opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia podyplomowe / Logistyka i Spedycja - studia dla nauczycieli
drukuj

Logistyka i Spedycja - studia dla nauczycieli

PROGRAM STUDIÓW DOSTOSOWANY DO NOWYCH PODSTAW PROGRAMOWYCH I TREŚCI PODRĘCZNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KWALIFIKACJI.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach:

 • Technik spedytor
 • Technik logistyk

Studia podzielono na 3 semestry w łącznym wymiarze 360 godzin dydaktycznych. 

Program studiów został zbudowany wokół treści kształcenia zawartych w kwalifikacjach:

 • AU.22 Obsługa magazynów,
 • AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów,
 • AU.32 Organizacja transportu.
Logistyka i Spedycja - studia dla nauczycieli

Na realizację odpowiadających im zajęciom dydaktycznym, przeznaczono 180 godzin obejmujących wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne i wyjazdy studyjne. Kolejnych 120 godzin przeznaczono na treści kształcenia, które nie znalazły się w wymienionych kwalifikacjach ale odnoszą się do efektów kształcenia wspólnych dla zawodów oraz zagadnienia dopełniające wiedzę nauczyciela z zakresu spedycji i logistyki. 

Kolejnych 60 godzin zostało przeznaczonych na dydaktykę przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r.). Na podstawie wymienionego zarządzenia w trakcie trwania studiów podyplomowych słuchacz zobowiązany jest odbyć praktykę w liczbie 60. godzin. 

Wyższa Szkoła Logistyki posiada bogate doświadczenie w realizacji tego rodzaju studiów podyplomowych, które w ramach pięciu wcześniejszych edycji ukończyło ponad 160. nauczycieli. Efektem wieloletniej współpracy uczelni z ponadgimnazjalnym szkolnictwem zawodowym jest znajomość potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli, na które odpowiedzią jest niniejszy program, studiów oraz pozytywne opinie absolwentów ich poprzednich edycji. 


Kadra dydaktyczna

Słuchacze mają unikalną możliwość odbycia studiów, których program nie tylko odpowiada treściom kształcenia wymienionym w poszczególnych kwalifikacjach, ale został dostosowany do układu i treści nowych podręczników dla uczniów opracowanych dla poszczególnych kwalifikacji i wydanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania.

Ich autorami są wykładowcy Wyższej Szkoły Logistyki i Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz doświadczeni nauczyciele przedmiotów zawodowych z współpracujących z Wyższą Szkołą Logistyki ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Autorzy podręczników do poszczególnych kwalifikacji stanowią trzon wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Dlaczego studia podyplomowe w WSL?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu nauczycieli 
 • Znamy i rozwiązujemy problemy nauczycieli logistyki z całej Polski - organizujemy coroczne Forum Nauczycielskie
 • Współpracujemy z ponad 200 technikami logistycznymi i technikami spedycyjnymi
 • Integrujemy nauczycieli logistyki z całej Polski
 • Realizujemy szereg projektów skierowanych do szkół średnich
 • Posiadamy wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczna
 • Wsparcia merytorycznego udziela Instytut Logistyki i Magazynowania

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)