I. INFORMACJE OGÓLNE - KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, niezależnie od osiąganych przez jego rodzinę dochodów, z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej:

  a. orzeczeniem o niepełnosprawności,
  b. orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  c. orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,
  d. orzeczeniem o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

  a. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

  Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Do 6-cio letniego okresu przysługiwania świadczeń wlicza się także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ustawy – Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (tj. sprzed 1 października 2018 r.).

  b. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
  Przepisy pkt. 2 a i b stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

  c. nie przysługuje studentom będącym:
  • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
  • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; 

UWAGA!!! Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, na różnych kierunkach studiów(w przypadku studiowania na 2 lub więcej kierunkach w tym również w innych uczelniach) możesz otrzymywać te stypendia tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku (tzn. nie możesz pobierać stypendium Rektora na jednym a stypendium socjalne na drugim kierunku).

II. WNIOSKI

Student składa wniosek o przyznanie świadczeń, poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w systemie dziekanatowym.


III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Zarejestrowany, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami student przesyła pocztą na adres Uczelni z dopiskiem „UKS- wniosek o stypendium” lub składa w Biurze Uczelnianej Komisji Stypendialnej w terminach dyżurów (pok.9a).


IV. TERMINY

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się w następujących terminach:

 • 01.10.2021 do 30.10.2021,
 • 15.02.2022 do 15.03.2022, w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki (9 miesięcy). W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

  W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a tym samym prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych, student składa nowy wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Świadczenie przyznawane jest wówczas od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o jego przyznanie z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 • Stypendium wypłacane jest w danym roku akademickim – przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa semestr, wówczas wypłaty dokonuje się odpowiednio: w semestrze zimowym przez okres 5 miesięcy a w semestrze letnim przez okres 4 miesięcy.

 • Wypłata stypendium następuje co miesiąc przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez studenta, od 25 do ostatniego dnia danego miesiąca, pod warunkiem otrzymania środków z MNiSW. Stypendium za październik i listopad wypłacane jest nie później niż w grudniu, natomiast w przypadku osób rozpoczynających studia od semestru letniego - stypendium za marzec wypłacane jest nie później niż w kwietniu.


V. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów.


VI. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • Kopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
 • Inne dokumenty wskazane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną

Kontakt

 • UCZELNIANA KOMISJA STYPENDIALNA
 • Przewodnicząca Komisji: mgr Magdalena Betańska
 • 61 850 47 75 (w godzinach dyżuru)
 • Pokój 9A

Dyżury:

 • Środa: 11:30 - 13:30
 • Sobota: zgodnie z bieżącymi komunikatami -

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia