Badania naukowe prowadzone w Wyższej Szkole Logistyki mają dwa aspekty:

  • poznawczy
  • dydaktyczny

Pierwszy z nich wiąże się z poszerzaniem wiedzy i dostarczaniem praktyce gospodarczej nowych narzędzi i rozwiązań techniczno – organizacyjnych w dziedzinie szeroko rozumianej logistyki. Drugi natomiast dotyczy rozwoju naukowego zaplecza realizowanych procesów dydaktycznych i jest szczególnie ważny w tak młodej dziedzinie wiedzy jaką jest logistyka.

Prace badawcze prowadzone są w sześciu katedrach:

  • Katedra Organizacji i Zarządzania
  • Katedra Zarządzania Operacyjnego Przedsiębiorstw
  • Katedra Transportu i Spedycji
  • Katedra Systemów Informatycznych i Technologii Cyfrowych
  • Katedra Logistyki i Łańcuchów Dostaw
  • Katedra Controllingu i Rachunkowości
 

 

Projekty badawcze:

1. Modelowanie systemu zarządzania przepływem materiałów i oceny efektywności procesów

2. Badanie wieloaspektowych uwarunkowań integracji w łańcuchach logistycznych typu forward i backward w odniesieniu do zintegrowanego planowania produkcji w kontekście wykorzystania surowców wtórnych

Cel projektu

Wieloaspektowe uwarunkowania integracji łańcucha dostaw typu forward i backward. Modelowanie i ocena stopnia integracji

Celem naukowym projektu było, w oparciu o kompleksowe rozpoznanie zjawiska, stworzenie modelu działania czynników kształtujących procesy integracji w łańcuchach logistycznych typu forward i backward w odniesieniu do zintegrowanego planowania produkcji w kontekście wykorzystania surowców wtórnych. Istotą projektu było systemowe rozpoznanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych kształtujących postać modelu integracji w łańcuchach logistycznych typu forward i backward w odniesieniu do zintegrowanego planowania produkcji w kontekście wykorzystania surowców wtórnych. Cel został osiągnięty poprzez opracowanie i odzwierciedlenie w środowisku symulacyjnym modelu integracji w łańcuchach logistycznych typu forward i backward w odniesieniu do zintegrowanego planowania produkcji w kontekście wykorzystania surowców wtórnych. Dodatkowym osiągnięciem projektu było odzwierciedlenie modelu działania czynników kształtujących procesy integracji w opracowanym systemie oceny. System oceny charakteryzując poszczególne poziomy integracji dla przyjętych 19 czynników identyfikuje jednocześnie ich siłę oddziaływania (zgodnie z poziomem na jakim się znajdują). Wzajemną interakcje wybranych czynników oceniono z użyciem eksperymentów symulacyjnych. W ten sposób zweryfikowano celowość wydzielania danych poziomów oraz prawidłowość ich gradacji. Stworzony system oceny wraz z metodyką jego użycia w warunkach funkcjonujących łańcuchów dostaw dopełnia obraz poziomu integracji.

Źródło finansowania: Projekt nr UMO-2011/03/B/HS4/03419 realizowany w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu finansowany z środków Narodowego Centrum Nauki.

Więcej o projekcie

Najważniejsze rezultaty projektu

Do najważniejszych osiągnięć zrealizowanych w trakcie projektu zalicza się:
1. Potwierdzenie zidentyfikowanej luki poznawczej na poziomie istniejących modeli integracji łańcuchów dostaw w postaci braku kwantyfikowalnych wartości czynników integracji łańcuchów dostaw typu forward i backward oraz dedykowanego do potrzeb tego typu łańcuchów sposobu pomiaru ich efektywności.

2. Przeprowadzenie badań ankietowych (372 przebadanych przedsiębiorstw) w celu pozyskania danych do budowy modelu integracji łańcucha dostaw o barierach budowania relacji, barierach zaopatrzenia w surowce wtórne, wpływu zasileń materiałowych pochodzących z łańcucha zwrotnego na realizację procesów planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym, strukturach procesów planowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, korzyściach wykorzystywania planowania sprzedaży i działalności operacyjnej Sales & Operation Planning (S&OP) w przedsiębiorstwach (produkcyjnych, handlowych i usługowych).

3. Budowę i weryfikację systemu oceny stopnia integracji modelu łańcucha dostaw typu forward i backward w kontekście zintegrowanego planowania S&OP opartego o koncepcję 4 poziomów integracji dla 19 obszarów aktywności przedsiębiorstwa (opisanych przez 19 czynników integracji) – opracowanie zestawu wskaźników pośrednich oraz zagregowanego miernika oceny stopnia integracji łańcucha dostaw w kontekście przepływów zwrotnych surowców wtórnych oraz w łańcuchach działających dwukierunkowo.

4. Opracowanie wielokryterialnego modelu wpływu poziomu integracji na efektywność planowania produkcji z uwzględnieniem: łańcuchów logistycznych typu forward i bacward, modelu zintegrowanego planowania i warunków brzegowych jego stosowania w łańcuchach logistycznych, różnych modeli kanałów zaopatrzenia w surowce wtórne.

5. Odwzorowanie modelu wpływu poziomu integracji na efektywność planowania produkcji w środowisku symulacyjnym iGrafx umożliwiającego: badanie poziomów integracji w łańcuchach logistycznych obsługujących wyłącznie przepływy zwrotne surowców wtórnych oraz w łańcuchach działających dwukierunkowo, analizę wpływu przepływów zwrotnych związanych z wykorzystaniem surowców wtórnych na zmiany poziomu integracji w łańcuchu logistycznym, analizę zależności między typem kanału a poziomem integracji, walidację modelu zintegrowanego planowania w oparciu o symulację komputerową oraz symulację wpływu wybranego kanału zaopatrzenia w surowce wtórne na elastyczność działalności.

6. Opracowanie, na podstawie wyników analiz eksperymentu symulacyjnego, założeń trzywymiarowego adaptacyjnego systemu zarządzania łańcuchami dostaw typu forward i backward – pierwszym wymiarem jest wpływ poszczególnych czynników integracji na wyniki łańcucha, drugim zagregowany poziom integracji łańcucha dostaw uwzględniających wyróżnione czynniki, a trzecim wymiarem jest charakterystyka kształtowania się wartości miar łańcucha w zależności od poziomu jego integracji.

7. Pozytywną weryfikację postawionych trzech hipotez badawczych.

8. Opublikowanie łącznie 16 recenzowanych publikacji naukowych w tym: 8 artykułów w czasopismach o zasięgu krajowym i światowym, 6 rozdziałów w pozycjach książkowych (2 krajowe i 4 w wydawnictwie Springer), 1 artykuł w materiałach pokonferencyjnych oraz 1 monografię podsumowującą wyniki projektu.

Linki do opracowanych publikacji

1. Martyna Malak, Michał Adamczak, Roman Domański, Piotr Cyplik
Integracja łańcucha dostaw jako element zwiększający efektywność planowania produkcji

2. Martyna kupczyk, Żaneta Pruska, Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik
Czynniki i bariery integracji w łańcuchach dostaw

3. Michał Adamczak, Łukasz Hadaś, Roman Domański, Piotr Cyplik
Integracja procesów planowania w łańcuchu dostaw

4. Żaneta Pruska, Martyna Kupczyk, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś
Zaopatrzenie w surowce wtórne vs integracja łańcucha dostaw

5. Michał Adamczak, Roman Domański, Piotr Cyplik, Martyna Malak, Żaneta Pruska
Modelling the decoupling point in forward and backward supply chains

6. Roman Domański, Michał Adamczak, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś
Planowanie sprzedaży i operacji w łańcuchu dostaw

7. Roman Domański, Michał Adamczak , Bernd Hentschel
Modelling and simulation of the integration of the supply chain of forward and backward type

8. Bernd Hentschel, Roman Domański, Michał Adamczak, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś, Martyna Kupczyk, Żaneta Pruska
Ranking of integration factors within supply chains of forward and backward types - recommendations from researches

9. Cyplik Piotr, Hadaś Łukasz, Adamczak Michał, Domański Roman, Kupczyk Martyna, Pruska Żaneta
Measuring the level of integration in a sustainable supply chain

3. Franczyza jako instrument integracji w szkolnictwie wyższym

Franczyza jako instrument integracji w szkolnictwie wyższym

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia