I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta określona wysokością miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.
 2. O stypendium socjalne może ubiegać się student, którego miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.294,40 zł.
 3. Za podstawę do obliczenia dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane (2022r.).
 4. Stypendium socjalne przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia . Łączny okres przysługiwania stypendium wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu stypendium przysługuje na studiach:
  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

   UWAGA!

   Każdy student ubiegający się o świadczenie zobowiązany jest do złożenia OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKRESÓW STUDIOWANIA I UKOŃCZONYCH KIERUNKÓW STUDIÓW w celu ustalenia okresu przysługiwania świadczeń w powiązaniu z okresem studiowania zgodnie  ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- OŚWIADCZENIE ZAWARTE JEST NA PIERWSZEJ STRONIE FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO / WNIOSKU.

 5. Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 6. Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta określa zał. nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów.

II. WNIOSKI – sposób, miejsce i termin składania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium socjalne składa się dwuetapowo:

KROK 1

wypełnienie i rejestracja elektronicznego formularza w systemie dziekanatowym ( zakładka wnioski/ pomoc materialna), w terminie:

 • od 10.2023 do 31.10.2023 - studenci rozpoczynający rok studiów od semestru zimowego
 • od 01.03.2023 do 15.03.2023 - studenci rozpoczynający I rok studiów od semestru letniego

KROK 2

Złożenie wniosku w formie papierowej – wydrukowany z systemu dziekanatowego i podpisany wniosek wraz wymaganymi załącznikami (status wniosku: do wydruku) należy złożyć w Biurze Komisji Stypendialnej lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni z dopiskiem „UKS- wniosek o stypendium”, w terminie:

 • od 06.10.2023 do 08.11.2023 - studenci rozpoczynający rok studiów od semestru zimowego
 • od 06.03.2023 do 30.03.2023 - studenci rozpoczynający rok studiów od semestru letniego

 

III. WYSOKOŚĆ I WYPŁATA STYPENDIUM

 1. Wysokość stypendium socjalnego na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor  porozumieniu z Radą Samorządu Studenckiego.
 2. Stypendium socjalne wypłacane jest w danym roku akademickim – przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa semestr, wówczas wypłaty dokonuje się odpowiednio: w semestrze zimowym przez okres 5 miesięcy ( od października do lutego) a w semestrze letnim przez okres 4 miesięcy ( od marca do czerwca).
 3. Wypłata stypendium następuje co miesiąc przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez studenta, od 25 do ostatniego dnia danego miesiąca. Stypendium za październik i listopad wypłacane jest nie później niż w grudniu, natomiast w przypadku osób rozpoczynających studia od semestru letniego - stypendium za marzec wypłacane jest nie później niż w kwietniu.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z dokumentami stanowiącymi integralną część wniosku - Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne.
 2. Inne dokumenty wskazane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną.

Kontakt

UCZELNIANA KOMISJA STYPENDIALNA
Przewodnicząca Komisji: mgr Magdalena Betańska
stypendia@wsl.com.pl
61 850 47 75 (w godzinach dyżuru)

 • Obsługa studentów
  • środy w godz. 08:30-12:30, pokój 9A

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia