i dostawca szkoleń e-learningowych z Poznania,
 • Jamieson-Ball Ltd – szkoła językowa z Wielkiej Brytanii.

Autorami wniosku byli pracownicy Katedry Systemów Logistycznych doc dr inż. Piotr Cyplik, mgr inż. Michał Adamczak oraz dr inż. Roman Domański.  Projekt zakontraktowano na 3 lata. 

Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy

Kapitał Ludzki - Człowiek Najlepsza Inwestycja

Projekt „Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. Celem projektu jest wdrożenie w okresie 01.10.2013-30.09.2015 programu rozwojowego  potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

 • II edycje studiów podyplomowych Ekologistyka – zintegrowany system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi
 • II edycje studiów podyplomowych Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach
 • I edycja studiów MBA w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw (studia w całości w języku angielskim)
Więcej o projekcie LKGONW
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Wyższa Szkoła Logistyki przystąpiła do realizacji projektu „Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy – wdrożenie programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość”, nr POKL.04.03.00-00-209/12. Oznacza to szeroki dostęp do specjalistycznej wiedzy dla menedżerów logistyki.

Najważniejszym celem każdego realizowanego w WSL działania – naukowego czy organizacyjnego, jest dążenie do osiągnięcia jak najwyższej jakości w dziedzinie kształcenia, obsługi i współpracy. Od tych czynników zależy nie tylko funkcjonowanie Wyższej Szkoły Logistyki jako uczelni o wiodącej pozycji w obszarze kształcenia logistycznego, ale także przygotowanie absolwentów do pełnienia roli specjalistów i menedżerów, gotowych sprostać oczekiwaniom dzisiejszego rynku pracy. Osiągnięciu tego celu służy wdrożenie w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2015 r. programu rozwoju studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość. Projekt niesie ze sobą wiele niespotykanych dotąd w niepublicznym szkolnictwie wyższym, autorskich rozwiązań edukacyjnych, opartych na innowacjach technologicznych i ścisłej współpracy z otoczeniem biznesowym. Oprócz wykładów, prowadzonych przez specjalistów i praktyków planowane są liczne zajęcia  terenowe oraz wizyty w polskich i zagranicznych siedzibach wiodących firm z branży TSL.

Po pierwsze - język

O konieczności swobodnego porozumiewania się językiem angielskim w logistyce nie trzeba już nikogo przekonywać. Wielokulturowość i internacjonalizacja to cechy charakterystyczne wielu wiodących przedsiębiorstw w tej branży. Studia podyplomowe MBA w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw,  oparte są na standardach kształcenia menedżerów logistyki i łańcuchów dostaw (ELA, APICS, SCC), wiodących programach MBA oraz na wykładach zagranicznych wykładowców i praktyków biznesu w miejscach ich pracy. Prowadzone w całości w języku angielskim, dostarczą słuchaczom nowoczesną wiedzę z zakresu strategicznego i operacyjnego zarządzania logistyką, międzynarodowymi łańcuchami dostaw i sieciami współpracy gospodarczej oraz niezbędne kompetencje językowe. Program studiów obejmuje 27 przedmiotów specjalnościowych, które przygotują menedżerów i specjalistów średniego i wyższego szczebla do efektywnego pełnienia funkcji kierowniczych i zarządczych w międzynarodowym środowisku pracy. Podyplomowe studia MBA w Wyższej Szkole Logistyki rozpoczną się w kwietniu 2014 roku i potrwają 3 semestry.

Po drugie – środowisko

O rozwoju logistyki jako dyscypliny naukowej, ściśle związanej z procesami ekonomicznymi i gospodarczymi, decydują lokalne i globalne trendy w zarządzaniu. Inspiracją do powstania programu studiów podyplomowych z zakresu Ekologistyki i Zarządzania środowiskowego w Wyższej Szkole Logistyki, była rosnąca świadomość ekologiczna przedsiębiorstw oraz konieczność zrozumienia, wdrożenia i respektowania restrykcyjnych norm i przepisów, dotyczących ochrony środowiska w tym przede wszystkim zmian wynikających z  wprowadzenia tzw. „ustawy śmieciowej”, obowiązującej od 1 lipca 2013.

Ekologistyka – zintegrowany system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi to studia dedykowane gminnym urzędnikom i pracownikom firm świadczących usługi z zakresu gospodarki odpadami. Ich program zbudowany jest w oparciu o doświadczenia praktyków Wyższej Szkoły Logistyki i Instytutu Logistyki i Magazynowania, w opracowaniu i wdrożeniu zintegrowanej gospodarki odpadami komunalnymi, realizowanej przez Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT (17 gmin w województwie wielkopolskim). Słuchacze poznają zasady zintegrowanego podejścia do gospodarki odpadami, od źródeł powstawania odpadów, poprzez ich przemieszczanie, odzysk, ponowne wykorzystanie frakcji użytecznych, po właściwą utylizację pozostałych odpadów na składowisku. W 2014 roku planowane jest uruchomienie dwóch edycji dwusemestralnych studiów – w marcu i w październiku.

W tym samym czasie realizowane będą studia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm doradczych, szkoleniowych czy instytucji edukujących w zakresie ekologii. Program studiów podyplomowych Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach oparty jest na standardach zarządzania środowiskowego (ISO 14001), rozszerzony o ISO 9001 i system zarządzania BHP wg normy PN-N 18001. Zakłada on przygotowanie słuchaczy do certyfikacji na audytora wewnętrznego i pełnomocnika ds. systemów zarządzania środowiskowego (certyfikat British Standard Institution – twórca norm ISO). Zadaniem kadry dydaktycznej – praktyków, posiadających certyfikat wiodącego audytora i wdrażających systemy zarządzania środowiskowego w rożnych podmiotach gospodarczych będzie merytoryczne przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony środowiska do projektowania, wdrażania, utrzymania, doskonalenia i audytu systemów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 w podmiotach wszystkich gałęzi gospodarki, sektora publicznego i organizacji non-profit.

Po trzecie – technologia

Oprócz kierunków i programów studiów, spełniających oczekiwania rozwijających się przedsiębiorstw i odpowiadających zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, Wyższa Szkoła Logistyki proponuje innowacyjne metody zdobywania wiedzy. Słuchacze nowych studiów podyplomowych będą mieli możliwość nauki korzystania z oprogramowania biznesowego klasy ERP oraz systemu typu business analitics. Swobodny dostęp do narzędzi informatycznych, używanych powszechnie w przedsiębiorstwach logistycznych będzie możliwy w ramach Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych. Platforma umożliwi słuchaczom korzystanie z systemów poprzez Internet z dowolnego komputera, a opracowane ćwiczenia pozwolą prowadzić wirtualne firmy i wykonywać w systemie identyczne procesy biznesowe, jak przedsiębiorcy. W ramach projektu opracowanych zostanie także 11 modułów e-learningowych wspierających kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych w WSL.

Po czwarte – innowacje

Programy nowych studiów podyplomowych, odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu na interdyscyplinarną wiedzę. Każdy z nich dostarcza impulsów do wprowadzania innowacji w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwie, niezależnie od skali jego działania. Wyższa Szkoła Logistyki, jako pierwsza w regionie, podjęła się organizacji studiów podyplomowych, prowadzonych w całości w języku angielskim. Zainteresowanie ekologią i problemami ochrony środowiska dopełnia obrazu Uczelni gotowej na wyzwania współczesnej gospodarki, nie tylko w ujęciu krajowym, ale i światowym.

 

Zapytania ofertowe:

Kontakt

Kierownik projektu „Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy – wdrożenie programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość”
Numer projektu: POKL.04.03.00-00-209/12 
mgr Mateusz Michalski
tel. 061 850 47 75
mateusz.michalski@wsl.com.pl

Specjalista ds. rozliczeń i ewaluacji projektu „Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy – wdrożenie programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość”
Numer projektu: POKL.04.03.00-00-209/12 
mgr Bartosz Osmola
tel. 061 850 47 75
bartosz.osmola@wsl.com.pl

Koordynator ds. rekrutacji i organizacji administracyjnej studiów podyplomowych projektu „Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy – wdrożenie programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość”
Numer projektu: POKL.04.03.00-00-209/12 
mgr Paweł Lewandowski
tel. 061 850 47 75
pawel.lewandowski@wsl.com.pl

Biuro projektu – Estkowskiego 6; parter; pokój 9A.

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie: 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Orientacja na jakość, kurs na przyszłość

Orientacja na jakość, kurs na przyszłość

Projekt „Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości”, nr: POKL.04.01.01-00-163/11 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania oraz potencjału rozwojowego WSL, poprzez wdrożenie w okresie 01.10.2012-30.09.2014 Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości w obszarze kształcenia, zarządzania uczelnią i relacjami z otoczeniem. Model ów zostanie wypracowany w oparciu o zasadę Total Quality Management oraz normę ISO 9001:2008.

Zalety:

 • Usprawnienie procesów oceny, kontroli i podnoszenia jakości kształcenia w WSL we współpracy z pracodawcami.
 • Wzrost jakości, efektywności i bezpieczeństwa procesów w obszarze zarządzania kadrami, finansami i majątkiem z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (system klasy ERP).
 • Przygotowanie oraz certyfikacja wdrażanego Modelu  Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości w oparciu o normę ISO 9001:2008.
 • Zbudowanie kultury organizacyjnej zorientowanej na jakość poprzez wdrożenie Strategii Rozwoju WSL metodą zrównoważonej karty wyników (BSC).
Więcej o projekcie ONJKNP

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania oraz potencjału rozwojowego WSL, poprzez wdrożenie w okresie 01.10.2012-30.09.2014 Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości w obszarze kształcenia, zarządzania uczelnią i relacjami z otoczeniem. Model ów został wypracowany w oparciu o zasadę Total Quality Management oraz normę ISO 9001:2008. W efekcie zostanie wdrożona kultura organizacyjna WSL zorientowana na jakość.

W ramach projektu zostanie także wdrożony szereg różnych systemów, programów i narzędzi mających na celu ustanowienie w WSL systemu zarządzania jakością (jakością kształcenia, ale i jakością pracy całej uczelni). Istotnym wyzwaniem projektu jest wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP do zarządzania uczelnią, który obejmie trzy obszary – zarządzanie kadrami, finansami, majątkiem.

W zakresie zarządzania jakością kształcenia zostanie ustanowiony System Zarządzania Jakością Kształcenia, składający się z trzech podsystemów:

Podsystemu Oceny Jakości Kształcenia we współpracy z pracodawcami (POJK), na który składają  się: 

 • Program Identyfikacji Potrzeb i Oczekiwań Studentów/ek (PIPOS),
 • Wdrożenie Programu Sparametryzowanej oceny jakości zajęć dydaktycznych (w tym e-learningu) oraz wszystkich wykładowców przez studentów/ki,
 • Program oceny treści kształcenia zawartych w programach nauczania przez pracodawców. 

Podsystemu Zapewnienia Jakości Kształcenia we współpracy z pracodawcami (PZJK), na który składają  się: 

 • Program hospitacji zajęć dydaktycznych w zakresie zgodności z Modelem Zarządzania Jakością Kształcenia,
 • Program wsparcia prowadzenia wykładów przez pracodawców poprzez TELE-wykłady,

Podsystemu Doskonalenia Jakości Kształcenia we współpracy z pracodawcami (PDJK), na który składają  się: 

 • Wdrożenie do programów studiów koncepcji certyfikowania wiedzy i kompetencji,
 • Powołanie Rady Pracodawców Logistyki,

Największym komponentem projektu jest wdrożenie specjalistycznego systemu klasy ERP do zarządzania kadrami, finansami i majątkiem, co wiązać się będzie z zakupem i wdrożeniem zarówno samego systemu, jak i odpowiedniego sprzętu umożliwiającego sprawne funkcjonowanie tego nowoczesnego narzędzia. Realizacja tego komponentu projektu zakłada także wdrożenie Programu badania potrzeb i oczekiwań oraz oceny i motywowania personelu WSL, co doprowadzi w efekcie do modyfikacji istniejącej struktury organizacyjnej i opracowania odpowiedniego regulaminu motywowania.

W ramach projektu realizowane będzie również bardzo ciekawe i złożone zadanie, mające na celu przygotowanie wdrażanego systemu zarządzania jakością do certyfikacji. Szereg działań w ramach tego zadania doprowadzi na koniec realizacji projektu do certyfikacji systemu zarządzania jakością w WSL zgodnie z normą ISO 9001:2008 przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną. 

Zadaniem komplementarnym dla procesu wdrożenia systemu zarządzania jakością będzie zadanie mające na celu wdrożenie Strategii Rozwoju WSL metodą zrównoważonej karty wyników (BSC - BALANCE SCORECARD). Zadanie to polegać będzie na określeniu planu realizacji celów zawartych w strategii rozwoju WSL, co ma doprowadzić do jeszcze lepszego funkcjonowania uczelni, w tym przede wszystkim większego dopasowania i otwarcia się na potrzeby studentów.

 

Zapytania ofertowe:

Kontakt

Kierownik projektu „Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości”
Numer projektu: POKL.04.01.01-00-163/11
mgr Bartosz Osmola
tel. 061 850 47 75
tel. kom 662 147 604
bartosz.osmola@wsl.com.pl

Specjalista ds. rozliczeń i ewaluacji projektu „Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości”
Numer projektu:  POKL.04.01.01-00-163/11
mgr Mateusz Michalski
tel. 061 850 47 75
mateusz.michalski@wsl.com.pl

 

Biuro projektu – Szyperska 20/21; II piętro; pokój 215.

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni).

Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Image

LEONARDO DA VINCI

Leonardo da Vinci

Wyższa Szkoła Logistyki wystąpiła w roli partnera międzynarodowego projektu realizowanego we współpracy z czterema zagranicznymi instytucjami z Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii - DELPHI - Devising E-learning Logistic Programmes to Heighten Innovations (Tworzenie e-learningowych programów logistycznych w celu podwyższenia innowacyjności).

Zalety:

 • Uruchomienie interaktywnej platformy logistycznej LogisticsTube(www.logisticstube.eu), umożliwiającej użytkownikom bezpośrednie tworzenie ich własnych materiałów szkoleniowych i dzielenie się nimi z innymi użytkownikami na całym świecie.
 • wsparcie edukacji kadry zawodowej małych i średnich przedsiębiorstw logistycznych z branż mechanicznej i agro-przemysłowej.
Więcej o programie LEONARDO DA VINCI

Logistics Open Training for Engineering Competence

Logistics Open Training for Engineering Competence

Wyższa Szkoła Logistyki wygrała dofinansowanie w konkursie projektów transferu innowacji Leonardo da Vinci 2011  na realizację projektu Logistics Open Training for Engineering Competence (akronim: lot4eng.com). Celem lot4eng.com jest podnoszenie kompetencji inżynierskich i menedżerskich pracowników branży logistycznej tj.: pracowników przedsiębiorstw logistycznych, produkcyjnych, dystrybucyjnych, trenerów, szkoleniowców i nauczycieli zawodu, poprzez udostępnienie wysokiej jakości materiałów e-learningowych. Realizacja projektu potrwa od 01.12.2011 do 30.11.2013.

Idea projektu zrodziła się z przekonania, że każdy logistyk powinien posiadać wiedzę i umiejętności inżynierskie, menedżerskie, systemowe oraz umiejętności posługiwania się technikami informatycznymi. Z danych Polskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika że deficyt kadry inżynierów jest odczuwalny w wielu krajach Europy. „Puls Biznesu” ogłosił, że w 2011 r. przedsiębiorstwa będą potrzebowały aż 76 tys. inżynierów (w tym również inżynierów logistyków). Natomiast według analizy Marka Rabija dla Newsweek (15.10.2010r.), na czołowym miejscu wśród najbardziej poszukiwanych zawodów w roku 2020 będzie inżynier logistyk.

Fundamentem lot4eng.com będą dwa, wysoko ocenione produkty, zrealizowane podczas poprzednich projektów tj.: moduły e-learningowe zawierające treści menedżerskie (projekt NEDLOG) oraz platforma internetowa LogisticsTube, która posłuży do stworzenia środowiska internetowego lot4eng.com (projekt DELPHI).

W efekcie, powstanie kurs e-learningowy, udostępniony w przyszłości  na nowotworzonej platformie „lot4eng.com”, zawierający 4 moduły doskonalące kompetencje inżynierskie oraz 9 modułów doskonalących kompetencje menedżerskie w obszarze logistyki oraz 1 moduł zawierający metodykę posługiwania się innowacyjnymi technologiami informatyczno-komunikacyjnymi w szkoleniach zawodowych, w obszarze logistyki.

Wykonawcy projektu:

 • Wyższa Szkoła Logistyki, Polska – koordynator projektu
 • Technische Hochschule Wildau, Niemcy – partner
 • Centro Servizi Piccole Medie Industrie, Włochy – partner
 • Centrum Edukacji Logistycznej, Polska- partner

Cisi Partnerzy:

Cargosped Poznań, ProLogis, Promag S.A., TRANSICS, Mandersloot, L-SYSTEMS, Jungheinrich Polska Sp. z o.o., Wandalex S.A., Kompania Piwowarska S.A.

Aktualności

DELPHI - Devising E-learning Logistic Programmes to Heighten Innovations

Wyższa Szkoła Logistyki wystąpiła w roli partnera międzynarodowego konsorcjum projektu realizowanego we współpracy z czterema zagranicznymi instytucjami z Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii. DELPHI - Devising E-learning Logistic Programmes to Heighten Innovations (Tworzenie e-learningowych programów logistycznych w celu podwyższenia innowacyjności) to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Rozwoju Innowacji będącego częścią programu sektorowego Lifelong Learning Programme - Leonardo da Vinci. Projekt zyskał akceptację Komisji Europejskiej 1 sierpnia 2008 roku, a jego realizacja przewidziana na okres dwóch lat rozpoczęła się w grudniu 2008 roku.

DELPHI zmierzał do zaprojektowania i zaimplementowania innowacyjnej, opartej na technologii ICT, interaktywnej platformy szkoleniowej w obszarze logistyki umożliwiającej użytkownikom  bezpośrednie tworzenie ich własnych materiałów szkoleniowych i dzielenie się nimi z innymi użytkownikamina całym świecie. System ten, dostępny dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami  logistycznymi,  ukierunkowany został w szczególności na potrzeby szkoleniowe kadry zawodowej małych i średnich przedsiębiorstw logistycznych z branż mechanicznej i agro-przemysłowej.

Podjęcie przez WSL współpracy w ramach DELPHI było ważnym krokiem w rozwoju współpracy międzynarodowej, ale jeszcze ważniejszym w kontekście najistotniejszej dla uczelni dziedzinie -  działalności edukacyjnej. Uruchomienie interaktywnej  platformy logistycznej niewątpliwie wzbogaciło bazę dydaktyczną uczelni i tym samym otworzyło studentom WSL możliwość korzystania z darmowych konsultacji oraz wiedzy innych użytkowników. Uruchomienie platformy LogisticsTube (www.logisticstube.eu.) nastąpiło w lutym  2010 roku.

Partnerzy DELPHI:
Centro Servizi Piccole Medie Industrie s.c.a.r.l, Włochy – koordynator projektu
Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica, Włochy
Association pour le developpement de la Formation, Francja
Wyższa Szkoła Logistyki, Polska
University of Salford, Wileka Brytania

Przeczytaj o projekcie DELPHI: 
WSL we Włoszech – Kickoff Meeting DELPHI 
WSL we Włoszech BIS – II spotkanie partnerów DELPHI 
WSL w Paryżu - III spotkanie partnerów DELPHI
WSL gospodarzem IV spotkania partnerów DELPHI
Międzynarodowa wymiana wiedzy logistycznej

Kontakt

mgr Joanna Kopańska
Dział Badań i Współpracy
061 8504766
joanna.kopanska@wsl.com.pl

NEDLOG - Nowoczesna Edukacja dla Logistyki

NedLog logo

Sukcesem Wyższej Szkoły Logistyki (zwłaszcza w kontekście jej istnienia na rynku edukacyjnym w odniesieniu doinnych wyższych uczelni w Polsce) jest projekt pilotażowy NEDLOG - Nowoczesna Edukacja dla Logistyki, którego uczelnia była inicjatorem i koordynatorem. Projekt NEDLOG został wybrany jako przykład najlepszej praktyki do zaprezentowania podczas Tematycznej Konferencji Leonardo da Vinci, która miała miejsce 25 maja 2007 roku w  Sztokholmie.

NEDLOG został zatwierdzony do realizacji przez ekspertów krajowych, jak również ekspertów Komisji Europejskiej w lipcu 2005 roku, natomiast jego realizacja trwała począwszy od października 2005 roku- 24 miesiące.

Celem projektu było opracowanie zestawu szesnastu modułów w technologii e-learning umożliwiających realizację różnych programów kursów ukierunkowanych na potrzeby specjalistycznego kształcenia zawodowego logistyków. Projekt odnosił się do głównych założeń programu Leonardo da Vinci, które w pierwszej kolejności podkreślają kompetencje, jakość i innowacyjne rozwiązania w kształceniu zawodowym.

Na międzynarodowy charakter przedsięwzięcia jakim był NEDLOG złożyła się współpraca następujących instytucji:

 • Wyższa Szkoła Logistyki, Polska – koordynator projektu
 • Technische Fachhochschule Wildau, Niemcy
 • 21 LearnLine, Niemcy
 • Instytut Logistyki i Magazynowania, Polska
 • Vysoká škola logistiky o.p.s Přerov, Czechy
 • Budapest Műszaki Főiskola (Budapeszt Tech), Węgry
 • European Telecoaching Institut, Niemcy
 • Kühne&Nagel, Polska

Kontakt

mgr Joanna Kopańska
Dział Badań i Współpracy
tel.: 61 8504766
joanna.kopanska@wsl.com.pl

B2B LOCO

7. Program Ramowy

Od września 2009 do sierpnia 2011 roku WSL brała udział w realizacji projektu B2B LOCO- Sieć kompetencji logistycznych od Bałtyku do Bałkanów finansowanym ze środków 7. Programu Ramowego.

Zalety:

 • zrzeszanie szkół wyższych i instytutów badawczych z 15 krajów Europy i Bliskiego Wschodu.
 • utrzymywanie kontaktu z absolwentami WSL pracującymi w małych i średnich przedsiębiorstwach o profilu logistycznym.
 • funkcjonowanie portalu społecznościowego dostarczającego informację nt. funduszy UE dostępnych dla MŚP.
Więcej o projekcie B2B LOCO

Od września 2009 do sierpnia 2011 roku WSL brała udział w realizacji projektu B2B LOCO- Sieć kompetencji logistycznych od Bałtyku do Bałkanów finansowanego ze środków 7. Programu Ramowego UE. B2BLOCO było konsorcjum szkół wyższych i instytutów badawczych z 15 krajów Europy i Bliskiego Wschodu.  Koordynatorem przedsięwzięcia był Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Projekt B2BLOCO miał na celu stworzenie sieci kompetencji logistycznych na obszarze od krajów nadbałtyckich po kraje Bliskiego Wschodu. Sieć ta miała polegać na połączeniu jak największą liczbą wzajemnych powiązań środowisk naukowych i praktyków biznesu. Wspólnym mianownikiem wszystkich działań podejmowanych w projekcie miało być popularyzowanie Programu Ramowego Unii Europejskiej jako największego funduszu Wspólnoty na badania i rozwój.

Głównymi adresatami działań podejmowanych w ramach projektu byli pracownicy oraz właściciele małych i średnich przedsiębiorstw z branży transportowej i logistycznej jako potencjalni beneficjenci Programu Ramowego.

Wyższa Szkoła Logistyki pełniła rolę koordynatora największego pakietu roboczego w projekcie zatytułowanego Sieciowanie Absolwentów. Jednym z głównych celów B2BLOCO było bowiem nawiązanie kontaktu z absolwentami pracującymi w małych i średnich przedsiębiorstwach o profilu logistycznym i przekazywanie im wiedzy nt. dostępnych dla MŚP funduszy unijnych.

W czasie trwania projektu w WSL odbyły się 3 spotkania informacyjne dla absolwentów dot. ww. tematyki, w których łącznie wzięło udział ponad 100 osób. 

Materiały i relacje ze spotkań są dostępne tutaj:

 1. Materiały z dotychczasowych spotkań.
 2. Konferencja podsumowująca projekt B2BLOCO.

W ramach projektu B2BLOCO powstał również portal społecznościowy dla absolwentów, dostępny pod adresem: www.fp7.tsi.lv/pl oraz międzynarodowa baza najlepszych projektów z branży transportowej i logistycznej, sfinansowanych ze środków Programów Ramowych, którą można znaleźć na stronie: www.b2bloco.eu/projects.

Więcej informacji: www.b2bloco.eu.

Partnerzy projektu:

Instytut Logistyki i Magazynowania (Polska) www.ilim.poznan.pl – KOORDYNATOR PROJEKTU
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu – KOORDYNATOR DZIAŁANIA SIECIOWANIE ABSOLWENTÓW
Śródziemnomorski Uniwersytet w Antalyi (Turcja) www.akdeniz.edu.tr
Uniwersytet im. Arystotelesa w Salonikach (Grecja) www.auth.gr
Instytut Technologiczny TECHNION w Hajfie (Izrael) www.technion.ac.il
Instytut Telekomunikacji i Transportu w Rydze (Łotwa) www.tsi.lv
Uniwersytet w Mariborze (Słowenia) www.uni-mb.si
Uniwersytet w Rousse (Bułgaria) www.ru.acad.bg
Politechnika w Tallinie (Estonia) www.tktk.ee
Uniwersytet Techniczny im. Giedymina w Wilnie (Litwa) www.vgtu.lt
Pannon Business Network (Węgry) www.pbn.hu
Transport Research Institute (Słowacja) www.vud.sk
Traffic Research Centre (Czechy) www.cdv.cz
Prometis Ltd. (Chorwacja) www.zg.t-com.hr
STAR Economics, Transport, Energy, Communication Technologies (Włochy) www.star-site.eu

Strona projektu: www.b2bloco.eu

WIELKOPOLSKA MUSI WIEDZIEĆ

Wielkopolska Musi Wiedzieć

W ramach PO KL Wyższa Szkoła Logistyki realizuje projekt badawczy „Wielkopolska musi wiedzieć”, który jest próbą utworzenia w województwie wielkopolskim platformy komunikacyjnej pomiędzy szkołami prowadzącymi kształcenie w zawodach: technik spedytor i technik logistyk, a rynkiem pracy zgłaszającym potrzeby zatrudniania absolwentów tych specjalności. Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie

Zalety:

 • ułatwienie kontaktu pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami
 • wzrost poziomu jakości kształcenia w zawodach: technik logistyk i technik spedytor
 • dostosowanie oferowanego przez szkoły wykształcenia do oczekiwań potencjalnych pracodawców
 • dostęp przedsiębiorstw do najlepszych absolwentów szkół i wpływ na to jak są kształceni
Więcej o projekcie WMW

STRONA PROJEKTU – LOGISTYCZNA PLATFORMA BADAWCZA

Projekt „Wielkopolska musi wiedzieć” jest próbą utworzenia w województwie wielkopolskim platformy komunikacyjnej pomiędzy szkołami prowadzącymi kształcenie w zawodach: technik spedytor i technik logistyk, a rynkiem pracy zgłaszającym potrzeby zatrudniania absolwentów tych specjalności poprzez szereg czynności badawczych umożliwiających wzajemne poznanie się tych dwóch podmiotów oraz stworzenie schematów form  ich współdziałania.

Wysiłek podejmowany na rzecz opracowania łatwych i efektywnych kanałów komunikacyjnych, a poprzez nie nawiązywania współpracy pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami zaowocuje ofertami pracy dla absolwentów, miejscami praktyk, wsparciem procesu dydaktycznego przez przedsiębiorstwa i wspólnymi przedsięwzięciami edukacyjnymi. Przedsiębiorstwa  otrzymają w zamian informacje ze szkół o liczbie absolwentów – techników logistyków i techników spedytorów kierowanych corocznie na rynek pracy, możliwości przyjmowania uczniów na praktyki zawodowe i wpływania na ich stopień przygotowania zawodowego oraz możliwość rekrutowania efektywniejszych pracowników spośród absolwentów tych szkół.

 

Zapytania ofertowe:

16.06.2011 Zapytanie ofertowe nr 1/06/2011/WMW

 


Kontakt WSL:

 

Koordynator ds. obsługi finansowej i administracyjnej projektu
Projekt Nr:POKL.09.02.00-30-077/09
Specjalista ds. finansów i realizacji administracyjnej projektu Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”
Numer projektu:  WND-POKL.03.03.04-00-010/10 
mgr Mateusz Michalski
tel. 061 850 47 75
mateusz.michalski@wsl.com.pl

Koordynator merytoryczny projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”
Numer projektu: WND-POKL.03.03.04-00-010/10
mgr Bartosz Osmola
tel. 061 850 47 75
tel. kom 662 147 604
bartosz.osmola@wsl.com.pl

 

Image

WIRTUALNE LABORATORIA – SUKCES INNOWACJI

Wirtualne Laboratoria - Sukces Innowacji

Również w ramach PO KL realizowany jest projekt „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”. Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej metody kształcenia z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu laboratoriów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych (Wirtualnych laboratoriów). Obszar realizacji projektu: cały kraj.

Zalety:

 • stworzenie innowacyjnego narzędzia kształcenia: Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych dla kierunku technik logistyk będącego internetową platformą edukacyjną, dzięki której szkoły będą mogły prowadzić zajęcia laboratoryjne ze spedycji i logistyki korzystając z wspólnego oprogramowania i serwerów oraz wsparcia pracowników Uczelni.
 • stworzenie możliwości prowadzenia przez szkoły zajęć w oparciu o oprogramowanie na co dzień wykorzystywane w przedsiębiorstwach do zarządzania procesami logistycznymi
Więcej o projekcie WL-SI

STRONA PROJEKTU – INTERNETOWY PUNKT KONSULTACJI I UPOWSZECHNIANIA IDEI WIRTUALNYCH LABORATORIÓW

Projekt ma na celu stworzenie innowacyjnej metody kształcenia z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu laboratoriów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych. W sposób najprostszy metodę tę można wyjaśnić jako stworzenie możliwości korzystania przez szkoły z oprogramowania dotąd dla nich niedostępnego (bariery o charakterze finansowym, technicznym i organizacyjnym) do realizacji laboratoriów zawodowych. Możliwość ta zostanie zaoferowana poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego sposobu dostępu do tego oprogramowania - wirtualny dostęp oraz współużytkowanie wielu szkół aplikacji znajdujących się poza infrastrukturą danej szkoły przez Internet.

Metoda ta zostanie stworzona i przetestowana poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego narzędzia edukacyjnego, to jest Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych (WLLSiM). WLLSiM przeznaczone będą dla kierunku kształcenia technik logistyk (prowadzenie zajęć w ramach laboratorium logistyczno-spedycyjnego oraz laboratorium magazynowego). Opracowany zostanie również program nauczania uwzględniający wykorzystanie tego narzędzia (podręcznik dla nauczycieli, uczniów, dodatkowe materiały dydaktyczne w formie elektronicznej: szkolenie, prezentacje, filmy, dokumentacje w formacie PDF) zgodny z obowiązującą Podstawą Programową Kształcenia w Zawodzie Technik Logistyk 342[04].

Doświadczenie z opracowania i wdrożenia WLLSiM pozwoli na stworzenie uniwersalnego, powszechnie dostępnego i innowacyjnego modelu budowy Wirtualnych Laboratoriów dla innych kierunków zawodowych.

 

Zapytania ofertowe:

31.08.2012 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 1/08/2012/WL-SI

16.08.2012 Siódme zapytanie ofertowe na potrzeby projektu "Wirtualne Laboratoria- sukces innowacji"

06.06.2011 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 1/05/2011/WL-SI

18.05.2011 Szóste zapytanie ofertowe na potrzeby projektu "Wirtualne Laboratoria - sukces innowacji"

18.03.2011 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 1/03/2011/WL-SI

09.03.2011 II tura Zapytania ofertowego nr 1/02/2011/WL-SI

24.02.2011 Piąte zapytanie ofertowe na potrzeby projektu "Wirtualne Laboratoria - sukces innowacji"

05.11.2010 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 2/10/2010/WL-SI

03.11.2010 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 1/10/2010/WL-SI

28.10.2010 Trzecie zapytanie ofertowe na potrzeby projektu "Wirtualne Laboratoria- sukces innowacji" - zmiana terminu składania ofert

27.10.2010 Czwarte zapytanie ofertowe na potrzeby projektu "Wirtualne Laboratoria - sukces innowacji"

22.10.2010 Trzecie zapytanie ofertowe na potrzeby projektu "Wirtualne Laboratoria - sukces innowacji"

24.08.2010 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 1/08/2010/WL-SI

16.08.2010 Drugie zapytanie ofertowe na potrzeby projektu „Wirtualne laboratoria - sukces innowa"

31.07.2010 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 1/07/2010/WL-SI

27.07.2010 Errata do pierwszego zapytanie ofertowe na potrzeby projektu „Wirtualne laboratoria - sukces innowacji”

26.07.2010 Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu „Wirtualne laboratoria - sukces innowacji”

Kontakt

Koordynator ds. obsługi finansowej i administracyjnej projektu
Projekt Nr:POKL.09.02.00-30-077/09
Specjalista ds. finansów i realizacji administracyjnej projektu Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”
Numer projektu:  WND-POKL.03.03.04-00-010/10 
mgr Mateusz Michalski
tel. 061 850 47 75
mateusz.michalski@wsl.com.pl

 

Biuro projektu – Szyperska 20/21; II piętro; pokój 215.

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia). 

Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Image

NAUKA BLIŻEJ BIZNESU, BIZNES BLIŻEJ NAUKI

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet VIII)

Nauka Bliżej Biznesu, Biznes Bliżej Nauki

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Celem projektu jest poszerzenie współpracy sfery naukowo-badawczej z przedsiębiorstwami oraz wzmocnienie potencjału pracowników naukowo-dydaktycznych z terenu Wielkopolski.

Zalety:

 • odbywanie przez 18 pracowników naukowo-dydaktycznych z Wielkopolski dwumiesięcznych staży w przedsiębiorstwach i  uzyskanie wiedzy o potrzebach przedsiębiorstw w zakresie planowania zasobów z wykorzystaniem systemu klasy ERP;
 • stworzenie warunków do współpracy środowisk nauki i biznesu poprzez ujednolicenie bazy pojęciowej, wymianę doświadczeń i oczekiwań w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwem z wykorzystaniem ERP;
 • poprawa współpracy środowiska naukowego i biznesowego w zakresie komercjalizacji badań naukowych i wspólnych działań innowacyjnych poprzez podniesienie wiedzy przedsiębiorstw z Wielkopolski o badaniach i ofercie ośrodków naukowych, w tym dotyczących wykorzystania ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa.
 • powstanie pracy naukowej pt. „Praktyczne aspekty wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa”
Więcej o projekcie NBB

STRONA PROJEKTU – NAUKA BLIŻEJ BIZNESU BIZNES BLIŻEJ NAUKI

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Celem projektu jest poszerzenie współpracy sfery naukowo-badawczej z przedsiębiorstwami oraz wzmocnienie potencjału pracowników naukowo-dydaktycznych z terenu Wielkopolski. 

Okres realizacji projektu: od czerwca 2011 do końca października 2012

Partnerzy projektu:

 • L-Systems (Beneficjent)
 • Państwowa Szkoła Zawodowa w Lesznie (Partner)
 • Państwowa Szkoła Zawodowa w Pile (Partner)
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu (Partner)

Instytucja Pośrednicząca (instytucja kontrolująca realizację projektu): Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu).

Cel projektu:

Poszerzenie współpracy sfery naukowo – badawczej z przedsiębiorstwami oraz wzmocnienie potencjału pracowników naukowo - dydaktycznych (PND) z terenu Wielkopolski w obszarze ERP do 10.2012 r. poprzez odbycie staży przez pracowników naukowo - dydaktycznych w Przedsiębiorstwach pod opieką pracowników przedsiębiorstw (PP) oraz odbycie cyklu spotkań pracowników naukowo - dydaktycznych (PND) z pracownikami przedsiębiorstw (PP) dotyczących wykorzystania systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Cele szczegółowe projektu:

 1. uzyskanie przez 18 pracowników naukowo-dydaktycznych (PND) z Wielkopolski wiedzy o potrzebach przedsiębiorstw w zakresie planowania zasobów z wykorzystaniem systemu klasy ERP poprzez 2 miesięczne staże w przedsiębiorstwach;
 2. stworzenie warunków do współpracy środowisk nauki i biznesu poprzez ujednolicenie bazy pojęciowej, wymianę doświadczeń i oczekiwań w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwem z wykorzystaniem ERP;
 3. poprawa współpracy środowiska naukowego i biznesowego w zakresie komercjalizacji badań naukowych i wspólnych działań innowacyjnych poprzez podniesienie wiedzy przedsiębiorstw z Wielkopolski o badaniach i ofercie ośrodków naukowych, w tym dotyczących wykorzystania ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Uczestnicy projektu:

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni
 • pracownicy przedsiębiorstw
 • właściciele i przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnyc

Do kogo skierowany?

Dla innowacyjnego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

 • Szkolenia i symulacje na platformie edukacyjno-symulacyjnej dla przedstawicieli firm (pracowników, właścicieli), obejmujące - w szczególności - tematykę planowania zasobów firmy z wykorzystaniem systemów ERP.
 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem i jego zasobami.
 • Podniesienie wiedzy przedsiębiorców o ofercie wielkopolskich ośrodków akademickich wspierających procesy zarządzania przedsiębiorstwami przy użyciu systemów informatycznych klasy ERP. 

Praktyczny wymiar wiedzy, czyli dla pracowników naukowo-dydaktycznych.

 • Możliwość zweryfikowania w praktyce umiejętności zdobytych podczas zajęć na platformie edukacyjno-symulacyjnej, poświęconych planowaniu zasobów firmy produkcyjnej.
 • 18 najlepszych pracowników naukowo-dydaktycznych weźmie udział w 2-miesięcznych stażach (po 50 godz. w miesiącu). Wynagrodzenie zostanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Publikacja naukowa, podsumowująca projekt, sposobem upowszechnienia wyników współpracy świata nauki i biznesu, a także wyrazem wspólnych działań proinnowacyjnych na rzecz gospodarki regionu.

Zapytania ofertowe:

19.09.2011 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/09/2011/NB

05.09.2011 Zapytanie ofertowe serwer i oprogramowanie nr 1/09/2011/NB

Kontakt

Koordynator ze strony Partnera projektu „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki”

Numer projektu w KSI: POKL.08.02.01-30-018/10
mgr inż. Paweł Fajfer
tel. 61 850 47 92
pawel.fajfer@wsl.com.pl

 

Image

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia