I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student,  niezależnie  od  osiąganych przez jego rodzinę dochodów, z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej:
  • orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczeniem o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( DZ. U 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia . Łączny okres przysługiwania stypendium wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu stypendium przysługuje na studiach:
 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego – student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych przez dodatkowy okres 12 semestrów (odpowiednio nie dłużej niż przez 9 semestrów na studiach pierwszego stopnia i nie dłużej niż przez 7 semestrów na studiach drugiego stopnia).

 

UWAGA!

Każdy student ubiegający się o świadczenie zobowiązany jest do złożenia OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKRESÓW STUDIOWANIA I UKOŃCZONYCH KIERUNKÓW STUDIÓW w celu ustalenia okresu przysługiwania świadczeń w powiązaniu z okresem studiowania zgodnie  ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- OŚWIADCZENIE ZAWARTE JEST NA PIERWSZEJ STRONIE FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO / WNIOSKU.

  

II. WNIOSKI – sposób, miejsce i termin składania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się dwuetapowo:

 1. wypełnienie i rejestracja elektronicznego formularza w systemie dziekanatowym ( zakładka wnioski/ pomoc materialna), w terminie:

  • od 01.10.2023 do 15.10.2023 - studenci rozpoczynający rok studiów od semestru zimowego
  • od 01.03.2024 do 15.03.2024 - studenci rozpoczynający I rok studiów od semestru letniego

 2. złożenie wniosku w formie papierowej– wydrukowany z systemu dziekanatowego i podpisany wniosek wraz wymaganymi załącznikami (status wniosku: do wydruku)  należy złożyć w Biurze Komisji Stypendialnej lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni z dopiskiem „UKS- wniosek o stypendium”, w terminie:
  • od 06.10.2023 do 25.10.2023 - studenci rozpoczynający rok studiów od semestru zimowego
  • od 06.03.2024 do 23.03.2024 - studenci rozpoczynający rok studiów od semestru letniego

 

III. WYSOKOŚĆ I WYPŁATA STYPENDIUM

 1. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów.  
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki (9 miesięcy). W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.
 3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a tym samym prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych, student składa nowy wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Świadczenie przyznawane jest wówczas od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o jego przyznanie z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
 4. Stypendium wypłacane jest w danym roku akademickim – przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa semestr, wówczas wypłaty dokonuje się odpowiednio: w semestrze zimowym przez okres 5 miesięcy a w semestrze letnim przez okres 4 miesięcy.
 5. Wypłata stypendium następuje co miesiąc przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez studenta, od 25 do ostatniego dnia danego miesiąca. Stypendium za październik i listopad wypłacane jest nie później niż w grudniu, natomiast w przypadku osób rozpoczynających studia od semestru letniego - stypendium za marzec wypłacane jest nie później niż w kwietniu.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • Kopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
 • Inne dokumenty wskazane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną

Kontakt

UCZELNIANA KOMISJA STYPENDIALNA
Przewodnicząca Komisji: mgr Magdalena Betańska
stypendia@wsl.com.pl
61 850 47 75 (w godzinach dyżuru)

 • Obsługa studentów
  • środy w godz. 08:30-12:30, pokój 9A

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia