Erasmus Programme

Nowoczesne kształcenie logistyków - Modern Logistics Learning: Certyfikowany moduł kształcenia na studiach drugiego stopnia

Wyższa Szkoła Logistyki pozyskała z programu ERASMUS+ dofinansowanie na realizację projektu „Nowoczesne kształcenie logistyków: Certyfikowany moduł kształcenia na studiach drugiego stopnia”. Projekt realizowany będzie w ramach partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwo wyższe.

Więcej o Projekcie MLL

 

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, certyfikowanego programu modułu kształcenia z zakresu logistyki oraz kompletnych materiałów dydaktycznych opartych na współczesnych metodach kształcenia niezbędnych do realizacji tego programu. Moduł kształcenia będzie rozumiany jako grupa minimum 5 przedmiotów obejmujących łącznie 30 punktów ECTS. 

Celami  szczegółowymi projektu są:

 • poddanie opracowanego programu modułu kształcenia z zakresu logistyki procesowi certyfikacji na zgodność ze standardami poziomu 6 (European Senior Logistician) opracowanymi przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne i zgodnymi z wytycznymi zawartymi w dokumencie pt. „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS”,
 • umiędzynarodowienie procesu kształcenia certyfikowanych logistyków na poziomie studiów drugiego stopnia poprzez opracowanie wszystkich produktów w 6 wersjach językowych (angielskim, polskim, węgierskim, czeskim, chorwackim i słoweńskim),
 • zwiększenie liczby certyfikowanych logistyków, posiadających wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim, w Europie Środkowej i na Półwyspie Bałkańskim.

Koordynatorem projektu jest Wyższa Szkoła Logistyki a partnerami uczelnie wyższe z Europy Środkowej i Bałkanów:

 • Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze (Republika Czeska),
 • Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski Fakultet u Osijeku (Chorwacja),
 • Obudai Egyetem - Keleti Faculty of Business and Management (Węgry),
 • Univerza v Mariboru (Słowenia).

W ramach projektu powstaną następujące rezultaty:

 • program modułu kształcenia zgodny z wymaganiami ELA dla poziomu Senior Logistcian – program będzie akredytowany przez ELA;
 • gra symulacyjna wspomagająca wypracowywanie kompetencji menedżerskich; 
 • podręczniki w formie e-booków o tematyce:
 • Podstawy biznesu – (Business Principles),
 • Projektowanie łańcucha dostaw – (Supply Chain and Logistics Design),
 • Planowanie łańcucha dostaw – (Supply Chain and Logistics Planning),
 • Operacje w łańuchu dostaw – (Supply Chain and Logistics Execution). 
 • materiały dydaktyczne w formule blended learning (połączenie zajęć kontaktowych z kształceniem na odległość) dla wszystkich przedmiotów wyróżnionych w programie modułu kształcenia. 

Rekrutacja na studia II stopnia, na których realizowany będzie opracowany moduł kształcenia rozpocznie się wiosną 2019 roku.  

Aktualności MLL:

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektu MLL

Drugie międzynarodowe spotkanie projektu MLL

 

Zakończenie projektu MLL Modern Logistics Learning

31 grudnia 2020 roku zakończył się projekt MLL-Modern Logistics Learning, którego celem było opracowanie innowacyjnego, certyfikowanego programu kształcenia dedykowanego dla studiów II stopnia oraz kompletnych materiałów dydaktycznych do realizacji tego programu.

Projekt realizowany był we współpracy z:


•    The MIAS School of Business at the Czech Technical University in Prague,
•    Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski Fakultet u Osijeku,
•    Obudai Egyetem - Keleti Faculty of Business and Management,
•    Univerza v Mariboru.


Dzięki intensywnej współpracy z Partnerami, osiągnięto wszystkie założone cele i z przyjemnością możemy zaprezentować wyniki prac. Wszystkie materiały (program kształcenia, podręczniki wraz z uzupełniającymi materiałami oraz symulacyjna gra menadżerska są dostępne na stronie: https://logisticsmodule.eu/

IO01: Program modułu kształcenia z zakresu logistyki dedykowany dla II stopnia studiów.
Program modułu został stworzony w celu zapewnienia studentom w procesie kształcenia na II stopniu studiów pokrycia zestawu kompetencji zdefiniowanych przez European Logistics Association na poziomie Senior Logistician. Program składa się z:
-    zestawu kompetencji jakie powinny zostać zawarte w efektach kształcenia,
-    przedmiotów, które powinny być nauczane,
-    punktów ECTS przypisanych do przedmiotów,
-    liczby godzin dedykowanych dla każdego przedmiotu dla trybu stacjonarnego i niestacjonarnego,
-    opisu profilu absolwenta,
-    kart przedmiotów zawierających (informacje o przedmiocie, wymagań wstępnych do przedmiotu, celów przedmiotu, efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności i kompetencji, treści przedmiotu, zalecanej literatury, rekomendowanych metod dydaktycznych).

IO02: Menedżerska gra symulacyjna
Menedżerska gra symulacyjna jest narzędziem dydaktycznym, w którym studenci wcielą się w rolę menedżera zarządzającego przedsiębiorstwem. Celem gry jest rozwijanie prowadzonych przez siebie biznesów zarówno w kontekście ekonomicznym (zwiększanie zysku) jak i logistycznym (zwiększanie zasięgu swojego działania). Studenci rywalizując ze sobą (w ramach utworzonych przez nauczyciela akademickiego grup klientów rozsianych po całej Europie. Gra realizowana jest w turach. Można dzięki temu grać w nią zarówno na zajęciach jak i w ramach pracy własnej studentów.
Celem edukacyjnym gry jest pokrycie kompetencji zdefiniowanych w sekcjach Business Principle oraz Core Management Skills zgodnych ze standardem European Logistics Association na poziomie Senior Logistician.
Gra dostępna jest pod adresem. https://mllgame.wsl.com.pl/login
IO03: Podręcznik w formie e-booka pokrywający kompetencje z obszaru: Business Principles
Autorem treści podręcznika są Kornélia Lazányi and Jan Vlachy. Podręcznik pozwala na pokrycie kompetencji z obszarów Business Principles and Core Management Skills zgodnych ze standardem European Logistics Association na poziomie Senior Logistician.

IO04:
Autorem treści podręcznika są Davor Dujak, Adam Kolinski & Josip Mesarić. Podręcznik pozwala na pokrycie kompetencji z obszaru Supply Chain and Logistics Design: Process Management, Change and Project Management zgodnych ze standardem European Logistics Association na poziomie Senior Logistician.

IO05:
Redaktorami podręcznika są: Michał Adamczak, Piotr Cyplik, Rebeka Kovačič Lukman and Maja Fošner. Autorami poszczególnych rozdziałów są: Michał Adamczak, Piotr Cyplik, Bojan Rupnik, Matevž Obrecht, Tea Vizinger, Dejan Dragan, Bojan Rosi, Rebeka Kovačič Lukman and Vasja Omahne. Podręcznik pozwala na pokrycie kompetencji z obszaru Supply Chain and Logistics Planning zgodnych ze standardem European Logistics Association na poziomie Senior Logistician.

IO06:
Z uwagi zróżnicowanie tematyczne kompetencji i ich liczbę zdecydowano o podzieleniu tego rezultatu na dwie części i opracowanie podręcznika w dwóch tomach.
Tom pierwszy zawiera treści odpowiadające kompetencjom z obszarów: Warehousing and Transportation. Autorem treści tomu pierwszego podręcznika są: Marcin Hajdul, Tone Lerher & Fabio Sgarbossa.
Tom drugi zawiera treści odpowiadające kompetencjom z obszarów: Sourcing, Customer Service. Autorem treści tomu drugiego podręcznika są: Łukasz Hadaś, Julia Jancy, Sonja Mlaker Kač & Mateja Čuček.

Wszystkie podręczniki (rezultaty IO03-IO06) dostępne są w sześciu wersjach językowych: angielskiej, polskiej, czeskiej, słoweńskiej, chorwackiej oraz węgierskiej.
Wszystkie podręczniki zostały udostępnione do wykorzystania na podstawie licencji  Creative Commons CC BY-NC license (Attribution-Noncommercial).
Podręczniki w wersji językowej: angielskiej, polskiej, czeskiej oraz słoweńskiej zostały wydane nakładem wydawnictwa Poznan School of Logistics. Węgierska wersja językowa znajduje się w trakcie procesu wydawniczego w wydawnictwie Obuda University. Chorwacka wersja językowa znajduje się w trakcie procesu wydawniczego w wydawnictwie University of Osijek.

Rezultaty IO07-IO10 to materiały w formule blended learning. Materiały blended learning dla każdego z rezultatów składają się z trzech części:
- materiały w formie prezentacji, które będą mogły być wykorzystane w czasie zajęć kontaktowych (studenci pracują z nauczycielem akademickim) – opracowano 10 prezentacji (w IO10 20 prezentacji);
- materiały e-learningowe w postaci treści tych materiałów oraz lekcje w formacie umożliwiającym ich zamieszczenie na platformie e-learningowej – opracowano 6 lekcji e-learningowych (treści i lekcji w postaci pakietu SCORM) (w IO10 12 lekcji);
- 100 pytań testowych (w IO10 200 pytań testowych).


 Materiały zostały opracowane w sześciu wersjach językowych: angielskiej, polskiej, czeskiej, słoweńskiej, chorwackiej oraz węgierskiej.
Materiały te mogą zostać wykorzystane jako gotowe materiały do prowadzenia zajęć. Mogą też zostać potraktowane jako baza do stworzenia autorskich materiałów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczelni, w ramach realizacji procesu kształcenia w zakresie logistyki.
Wszystkie materiały udostępniono na licencji Creative Commons CC BY-NC license (Attribution-Noncommercial).

WSL partnerem projektu NEW METRO współfinansowanego z programu ERASMU+

Projekt NEW METRO ma na celu zaprojektowanie, opracowanie oraz  zatwierdzenie innowacyjnych, europejskich, jednolitych ram kompetencji w zakresie kierunków mechatronicznych realizowanych na Uczelniach Wyższych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. Zadaniem projektu jest również stworzenie metod oceny i certyfikacji oraz modelu realizacji kształcenia na poziomie europejskim, opartego na WBL, mobilności wirtualnej i europejskim zestawie VOOC (Zawodowych Otwartych Kursów Online).

Więcej o Projekcie NEW METRO

 

Spodziewane rezultaty projektu obejmą:
- innowacyjne europejskie ramy kompetencji w zakresie kierunków mechatronicznych, oparte o strukturę ESCO (wielojęzyczna europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów) w odniesieniu do „Zawodu technika mechatronika”;
- modułowe treści edukacyjne oparte na ICT oraz wspólny system nauczania, skierowany do różnych grup docelowych;
- wspólne ramy oceny i certyfikacji kompetencji zgodnie z europejskimi instrumentami przejrzystości (5 poziom Europejskich Ram Kwalifikacji);
- zintegrowane efekty wdrożenia innowacyjnego projektu poprzez zaangażowanie jego interesariuszy na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim (Wspólnota Zainteresowanych Stron).

Projekt NEW METRO ma na celu zdefiniowanie i wspieranie rozwoju wykwalifikowanych pracowników realizujących zaawansowane procesy produkcyjne w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych i pojawiających się umiejętności. Opierając się na najlepszych praktykach partnerów projektu i analizując dodatkowe wzorce doskonałości, NEW METRO będzie wspierać optymalny wzrost szans na zatrudnienie w sektorze poprzez:
- przezwyciężenie niedopasowania umiejętności / wykształcenia i poprawę szans na zatrudnienie w sektorze mechatronicznym spełniając tym samym postulaty Przemysłu 4.0, nakreślając innowacyjne ramy kompetencji obowiązujące na poziomie europejskim. Nowe ścieżki szkoleniowe będą koncentrować się na umiejętnościach związanych z kluczowymi technologiami wspomagającymi (KET) i technologiami Przemysłu 4.0;
- zwiększenie świadomości wśród kluczowych interesariuszy w kontekście zmian społecznych i organizacyjnych niezbędnych do wdrażania nowych metod produkcji;
- zaangażowane organów regulacyjnych oraz zainteresowanych stron na poziomie regionalnym i europejskim w opracowywanie zintegrowanych polityk wspierających inicjatywę Przemysłu 4.0;
- wzmacnianie nastawienia młodych uczniów z całej Europy do kursów kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanych na wysokim poziomie, jednocześnie ulepszając ofertę nauczania online (VOOC), metodologię uczenia się opartego na pracy (WBL), a tym samym zapewnienie systemu kwalifikacji umiejętności zatwierdzonego na poziomie europejskim.

W realizację projektu NEW METRO oprócz Wyższej Szkoły Logistyki zaangażowani są partnerzy z następujących krajów:
-    Włochy – SFC - Sistemi Formativi Confindustria (Koordynator Projektu), CIS - Unindustria Reggio Emilia, FEDERMECCANICA, Kohler - Lombardini s.r.l.,
- Hiszpania – Katalonia – The Departament d’Educació,
- Niemcy – Hanse - Parlament,
- Austria – FH JOANNEUM,
- Grecja – UoI - University of Ioannina,
- Łotwa – Rezekne Academy of Technologies.

Strona projektu: https://www.newmetro.eu

Edukacja w logistyce – Logistics Language Open Training: doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych

Logistics Language Open Training

Priorytety Komisji Europejskiej i Wyższej Szkoły Logistyki są wspólne czego wyrazem jest przyznanie WSL finansowania na realizację projektu LLOT (Logistics Language Open Training). Celem projektu jest poprawa umiejętności językowych osób związanych z branżą logistyczną.

 

W ramach projektu opracowany zostanie:

 • kurs językowy na poziomie B2 oparty na słownictwie i zagadnieniach logistycznych,
 • trzy kursy e-learningowe o tematyce logistycznej,
 • platforma udostępniająca powyższe kursy dająca możliwości wykorzystania elementów grywalizacji.

Wszystkie powyższe elementy opracowane zostaną w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i włoskim. Dobór produktów projektu był nieprzypadkowy i zmierzał do realizacji koncepcji nauczania języków obcych CLIL (Content and Language Integrated Learning). Użytkownicy będą uczyli się języków obcych dwuetapowo:

 • korzystając z kursu językowego przedstawiającego podstawy języka branżowego,
 • doskonaląc i sprawdzając swoje umiejętności językowe korzystając ze specjalistycznych kursów o tematyce logistycznej oczywiście w wybranym przez siebie języku obcym.

WSL jest liderem międzynarodowego konsorcjum w skład, którego wchodzą:

 • CIS- Scuola per la Gestione D'Impresa – organizacja szkoleniowa i szkoła językowa z Włoch,
 • speakeasy sprachzeug – szkoła językowa z Niemiec,
 • Globalnet sp. z o.o. – szkoła językowa i dostawca szkoleń e-learningowych z Poznania,
 • Jamieson-Ball Ltd – szkoła językowa z Wielkiej Brytanii.

Autorami wniosku byli pracownicy Katedry Systemów Logistycznych doc dr inż. Piotr Cyplik, mgr inż. Michał Adamczak oraz dr inż. Roman Domański.  Projekt zakontraktowano na 3 lata. 

O konferencji podsumowującej wyniki Projektu LLOT

Konferencja Naukowa pod Honorowym Patronatem Rektora Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Andrzeja Korzeniowskiego dr h.c.

Wyższa Szkoła Logistyki - 25 maja 2018 r.

Konferencja skierowana do przedstawicieli sektora VET: nauczycieli, uczniów kształcących/uczących się w zawodzie logistyka, osób pracujących w logistyce, menedżerów funkcji logistycznych w przedsiębiorstwach, przedstawicieli środowiska akademickiego specjalizujących się obszarach edukacyjnych i logistyce.

W ramach konferencji ma miejsce upowszechnienie wyników projektu Logistics Language Open Training (LLOT), zwrócenie uwagi na innowacyjne metody zwiększające skuteczność nauczania Content and Language Integrated Learning (CLIL), wykorzystanie technik e-learning i blend-learning w edukacji, omówienie nowości w ofertach uczeni – studia dualne (teoria i praktyka).

Komitet Naukowy

 • prof. WSL, dr hab. inż. Piotr Cyplik, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań – przewodniczący
 • prof. dr hab. Henryk Sobolewski, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań
 • prof. dr ing. Herbert Sonntag, TH Wildau, Niemcy
 • prof. dr hab. Maciej Szymczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki
 • prof. PP, dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, Politechnika Poznańska
 • dr hab. Wagener Norbert, prof. WSL, Wagener&Herbst Management Consultants GmbH, Poczdam, Niemcy
 • dr Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rossella Brindani, CIS - Scuola per la gestione d'impresa, Reggio Emilia, Włochy
 • Monika Nowakowska-Twaróg, Globalnet, Poznań
 • Rhodri Jamieson-Ball, Jamieson-Ball Ltd, Londyn, Wielka Brytania
 • Shervin Zamani, Speakeasy Sprachzeug UG, Berlin, Niemcy

Komitet Organizacyjny

Ramowy program konferencji

 • 10:00 – 10:30 Rejestracja
 • 10:30 – 12:00 Sesja plenarna
 • 12:00 – 12:30 Lunch
 • 12:30 – 14:00 Warsztaty/Sesja tematyczna cz.I
 • 14:00 – 14:15 Przerwa kawowa
 • 14:15 – 15:45 Warsztaty/Sesja tematyczna cz.II
 • 15:45 - 16:30 Podsumowanie konferencji

Sesje tematyczne

W ramach sesji tematycznych zaprezentowane zostaną referaty uczestników konferencji.

Tematyka warsztatów 

Warsztaty dedykowane są dla reprezentantów otoczenia gospodarczego a tematyka poruszana na nich będzie dostosowana do bieżących potrzeb przedsiębiorstw. Tematy warsztatów:

 1. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w zapasach, 
 2. TMS - IT w transporcie, 
 3. Symulacja w logistyce, 
 4. Kompetencje językowe w logistyce 

Uczestnicy warsztatów uzyskają Certyfikat ukończenia szkolenia.

Ulotka informacyjna (plik pdf)

Relacja z konferencji LLOT 

 

NEXTLOG

Logistics Language Open Training

Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu została partnerem projektu NEXTLOG współfinansowanego z programu ERASMUS+.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych, międzynarodowych ram kształcenia, które znacznie poprawią wiedzę i umiejętności uczelni wyższych, do tworzenia bardziej zorientowanych na rynek pracy programów nauczania w zakresie cyfrowej, inteligentnej i zrównoważonej logistyki (digital, intelligent and sustainable logistics - DISL), zmniejszając bariery w tej dziedzinie poprzez:

 • nawiązanie współpracy ponadnarodowej (poprzez otwarte innowacje i współtworzenie) w całej UE w celu zaspokojenia (na dużą skalę) istniejących potrzeb szkoleniowych w zakresie DISL;
 • współtworzenie programów nauczania DISL (z akredytacją ECTS);
 • opracowanie innowacyjnego, wirtualnego środowiska uczenia się (virtual learning environment - VLE) z wbudowanym systemem wspomagania decyzji (wspierającym ekonomiczne, środowiskowe i społeczne modelowanie DISL);
 • organizację trzech międzynarodowych sesji mobilności z udziałem interesariuszy DISL.
Więcej o projekcie

Instytucje szkolnictwa wyższego nie mają odpowiednich środków, aby sprostać istniejącym potrzebom, ponieważ obecne programy nauczania koncentrują się bardziej na ogólnej logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw niż na konkretnych zagadnieniach związanych z DISL. Największą zidentyfikowaną wadą jest brak holistycznego podejścia do włączenia inteligentnych i zrównoważonych aspektów do poszczególnych rozwiązań logistycznych i całej koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw. Słabością jest także skuteczność wdrażania tych podejść w praktyce. W szczególności istnieje potrzeba przeniesienia współczesnych koncepcji do biznesu w celu dalszego zwiększania skuteczności łańcuchów dostaw. Ta ostatnia szczególnie podkreśla rolę uczelni w zakresie kształtowania rozwiązań podnoszących skuteczność łańcuchów dostaw.

Projekt NEXTLOG odpowiada na powyższą potrzebę, dążąc do opracowania innowacyjnych, ponadnarodowych ram, które poprawią wiedzę i umiejętności instytucji akademickich w celu stworzenia zorientowanych na rynek programów nauczania DISL, zmniejszając bariery w tej dziedzinie. W skład konsorcjum projektu wchodzą kluczowi naukowcy, stowarzyszenia branżowe, organizacje publiczne i firmy z różnych sektorów, które będą współtworzyć planowany program nauczania DISL i wirtualne środowisko uczenia się (VLE).

Koordynatorem projektu NEXTLOG jest Uniwersytet Łódzki. Pozostałymi partnerami projektu są:

 • Hellenic Development City Network, Grecja
 • DOMEL, Słowenia
 • University of Maribor, Słowenia
 • South-East European Research Centre (SEERC), Grecja

Strona projektu: https://nextlog-project.eu

Kontakt

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

 • dr inż. Adam Koliński
 • I piętro, pokój 117
 • 61 850 47 91

Dyżury:

 • Środa (tygodnie parzyste): 9:30 - 10:30

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus/ECTS

 • dr inż. Marek Matulewski

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia