Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Na potrzeby realizacji projektu pt. „Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (20.11.2012 r.) procedura zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2012/OnJKnP w sprawie wdrożenia istniejącej Strategii Rozwoju Wyższej Szkoły Logistyki metodą zrównoważonej karty wyników (BSC - BALANCE SCORECARD), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Powyższe zapytanie ofertowe ma na celu umożliwienie realizacji zadania 8 projektu – zadanie zlecone pt. „Wdrożenie istniejącej Strategii Rozwoju Wyższej Szkoły Logistyki metodą zrównoważonej karty wyników (BSC - BALANCE SCORECARD)”. Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki.  Beneficjent/Zamawiający (WSL) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, prawodawstwem unijnym oraz krajowym.

Zamawiający (WSL) wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone w zapytani ofertowym kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu: zapoznania się z warunkami wyboru i następnie nadsyłania ofert.  

Dodatkowych informacji udziela: Bartosz Osmola (kierownik projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11) –  tel. 061 850-47-75; bartosz.osmola@wsl.com.pl

 

Projekt pt.: Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości 
Numer projektu: POKL.04.01.01-00-163/11
Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKL.04.01.01-00-163/11-00 z dnia 19.09.2012 r.

Źródło finansowania:
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet: IV Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Dodatkowe informacje dot. źródła finansowania projektu: www.mrr.gov.pl  www.efs.gov.pl  www.ncbir.pl

www.efs.gov.pl

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia