Streszczenia referatów oraz pełne teksty prosimy zgłaszać przez system Easychair:

Formularz zgłoszeniowy Easychair

Zobacz Instrukcję obsługi systemu EasyChair

 

Streszczenie

Pisząc streszczenie należy pamiętać, że często jest ono publikowane samodzielnie, bez całego tekstu pracy (np. w systemach indeksujących).

Streszczenie powinno zawierać 200-250 wyrazów i posiadać określoną strukturę:

 • tytuł artykułu
 • wstęp (dlaczego rozpoczęto badania, jaki jest to rodzaj badań, jaki jest główny cel prezentowanego artykułu)
 • materiał i metody
 • wyniki
 • wnioski (wraz z wnioskami końcowymi: jakie jest znaczenie wyników i jaki ma to wpływ na kierunki przyszłych badań)
 • słowa kluczowe - należy podać do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu

Tekst streszczenia należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt., 1,5 odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań. Rozmiar strony należy ustawić na szerokość 21 cm i wysokość 29,7 cm. Wszystkie marginesy papieru powinny być ustawione na 2,5 cm.

Przygotowując streszczenie artykułu można skorzystać z formatki streszczenia dostępnej pod tym linkiem.

Zobacz przykładowe streszczenie

Pełen tekst artykułu

Przygotowując pełen tekst artykułu można skorzystać z formatki artykułu dostępnej pod tym linkiem.

Materiały do publikacji - wszystkie nadesłane prace napisane w języku angielskim muszą być przygotowane zgodnie z następującymi zasadami:

 • Objętość pracwraz z tabelami, rysunkami i fotografiami 12-14 stron formatu A-4, więcej niż 18 000, ale mniej niż 22 000 znaków. Rozmiar strony należy ustawić na szerokość 21 cm i wysokość 29,7 cm. Wszystkie marginesy papieru powinny być ustawione na 2,5 cm.

 • Styl dokumentów- tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt., 1,5 odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.

 • Tabele i rysunki- ich wielkość nie powinna przekraczać formatu B-5 (12,5 cm x 19,5 cm). Opisy tabel czcionką Times New Roman 9 pkt., wypełnienie tabel 8 pkt., pojedynczy odstęp, w miarę możliwości bez pionowych linii, rozszerzenie tabel - doc. lub rtf.

 • Tytuły tabel a także podpisy rysunków i legendymuszą być podane w języku, a numery tabel i rysunków - cyframi arabskimi.

 • Jednostki i pisownia- obowiązuje międzynarodowy układ SI.

 • Piśmiennictwo- przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów - podajemy w nawiasie nazwisko i rok [Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski i in. 2001] lub ...zdaniem Kowalskiego [2000]... Należy zwrócić uwagę aby cytowane piśmiennictwo prezentowało aktualne rozprawy naukowe opublikowane w pismach o zasięgu międzynarodowym, a tylko wyjątkowo pozycje podręcznikowe. Nie powinno się stosować przypisów literaturowych przy ilustracjach, tabelach i pod paginą. Wszystkie dane dotyczące cytowanej literatury należy zamieścić w wykazie piśmiennictwa.

Należy się upewnić, czy wszystkie odniesienia cytowane w tekście są obecne w spisie literatury i odwrotnie, czy wszystkie pozycje ze spisu literatury są cytowane w tekście artykułu. Wszystkie pozycje literatury powinny zawierać numer DOI (o ile została nadany). Prace oryginalne nie powinny zawierać więcej niż 30 pozycji literaturowych. Prace przeglądowe nie powinny zawierać więcej niż 60 pozycji literaturowych.

 • Podziękowania- Źródła finansowania badań powinny zostać uwzględnione po rozdziale dotyczącym wniosków

 • Wykaz piśmiennictwanależy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko autora (-ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy; skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania, numer tomu, zeszytu oraz numery stron (dodatkowo wszystkie tytuły nie-anglojęzyczne należy przetłumaczyć na język angielski) np.:

Yao J., Gu M., Optimization Analysis of Supply Chain Resource Allocation in Customized Online Shopping Service Mode, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015, Article ID 519125, 11 pages, 2015. DOI:10.1155/2015/519125.

Craig R. C., Rogers D.S., 2008, A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38 5, 360-387, DOI: 10.1108/09600030810882816.

Yin R.K., 2003, "Introduction", in Robinson, S. (Ed.), Case Study Research Design and Methods, Sage Publications, Thousand Oaks, CA. 1-15.

Lee Y.Ch., Oh H.J., Koo Ch., Sarkis J., 2011, Logistics decision model for environmental aspect using the analytic network process., AMCIS Proceedings - All Submissions. Paper 331. http://aisel.aisnet.org/amcis2011_submissions/331.

Pande, P.S., Holpp L., 2001, What Is Six Sigma? McGraw-Hill Trade Logon Baltic project website. 2008. Available from Internet:<http://www.logonbaltic.info>.

Tripathy A.K., Singh A.K., 2004, An efficient method of eliminating noisy information in web pages for data mining. Proceedings - The Fourth International Conference on Computer and Information Technology (CIT 2004) 978-985.

Krzyżaniak St., 2015. Model of the impact of parameters controlling replenishment in the BS (min-max) continuous review system on the actual inventory availibility. Logforum 11 (3), 283 - 294. DOI: 10.17270/J.LOG.2015.3.8.

Koliński A., 2014, Problem pomiaru efektywności procesu produkcji w aspekcie zarządzania łańcuchem dostaw [The problem of efficiency measurement of production process in terms of supply chain management], Gospodarka Materiałowa i Logistyka 66 (6), 10-16.

Krafft M., 2007, Kundenbindung und Kundenwert [Customer loyalty and customer value], Physica-Verlag, Heidelberg.

Cyplik P., Hadaś L., 2015. Transformation of a production – Logistics system in the enterprises of broad assortment offer and a varied customer service strategy. Premises- Methodology- Evaluation. Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw.

Zobacz przykładowy artykuł

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia