Dział Rekrutacji obsługuje kandydatów:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
 • w sobotę w godzinach 8:00 – 14:00 (godziny otwarcia w sobotę obowiązują tylko podczas trwania rekrutacji - czerwiec-wrzesień oraz styczeń-marzec)

osobiście - pokój nr 7 parter

za pośrednictwem poczty elektronicznej – rekrutacja@wsl.com.pl

telefonicznie - 61 850 47 76

Dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną – wgrywając skany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym lub oryginały wysłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście.

Zgodnie z przyjętymi zasadami przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w WSL następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczą kandydaci, którzy złożą w Uczelnianym Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu); a w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia – kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (oryginały do wglądu) pozwalającego ocenić stopień realizacji efektów kształcenia,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej uczelni - [przejdź]
 • aktualną fotografię kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w wersji cyfrowej- integralny element formularza zgłoszeniowego),
 • dowód osobisty do okazania, celem weryfikacji tożsamości,
 • na studia realizowane w języku angielskim, kandydaci składają certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Kandydaci, którzy składają świadectwo, dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą albo inny dokument wydany za granicą potwierdzający wykształcenie, składają dodatkowo tłumaczenie dokumentu dokonane przez tłumacza przysięgłego - kandydaci na studia realizowane w języku polskim zobowiązani są do dostarczenia tłumaczenia dokumentu na jeżyk polski jeśli dokument wydany był w języku innym niż język polski, natomiast kandydaci na studia realizowane w języku angielskim zobowiązani są do dostarczenia tłumaczenia dokumentu na język polski lub angielski, jeśli dokument wydany był w języku innym niż język polski lub angielski. Cudzoziemcy oprócz wyżej wymienionych dokumentów składają również:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do studiowania,
 • kopię aktualnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • na studia prowadzone w języku polskim - certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwo ukończenia rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; stopień znajomości języka polskiego przez kandydata może być również potwierdzony przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w rozmowie bezpośredniej,
 • cudzoziemcy przyjmowani na studia realizowane w języku angielskim – kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego - dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego są świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.

W przypadku braku możliwości wykazania przez kandydata znajomości języka angielskiego, stopień znajomości może potwierdzić Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Wszystkie dokumenty wystawione w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kandydaci na studia przyjmowani są wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Zasady rekrutacji na studia dualne:

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie? Sprawdź, czy nie zadał go ktoś przed Tobą. Sprawdź listę pytań, które pojawiają się najczęściej:

Przejdź do FAQ

Formularz kontaktowy

Prosimy obliczyć 4 plus 9.

Wybierz najlepszą drogę do sukcesu

Przejdź do rekrutacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia