I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 2. Stypendium rektora może otrzymać student co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo I roku studiów drugiego stopnia, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
 3. Za wyróżniające wyniki w nauce uznaje się:
  • uzyskanie przez studenta studiów pierwszego stopnia za poprzedni rok akademicki średniej arytmetycznejz wszystkich ocen wyższej lub równej 4,60
  • uzyskanie przez studenta studiów drugiego stopnia za poprzedni rok akademicki średniej arytmetycznejz wszystkich ocen wyższej lub równej 4,80
 4. Stypendium rektora może otrzymać wyłącznie student znajdujący się w grupie do 10% najlepszych studentów kierunku. Odsetek uprawnionych ustalany jest corocznie, z uwzględnieniem wielkości funduszu stypendialnego. Stypendium jest przyznawane wyłącznie na wniosek studenta.
 5. Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane jest co miesiąc, od października do czerwca włącznie, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.

  UWAGA!

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów tego samego stopnia co studia, na których przyznano mu stypendium.

 6. Stypendium rektora przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia . Łączny okres przysługiwania stypendium wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu stypendium przysługuje na studiach:
  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

   UWAGA!

   Każdy student ubiegający się o świadczenie zobowiązany jest do złożenia OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKRESÓW STUDIOWANIA I UKOŃCZONYCH KIERUNKÓW STUDIÓW w celu ustalenia okresu przysługiwania świadczeń w powiązaniu z okresem studiowania zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- oświadczenie zawarte jest na pierwszej stronie formularza elektronicznego / wniosku.

 7. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 8. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który:
  • jest warunkowo wpisany na kolejny rok studiów – w roku akademickim, na który stypendium ma być przyznane;
  • powtarza rok studiów lub wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku – w roku akademickim, na który stypendium ma być przyznane;
  • zgodnie z listą rankingową uzyskał 0 punktów.
 9. Szczegółowe zasady przyznania stypendium rektora, zasady oceny merytorycznej wniosków w tym rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych branych pod uwagę przez UKS przy ocenie wniosków określa załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu.

 

II. WNIOSKI – sposób, miejsce i termin składania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium rektora składa się dwuetapowo:

 1. wypełnienie i rejestracja elektronicznego formularza w systemie dziekanatowym ( zakładka wnioski/ pomoc materialna), w terminie:
  • od 01.10.2023 do 15.10.2023 - studenci rozpoczynający rok studiów od semestru zimowego
  • od 01.03.2024 do 15.03.2024 - studenci rozpoczynający I rok studiów od semestru letniego

 2. złożenie wniosku w formie papierowej– wydrukowany z systemu dziekanatowego i podpisany wniosek wraz wymaganymi załącznikami (status wniosku: do wydruku)  należy złożyć w Biurze Komisji Stypendialnej lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni z dopiskiem „UKS- wniosek o stypendium”, w terminie:
  • od 06.10.2023 do 25.10.2023 - studenci rozpoczynający rok studiów od semestru zimowego
  • od 06.03.2024 do 23.03.2024 - studenci rozpoczynający rok studiów od semestru letniego

III. WYSOKOŚĆ I WYPŁATA STYPENDIUM

 1. Wysokość stypendium rektora studentów na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor w porozumieniu z Radą Samorządu Studenckiego.
 2. Stypendium rektora wypłacane jest w danym roku akademickim – przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa semestr, wówczas wypłaty dokonuje się odpowiednio: w semestrze zimowym przez okres 5 miesięcy ( od października do lutego) a w semestrze letnim przez okres 4 miesięcy ( od marca do czerwca).
 3. Wypłata stypendium następuje co miesiąc przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez studenta, od 25 do ostatniego dnia danego miesiąca. Stypendium za październik i listopad wypłacane jest nie później niż w grudniu, natomiast w przypadku osób rozpoczynających studia od semestru letniego - stypendium za marzec wypłacane jest nie później niż w kwietniu.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora wygenerowany z systemu dziekanatowego wraz z wykazem osiągnięć (jeśli dotyczy).
 2. Dokumenty potwierdzające wymienione osiągnięcia – jeśli dotyczy (kopia – oryginał do wglądu).
 3. Inne dokumenty wskazane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną w toku postępowania.

 

UWAGA!

Student, który ukończył studia pierwszego stopnia poza WSL, zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o stypendium zaświadczenie wystawione przez uczelnię, w której odbył studia, z informacjami dotyczącymi:

 1. średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku dla studiów 3 letnich lub średniej ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego semestru studiów z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku dla studiów 3,5 letnich,
 2. daty ukończenia studiów,
 3. skali ocen.

Kontakt

UCZELNIANA KOMISJA STYPENDIALNA
Przewodnicząca Komisji: mgr Magdalena Betańska
stypendia@wsl.com.pl
61 850 47 75 (w godzinach dyżuru)

 • Obsługa studentów
  • środy w godz. 08:30-12:30, pokój 9A

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia