I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uzasadniającego jej przyznanie.
 3. Student we wniosku o przyznanie zapomogi uzasadnia fakt pozostawania przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny, śmiercią najbliższego członka rodziny, urodzenie dziecka, a także w wyniku zdarzenia losowego np.: kradzieży, pożaru, powodzi. Okoliczności wskazane we wniosku student zobowiązany jest potwierdzić odpowiednim dokumentem.
 4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie i jego wpływ na sytuację finansową i/lub studiowanie.
 5. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Można otrzymać dwie zapomogi w danym roku akademickim. Można otrzymać jedną zapomogę z powodu danego zdarzenia.
 6. Zapomoga przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia . Łączny okres przysługiwania stypendium wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu stypendium przysługuje na studiach:
  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

   UWAGA!

   Każdy student ubiegający się o świadczenie zobowiązany jest do złożenia OŚWIADCZENIA
   W ZAKRESIE OKRESÓW STUDIOWANIA I UKOŃCZONYCH KIERUNKÓW STUDIÓW
   w celu ustalenia okresu przysługiwania świadczeń w powiązaniu z okresem studiowania zgodnie  ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- oświadczenie zawarte jest na pierwszej stronie  formularza elektronicznego / wniosku.

 7. Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Dotyczy to również osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

II. WNIOSKI – sposób, miejsce i termin składania wniosków

Wniosek o przyznanie zapomogi składa się dwuetapowo:

 1. wypełnienie i rejestracja elektronicznego formularza w systemie dziekanatowym ( zakładka wnioski/ pomoc materialna)
 2. złożenie wniosku w formie papierowej– wydrukowany z systemu dziekanatowego i podpisany wniosek wraz wymaganymi załącznikami (status wniosku: do wydruku)  należy złożyć w Biurze Komisji Stypendialnej lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni z dopiskiem „UKS- wniosek o stypendium”

III. WYSOKOŚĆ I WYPŁATA STYPENDIUM

Maksymalną wysokość zapomogi na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor w porozumieniu z Radą Samorządu Studenckiego.  

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o przyznanie zapomogi
 • Dokumenty potwierdzające przyczynę ubiegania się o zapomogę.
 • Inne dokumenty wskazane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną

Kontakt

UCZELNIANA KOMISJA STYPENDIALNA
Przewodnicząca Komisji: mgr Magdalena Betańska
stypendia@wsl.com.pl
61 850 47 75 (w godzinach dyżuru)

 • Obsługa studentów
  • środy w godz. 08:30-12:30, pokój 9A

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia