Wybierz typ wyjazdu

Erasmus+

Wyjazd na studia

Erasmus+

Wyjazd na praktyki

Wyjazd na studia

Kryteria selekcji kandydatów ubiegających się o stypendium
Studenci zainteresowani wyjazdem stypendialnym muszą pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne, które uwzględnia:

 • Sprawdzian kompetencji językowych – pisemny i ustny test z języka obcego
 • Rozmowę rekrutacyjną w języku polskim przed członkami Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Zagranicznych WSL
 • Wyniki nauki z dotychczasowego przebiegu studiów

Rekrutacja

Rekrutacja organizowana jest na początku każdego roku kalendarzowego i dotyczy wyjazdów planowanych na kolejny rok akademicki. Przykładowo: studenci pierwszego roku chcący wyjechać na 3 lub 4 semestrze powinni wziąć udział w rekrutacji będąc studentami pierwszego roku. Proces kwalifikacji zawsze poprzedzony jest akcją informacyjną zarówno na stronie internetowej WSL, w mediach społecznościowych, przez uczelniany INTRANET oraz plakatami na terenie Uczelni.

Każdy kandydat powinien wypełnić, a następnie przesłać podpisany dokument na adres: weronika.polc@wsl.com.pl

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów:

Dokumenty studenta - stypendysty Erasmusa+

Wyjazd na praktyki

Rekrutacja

Możesz ubiegać się o wyjazd, jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • Jesteś oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera lub magistra;
 • Nie przebywasz (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim ani być urlopowany.
 • Znasz język obcy kraju, do którego się udajesz (często wystarcza znajomość języka angielskiego)

Aby przyznano Ci stypendium, musisz pomyślnie przejść postepowanie kwalifikacyjne prowadzone przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ we wsparciu Dziekana oraz Studium Języków Obcych.

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Znajdź miejsce praktyki i uzyskaj wstępną zgodę organizacji, w której planowana jest praktyka (np. wydruk korespondencji mailowej potwierdzający gotowość organizacji, w której realizowana będzie praktyka, do przyjęcia osoby aplikującej o stypendium na praktykę lub zaświadczenie o przyjęciu na praktykę).
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy wraz z certyfikatem językowym. Jeżeli nie posiadasz certyfikatu językowego lub wpisu w indeksie z języka obcego, to możesz przystąpić do rozmowy kwalifikującej w Studium Języków Obcych – w takim wypadku proszę o kontakt mailowy: erasmus@wsl.com.pl
 3. Przekaż powyższe dokumenty Koordynatorowi Programu Erasmus+ w jeden z poniższych sposobów:
 • osobiście do pokoju 9A naprzeciwko Biblioteki;
 • mailowo na adres: erasmus@wsl.com.pl
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się z formule online.

 

Dofinansowanie

W roku akademickim 2022/2023 wysokość stypendiów została ustalona na następującym poziomie:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w €

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

 

Kraje partnerskie z regionu 14

670

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

Kraje partnerskie z regionu 5

650

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

600

Kapitał Mobilności

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie). Kapitał mobilności (ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach pr. Erasmus) jest obliczany osobno na dany poziom studiów.

Kapitał mobilności na jeden poziom studiów wynosi 12 miesięcy.

Minimalny czas trwania praktyki wynosi 2 miesiące.

Do całkowitej liczby miesięcy mobilności wliczane są wszystkie wyjazdy (zarówno na studia, jak i na praktyki) -w ramach każdego poziomu studiów – również wcześniejsze wyjazdy z programu LLP-Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Jak znaleźć firmę?

Szukając firmy można skorzystać z:

Praktyki lub staż w ramach programu Erasmus+ można odbyć w firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, na uczelniach (np. przy projekcie lub w laboratorium), w jednostkach administracji państwowych czy w innych instytucjach takich jak szpitale, biblioteki, muzea itp. Praktyk nie można odbyć w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami i w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Instytucja, w której będą odbywać się praktyki, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Ubezpieczenie zdrowotne

Studentów z krajów Unii Europejskiej obowiązuje posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą - wydawane przez NFZ.

Szczegółowe informacje o systemie ochrony zdrowia w wybranym państwie można uzyskać na stronie NFZ.

Studenci wyjeżdżający do krajów nie będących członkami UE, powinni wykupić prywatną polisę ubezpieczeniową.

Zalecamy wykupienie polisy ubezpieczeniowej OC i NNW.

Wymogi dotyczące ubezpieczeń dla uczestników programu Erasmus+ w Turcji

Od 12 stycznia 2015 r. obwiązują nowe przepisy regulujące kwestię obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych wymaganych od uczestników programu Erasmus+ w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na pobyt.

Zagraniczne polisy ubezpieczeniowe mogą być przedkładane w procedurze uzyskiwania pozwolenia na pobyt, pod warunkiem, że spełniają wymogi dotyczące minimalnych kwot ubezpieczenia.

Szczegóły można znaleźć na stronie konsulatu w Ankarze.

Wsparcie językowe on-line (OLS)

Studenci wyjeżdżający na stypendium będą zobowiązani do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej : przed rozpoczęciem i na koniec mobilności. Test dotyczy języka wykładowego lub języka w którym będzie się odbywać praktyka. Link do testu w systemie Online Linguistic Support zostanie przysłany do uczestnika na adres e-mail. Testami objęte są obecnie następujące języki:

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • włoski
 • hiszpański
 • niderlandzki
 • czeski
 • duński
 • portugalski
 • szwedzki

Wypełnienie testów jest warunkiem pełnego rozliczenia studenta z wyjazdu.

Kursy językowe on-line

Uczestnik wymiany będzie mógł uzyskać licencję na profesjonalny kurs językowy w systemie: Online Linguistic Support

Kursu językowy on-line obejmuje następujące elementy:

 • language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course)
 • tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
 • forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników);
 • news;
 • level test: test na zakończenie kursu on-line.

Licencje będą przyznawane przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus +

Przed wyjazdem

Po zakwalifikowaniu na stypendium Erasmus+ Praktyki należy załatwić kilka niezbędnych formalności:

 • przygotować Porozumienie o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships)- podpisany przez instytucję przyjmującą oraz Koordynatora Instytutowego
 • przygotować ubezpieczenie zdrowotne (EKUZ), OC i NW
 • podpisać Umowę finansową
 • wypełnić test biegłości językowej OLS
 • zarejestrować wyjazd w systemie MSZ Odyseusz (opcjonalnie)

Rozliczenie po powrocie

Po powrocie ze stypendium należy rozliczyć się z wyjazd, przygotowując następujące dokumenty/działania:

 • Potwierdzenie pobytu (Traineeship Certificate) czyli zaświadczenie o okresie odbytej praktyki z organizacji przyjmującej (okres praktyki musi się pokrywać z okresem podanym w umowie finansowej) wraz z liczbą godzin.
 • Wypełnione testy biegłości językowej OLS
 • Wypełniona ankieta  dla Komisji Europejskiej (EU-Survey),  indywidualny link do ankiety zostanie przesłany na adres e-mail studenta.

Uznawalność praktyk

Praktyka zagraniczna, realizowana w ramach programu Erasmus+, może być potraktowana jako obowiązkowa. Biuro Praktyk udostępnia na stronie: Rozliczenie praktyk zestawienie dokumentów, które należy dostarczyć w celu rozliczenia praktyk.

Jako stypendysta programu Erasmus+:

 • Umowa w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów – ZASTĘPUJE JĄ UMOWA FINANSOWA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
 • Zaświadczenie od firmy o łącznej liczbie przepracowanych godzin – PRZYGOTOWUJE KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+ NA PODSTAWIE TRAINEESHIP CERTIFICATE
 • Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych –PRZYGOTOWUJE STUDENT
 • Właściwy arkusz potwierdzenia uzyskania efektów kształcenia - PRZYGOTOWUJE KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+ NA PODSTAWIE TRAINEESHIP CERTIFICATE

 

Kontakt

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

 • mgr Weronika Polc
 • 61 850 47 75

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus/ECTS

 • dr inż. Marek Matulewski

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia