I. INFORMACJE OGÓLNE - KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE

 1. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta określona wysokością miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.

 2. O stypendium socjalne może ubiegać się student, którego miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim (w roku akad.2021/22 – 1051,70 zł).

 3. Za podstawę do obliczenia dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane (2020 r.).

  UWAGA!!!

  Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (528 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny obejmujące okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

  W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia. Wyjątkowo albo Uczelniana Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę przyznania stypendium.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się sytuację, gdy student pobiera stypendium socjalne i jednocześnie spełnia jeden z poniższych warunków:

  a) jest sierotą/ półsierotą

  b) jest wychowankiem domu dziecka lub osobą, która osiągnęła pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,

  c) jest studentem studiów stacjonarnych i zamieszkuje w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania (tj. z miejscowości położonej poza miastem Poznań) do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

  Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego ustala Rektor w porozumieniu z Radą Samorządu Studenckiego. Student jest zobowiązany powiadomić w formie pisemnej w terminie 7 dniu od dnia zdarzenia organ wydający decyzję o zmianach mających wpływ na prawo do zwiększenia stypendium socjalnego.

 5. Stypendium socjalne:
  a. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

  b. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
  Przepisy pkt. 6 a i b stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą

  c. nie przysługuje studentom będącym:
  • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
  • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonegoi otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

a. studenta,
b. małżonka studenta,
c. rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych studenta
d. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

a. ukończył 26. rok życia,
b. pozostaje w związku małżeńskim,
c. ma na utrzymaniu dzieci,
d. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (*930,35 zł).

II. WNIOSKI

Student składa wniosek o przyznanie świadczeń, poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w systemie dziekanatowym.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Zarejestrowany, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami student przesyła pocztą na adres Uczelni z dopiskiem „UKS- wniosek o stypendium” lub składa w Biurze Uczelnianej Komisji Stypendialnej w terminach dyżurów (pok.9a).

IV. TERMINY

Wniosek o przyznanie stypendium socjalne składa się w następujących terminach:

 • 01.10.2021 do 30.10.2021,
 • 15.02.2022 do 15.03.2022, w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

Stypendium socjalne wypłacane jest w danym roku akademickim – przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa semestr, wówczas wypłaty dokonuje się odpowiednio: w semestrze zimowym przez okres 5 miesięcy a w semestrze letnim przez okres 4 miesięcy.

Wypłata stypendium następuje co miesiąc przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez studenta, od 25 do ostatniego dnia danego miesiąca, pod warunkiem otrzymania środków z MNiSW. Stypendium za październik i listopad wypłacane jest nie później niż w grudniu, natomiast w przypadku osób rozpoczynających studia od semestru letniego - stypendium za marzec wypłacane jest nie później niż w kwietniu.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z dokumentami stanowiącymi integralną wniosku,
 2. Inne dokumenty wskazane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną.

Kontakt

 • UCZELNIANA KOMISJA STYPENDIALNA
 • Przewodnicząca Komisji: mgr Magdalena Betańska
 • 61 850 47 75 (w godzinach dyżuru)
 • Pokój 9A

Dyżury:

 • Środa: 11:30 - 13:30
 • Sobota: zgodnie z bieżącymi komunikatami -

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia