I. INFORMACJE OGÓLNE - KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM REKTORA

 1. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  a. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

  b. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 2. Stypendium rektora może otrzymać student co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo I roku studiów drugiego stopnia, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

 3. Za wyróżniające wyniki w nauce uznaje się uzyskanie przez studenta za poprzedni rok akademicki średniej arytmetycznej z wszystkich ocen wyższej lub równej 4,45.

 4. Stypendium rektora, może otrzymać nie więcej niż 10 % studentów danego kierunku studiów.

 5. Stypendium rektora:

  a. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich.

  b. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

  Przepisy pkt. 5 a i b stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

  c. nie przysługuje studentom będącym:
  • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
  • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonegoi otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

  d. nie przysługuje studentowi, który:
  • jest warunkowo wpisany na kolejny rok studiów – w roku akademickim, na który stypendium ma być przyznane;
  • powtarza rok studiów lub wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku – w roku akademickim, na który stypendium ma być przyznane;
  • zgodnie z listą rankingową uzyskał 0 punktów.

 6. Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium rektora w tym rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych branych pod uwagę przez UKS przy ocenie wniosków określa załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu.

II. WNIOSKI

Student składa wniosek o przyznanie świadczeń, poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w systemie dziekanatowym.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Zarejestrowany, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami student przesyła pocztą na adres Uczelni z dopiskiem „UKS- wniosek o stypendium” lub składa w Biurze Uczelnianej Komisji Stypendialnej w terminach dyżurów (pok.9a).

IV. TERMINY

Wniosek o przyznanie stypendium rektora składa się w następujących terminach:

 • 01.10.2021 do 30.10.2021,
 • 15.02.2022 do 15.03.2022, w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

Stypendium rektora wypłacane jest w danym roku akademickim – przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa semestr, wówczas wypłaty dokonuje się odpowiednio: w semestrze zimowym przez okres 5 miesięcy a w semestrze letnim przez okres 4 miesięcy.

Wypłata stypendium następuje co miesiąc przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez studenta, od 25 do ostatniego dnia danego miesiąca, pod warunkiem otrzymania środków z MNiSW. Stypendium za październik i listopad wypłacane jest nie później niż w grudniu, natomiast w przypadku osób rozpoczynających studia od semestru letniego - stypendium za marzec wypłacane jest nie później niż w kwietniu.

V. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium rektora studentów na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora wraz z wykazem osiągnięć,
 2. Dokumenty potwierdzające wyżej wymienione osiągnięcia (kopia – oryginał do wglądu)
 3. Inne dokumenty wskazane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną.

UWAGA!

 1. Student, który ukończył studia pierwszego stopnia poza WSL, zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o stypendium zaświadczenie wystawione przez uczelnię, w której odbył studia, z informacjami dotyczącymi:
  1. średniej ocen ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku dla studiów 3 letnich lub średniej ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego semestru studiów z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku dla studiów 3,5 letnich,
  2. daty ukończenia studiów,
  3. skali ocen.

Kontakt

 • UCZELNIANA KOMISJA STYPENDIALNA
 • Przewodnicząca Komisji: mgr Magdalena Betańska
 • 61 850 47 75 (w godzinach dyżuru)
 • Pokój 9A

Dyżury:

 • Środa: 11:30 - 13:30
 • Sobota: zgodnie z bieżącymi komunikatami -

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia