Wybierz typ wyjazdu

Erasmus+

Wyjazd na studia

Erasmus+

Wyjazd na praktyki

Wyjazd na studia

Możesz ubiegać się o wyjazd, jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • Jesteś oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera lub magistra;
 • Jesteś studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia, czyli masz zaliczony przynajmniej jeden rok studiów (UWAGA: do rekrutacji możesz przystąpić na pierwszym roku studiów, aby wyjechać w kolejnym);
 • Nie przebywasz (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim ani jesteś urlopowany;
 • Znasz język obcy kraju, do którego się udajesz (często wystarcza znajomość języka angielskiego);
 • Ma niewykorzystany kapitał mobilności*.

*Kapitał mobilności

Kapitał mobilności na jeden poziom studiów wynosi 12 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy mobilności wliczane są wszystkie wyjazdy (zarówno na studia, jak i na praktyki) -w ramach każdego poziomu studiów – również wcześniejsze wyjazdy z programu LLP-Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Przykład: jeżeli odbywałeś praktyki na studiach licencjackich, które trwały 2 miesiące, to zostało Ci 10 miesięcy do wykorzystania na wyjazd w ramach programu. Jeżeli byłeś na stypendium Erasmus+ na studiach licencjackich i znowu chcesz wyjechać, ale tym razem na studiach magisterskich – to nie ma problemu, twój kapitał mobilności na studiach II stopnia nie został wykorzystany.

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i przekaż go, wraz załącznikami, Koordynatorowi Programu Erasmus+ w jeden z poniższych sposobów:
  • osobiście do pokoju 9A naprzeciwko Biblioteki;
  • mailowo na adres: erasmus@wsl.com.pl
  • pocztą tradycyjną na adres Uczelni.
 2. Po zaakceptowaniu zgłoszenia, zostaniesz zaproszony na egzamin językowy (pisemny i ustny).
 3. Po pozytywnym wyniku egzaminu językowego, zostaniesz zaproszony na ostatni etap rekrutacji – rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa będzie przeprowadzona przez Dziekana, Koordynatora Programu Erasmus+, Kierownika Centrum Współpracy z Biznesem oraz kierownika Studium Języków Obcych (w nadzwyczajnych przypadkach skład może się zmienić). Podczas rozmowy sprawdzimy Twoją wiedzę ogólną na temat kraju, do którego chcesz jechać, Twoje zaangażowanie w działalność akademicką oraz ogólną motywację do wyjazdu.
 4. Po rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Zagranicznych WSL przygotuje protokół, na podstawie którego zakwalifikuje do wyjazdu osoby z najwyższą liczbą punktów.

Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji znajdziesz w załączonych „Zasadach rekrutacji

Przygotowania do wyjazdu

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do wyjazdu, Koordynator przygotuje komplet dokumentów, który będzie potrzebny Ci do aplikowania na uczelnię zagraniczną, w tym m.in.

 1. Transcript of records – wykaz dotychczas zaliczonych przedmiotów na WSL.
 2. Learning agreement – porozumienie o programie studiów – od 01.01.2023 obowiązkowe będzie tworzenie Learning Agreement wyłącznie z wersji online, tzw. OLA
 3. Certificate of English language skills – dokument potrzebny w przypadku nieposiadania certyfikatu językowego potwierdzającego znajomość języka.

Dodatkowo, musisz sprawdzić i przygotować dokumenty, które są wymagane na uczelni zagranicznej (często jest to CV czy formularz aplikacyjny). Poniżej znajdziesz linki do stron uczelni oraz terminy składania dokumentów:

Uczelnia

Semestr zimowy

Semestr letni

Technische Hochschule Wildau

15 listopada

15 maja

Óbuda University

15 maja

20 listopada

Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek

1 maja

15 listopada

University of Defence

30 czerwca

16 grudnia

University of Rijeka

10 czerwca

10 listopada

 

Po otrzymaniu informacji z uczelni zagranicznej o przyjęciu na studia, Koordynator przygotuje umowę.

Dofinansowanie

Wyjazd stypendialny jest dofinansowywany z programu Erasmus+, kwoty dofinansowania są ustalane przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego.

 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w €

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
Kraje partnerskie z regionu 14

670

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
Kraje partnerskie z regionu 5

670

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

600

 

Musisz posiadać rachunek bankowy w walucie euro, na który zostanie przelane stypendium. Nie ma możliwości otrzymania stypendium w kasie Uczelni.
Płatność stypendium następuje w dwóch transzach:

 • pierwsza: w ciągu 30 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż w pierwszym dniu mobilności; stanowi ona 80% całego dofinansowania, obliczonego dla pełnego okresu pobytu w uczelni zagranicznej,
 • druga: płatna po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu mobilności, na podstawie potwierdzonego faktycznego czasu studiów w uczelni docelowej

Green travel

Jeżeli będziesz odbywał większą część podróży (co najmniej 51% w dwie strony) ekologicznymi/niskoemisyjnymi/zrównoważonymi środkami transportu, masz prawo wnioskować o przyznanie green travel na koszty podróży, tj. jednorazowo 50€ dodatku.

Uznawanymi w programie Erasmus+ ekologicznymi środkami komunikacji są: autobus, pociąg, rower, carpooling - wspólna podróż osób na tej samej trasie, w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów (więcej informacji o systemie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Carpooling). Podróż: samolotem, statkiem (łodzią, promem), samochodem - motocyklem nie jest ekologiczna.

Zasady przyznawania dodatku:

 1. Studenci ubiegający się o ryczałt na koszty podróży wynikający z całej podróży środkami lokomocji o niskiej emisji spalin (tzw. „green travel”) zobowiązani są o złożenie deklaracji o planowanym środku transportu.
 2. Ryczałt, o którym mowa zostaje wypłacony wraz z pozostałymi komponentami stypendium Erasmus+ zgodnie ze złożoną deklaracją.
 3. Deklarowany środek transportu na miejsce mobilności musi zostać potwierdzony po powrocie przy rozliczeniu mobilności u Koordynatora Programu Eramsus+.
 4. Osoby, podróżujące publicznym środkiem transportu (autobus, kolej) obowiązane są dostarczyć przy rozliczeniu  bilety/rachunki za przejazd.
 5. Data na załączanym rachunku/bilecie nie może pokrywać się z terminem realizacji mobilności (daty w umowie finansowej);
 6. Osoby podróżujące wspólnie samochodem osobowym (min. 2 osoby) zobowiązane są do złożenia oświadczenia.

Jeżeli podróż nie zostanie potwierdzona w wyżej wymieniony sposób, kwota wynikająca z uprawnień „GREEN TRAVEL” będzie odliczona od drugiej raty wypłacanej po rozliczeniu

Na podróż typu „GREEN TRAVEL” mogą zostać przyznane dodatkowe maksymalnie dwa dni na podróż przed rozpoczęciem mobilności oraz dwa dni po zakończeniu mobilności:

 • Dla podróży do 500 km – 0 dni
 • Dla podróży od 500 km – 1000 km  1 dodatkowy dzień w każda stronę
 • Dla podróży powyżej 1000 km dodatkowe 2 dni w każdą stronę

Odległość będzie naliczana na podstawie kalkulatora https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

 

Dofinansowanie dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami

Studentom wyjeżdżającym na studia w ramach programu Erasmus+ , którzy:

 • posiadają potwierdzone przez uczelnię prawo do otrzymania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami uczelni oraz/lub
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

przysługuje dofinansowanie w wysokości 250€ na każdy miesiąc pobytu na uczelni zagranicznej.

Dodatkowe dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością

Jeżeli jesteś studentem/ką z orzeczonym stopniem niepełnosprawnością, możesz złożyć wniosek o dodatkowe fundusze. Taki wniosek jest składany do Narodowej Agencji za pośrednictwem uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Kwota, która zostanie Ci przyznana, będzie zależna od rzeczywistych potrzeb (wpisanych we wniosku) oraz będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania (np. fakturami, rachunkami oraz potwierdzeniem zapłaty).

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:

 • Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).
 • Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą (koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej - zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.). Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego w tym samym czasie.
 • Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej w tym samym czasie.
 • Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/podczas pracy w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych).
 • Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy). Przyznanie dofinansowania w tej kategorii wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika konieczny zakres specjalnej opieki medycznej.
 • Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia).
 • Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawności lub lekarza). W przypadku uczestnika mobilności, który w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności ma przyznane prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju, NA może dofinansować maksymalnie 50% kosztów wynajmu mieszkania lub pokoju. W innym przypadku dodatkowe środki na dofinansowanie wynajmu mieszkania lub pokoju nie będą przyznawane.

Wsparcie językowe on-line (OLS)

Studenci wyjeżdżający na stypendium będą zobowiązani do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej: przed rozpoczęciem i na koniec mobilności. Test dotyczy języka wykładowego lub języka w którym będzie się odbywać praktyka. Testami objęte są obecnie następujące języki:

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • włoski
 • hiszpański
 • niderlandzki
 • czeski
 • duński
 • portugalski
 • szwedzki

Żeby wypełnić test, musisz założyć konto na stronie EU Login, a następnie, korzystając z danych założonego konta, zalogować się w OLS. Po wypełnieniu testu językowego zrób koniecznie screen ze strony z wynikiem i prześlij go do Koordynatora – będzie to potwierdzeniem wykonania testu i podstawą do podpisania umowy (przez rozpoczęciem mobilności) oraz  do rozliczenia wyjazdu (po zakończeniu mobilności).

Przed wyjazdem

Przed wyjazdem, oprócz formalnych spraw związanych z uczelnią, pamiętaj o:

 • ubezpieczeniu zdrowotnym (EKUZ), OC i NW
 • zarejestrowaniu wyjazdu w systemie MSZ Odyseusz(opcjonalnie)

Studentów z krajów Unii Europejskiej obowiązuje posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana jest przez właściwy studentowi oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, po złożeniu następujących dokumentów:

 • Wniosek o wydanie karty; dostępny na stronie NFZ
 • Zaświadczenie o wyjeździe na stypendium, które należy podbić w Biurze Współpracy Międzynarodowej- zaświadczenie jest do pobrania na Twoim koncie.
 • legitymacja studencka

Szczegółowe informacje o systemie ochrony zdrowia w wybranym państwie można uzyskać na stronie NFZ

Studenci wyjeżdżający do krajów nie będących członkami UE, powinni wykupić prywatną polisę ubezpieczeniową.

Zalecamy wykupienie polisy ubezpieczeniowej OC i NNW.

Rozliczenie po powrocie

Po powrocie ze stypendium należy rozliczyć się z wyjazd, przygotowując następujące dokumenty/działania:

 • Potwierdzenie pobytu (Confirmation Letter), czyli zaświadczenie o okresie przebywania na uczelni zagranicznej – stanowi to podstawę do ostatecznego ustalenia wysokości stypendium
 • Transcript of records (zestawienie ocen uzyskanych na uczelni partnerskiej) lub inny odpowiedni dokument potwierdzony podpisem i pieczęcią uniwersytetu zagranicznego
 • Wypełnione testy biegłości językowej OLS
 • Wypełniona ankieta  dla Komisji Europejskiej (EU-Survey),  indywidualny link do ankiety zostanie przesłany na adres e-mail studenta
 • Oświadczenie GREEN TRAVEL  - jeśli dotyczy

Powyższe dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć Koordynatorowi Programu Erasmus+ w jeden z poniższych sposobów:

 • osobiście do pokoju 9A naprzeciwko Biblioteki;
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni.

Wyjazd na praktyki

Rekrutacja

Możesz ubiegać się o wyjazd, jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • Jesteś oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera lub magistra lub jesteś niedawnym absolwentem (wyjazd na praktyki możesz zrealizować w ciągu roku od ukończenia studiów, ale rekrutacja musi być przeprowadzona przed obroną)
 • Nie przebywasz (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim ani być urlopowany.
 • Znasz język obcy kraju, do którego się udajesz (często wystarcza znajomość języka angielskiego)

Aby przyznano Ci stypendium, musisz pomyślnie przejść postepowanie kwalifikacyjne prowadzone przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ we wsparciu Dziekana oraz Studium Języków Obcych.

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Znajdź miejsce praktyki i uzyskaj wstępną zgodę organizacji, w której planowana jest praktyka (np. wydruk korespondencji mailowej potwierdzający gotowość organizacji, w której realizowana będzie praktyka, do przyjęcia osoby aplikującej o stypendium na praktykę lub zaświadczenie o przyjęciu na praktykę).
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy wraz z certyfikatem językowym. Jeżeli nie posiadasz certyfikatu językowego lub wpisu w indeksie z języka obcego, to możesz przystąpić do rozmowy kwalifikującej w Studium Języków Obcych – w takim wypadku proszę o kontakt mailowy: erasmus@wsl.com.pl
 3. Przekaż powyższe dokumenty Koordynatorowi Programu Erasmus+ w jeden z poniższych sposobów:
 • osobiście do pokoju 9A naprzeciwko Biblioteki;
 • mailowo na adres: erasmus@wsl.com.pl
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się z formule online.

 

Dofinansowanie

W roku akademickim 2022/2023 wysokość stypendiów została ustalona na następującym poziomie:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w €

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

 

Kraje partnerskie z regionu 14

820

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

Kraje partnerskie z regionu 5

820

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

750

Kapitał Mobilności

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie). Kapitał mobilności (ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach pr. Erasmus) jest obliczany osobno na dany poziom studiów.

Kapitał mobilności na jeden poziom studiów wynosi 12 miesięcy.

Minimalny czas trwania praktyki wynosi 2 miesiące.

Do całkowitej liczby miesięcy mobilności wliczane są wszystkie wyjazdy (zarówno na studia, jak i na praktyki) -w ramach każdego poziomu studiów – również wcześniejsze wyjazdy z programu LLP-Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Jak znaleźć firmę?

Szukając firmy można skorzystać z:

Praktyki lub staż w ramach programu Erasmus+ można odbyć w firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, na uczelniach (np. przy projekcie lub w laboratorium), w jednostkach administracji państwowych czy w innych instytucjach takich jak szpitale, biblioteki, muzea itp. Praktyk nie można odbyć w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami i w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Instytucja, w której będą odbywać się praktyki, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Ubezpieczenie zdrowotne

Studentów z krajów Unii Europejskiej obowiązuje posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą - wydawane przez NFZ.

Szczegółowe informacje o systemie ochrony zdrowia w wybranym państwie można uzyskać na stronie NFZ.

Studenci wyjeżdżający do krajów nie będących członkami UE, powinni wykupić prywatną polisę ubezpieczeniową.

Zalecamy wykupienie polisy ubezpieczeniowej OC i NNW.

Wymogi dotyczące ubezpieczeń dla uczestników programu Erasmus+ w Turcji

Od 12 stycznia 2015 r. obwiązują nowe przepisy regulujące kwestię obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych wymaganych od uczestników programu Erasmus+ w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na pobyt.

Zagraniczne polisy ubezpieczeniowe mogą być przedkładane w procedurze uzyskiwania pozwolenia na pobyt, pod warunkiem, że spełniają wymogi dotyczące minimalnych kwot ubezpieczenia.

Szczegóły można znaleźć na stronie konsulatu w Ankarze.

Wsparcie językowe on-line (OLS)

Studenci wyjeżdżający na stypendium będą zobowiązani do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej: przed rozpoczęciem i na koniec mobilności. Test dotyczy języka wykładowego lub języka w którym będzie się odbywać praktyka. Testami objęte są obecnie następujące języki:

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • włoski
 • hiszpański
 • niderlandzki
 • czeski
 • duński
 • portugalski
 • szwedzki

Żeby wypełnić test, musisz założyć konto na stronie EU Login, a następnie, korzystając z danych założonego konta, zalogować się w OLS. Po wypełnieniu testu językowego zrób koniecznie screen ze strony z wynikiem i prześlij go do Koordynatora – będzie to potwierdzeniem wykonania testu i podstawą do podpisania umowy (przez rozpoczęciem mobilności) oraz  do rozliczenia wyjazdu (po zakończeniu mobilności).

Przed wyjazdem

Po zakwalifikowaniu na stypendium Erasmus+ Praktyki należy załatwić kilka niezbędnych formalności:

 • przygotować Porozumienie o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships)- podpisany przez instytucję przyjmującą oraz Koordynatora Instytutowego
 • przygotować ubezpieczenie zdrowotne (EKUZ), OC i NW
 • podpisać Umowę finansową
 • wypełnić test biegłości językowej OLS
 • zarejestrować wyjazd w systemie MSZ Odyseusz (opcjonalnie)

Rozliczenie po powrocie

Po powrocie ze stypendium należy rozliczyć się z wyjazd, przygotowując następujące dokumenty/działania:

 • Potwierdzenie pobytu (Traineeship Certificate) czyli zaświadczenie o okresie odbytej praktyki z organizacji przyjmującej (okres praktyki musi się pokrywać z okresem podanym w umowie finansowej) wraz z liczbą godzin.
 • Wypełnione testy biegłości językowej OLS
 • Wypełniona ankieta  dla Komisji Europejskiej (EU-Survey),  indywidualny link do ankiety zostanie przesłany na adres e-mail studenta.

Uznawalność praktyk

Praktyka zagraniczna, realizowana w ramach programu Erasmus+, może być potraktowana jako obowiązkowa. Biuro Praktyk udostępnia na stronie: Rozliczenie praktyk zestawienie dokumentów, które należy dostarczyć w celu rozliczenia praktyk.

Jako stypendysta programu Erasmus+:

 • Umowa w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów – ZASTĘPUJE JĄ UMOWA FINANSOWA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
 • Zaświadczenie od firmy o łącznej liczbie przepracowanych godzin – PRZYGOTOWUJE KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+ NA PODSTAWIE TRAINEESHIP CERTIFICATE
 • Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych –PRZYGOTOWUJE STUDENT
 • Właściwy arkusz potwierdzenia uzyskania efektów kształcenia - PRZYGOTOWUJE KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+ NA PODSTAWIE TRAINEESHIP CERTIFICATE

 

Kontakt

Uczelniana Koordynatorka Programu Erasmus

mgr Weronika Polc
weronika.polc@wsl.com.pl
61 850 47 75

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus/ECTS

dr inż. Marek Matulewski
marek.matulewski@wsl.com.pl

Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia