Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Na potrzeby realizacji projektu pt. „Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy – wdrożenie programu rozwojowego  potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (06.11.2013 r.) procedura zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2013/LKGONW w sprawie opracowania dydaktycznych baz danych dla systemów biznesowych wykorzystywanych podczas studiów MBA, Ekologistyka oraz Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach.

Powyższe zapytanie ofertowe ma na celu umożliwienie realizacji czterech zadań projektu: zadanie numer 1 pt. „Przygotowanie, otwarcie i realizacja 1 edycji studiów podyplomowych MBA w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw prowadzonych w całości w języku angielskim”; zadanie numer 2 pt. „Przygotowanie, otwarcie i realizacja 2 edycji studiów podyplomowych Ekologistyka – zintegrowany system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi”; zadanie numer 3 pt. „Przygotowanie, otwarcie i realizacja 2 edycji studiów podyplomowych Zarządzanie Środowiskowe w Przedsiębiorcach”; zadanie numer 5 pt.: „Stworzenie Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych wykorzystywanych w logistyce rozwijających kompetencje z zakresu przedsiębiorczości”. Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki.  Beneficjent/Zamawiający (WSL) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze POKL.04.03.00-00-209/12 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, prawodawstwem unijnym oraz krajowym.

Zamawiający (WSL) wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu: zapoznania się z warunkami wyboru i następnie nadsyłania ofert.

Zapytanie ofertowe nr 1_11_2013_LKGONW z dnia 06 11 2013 (dot. Baz danych)

Wybrane załączniki w wersji do edycji (pliki .DOC)

 

Errata - Piąte zapytanie ofertowe na potrzeby projektu "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy"

Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) informuje o wykreśleniu z zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2013/LKGONW w sprawie opracowania dydaktycznych baz danych dla systemów biznesowych wykorzystywanych podczas studiów MBA, Ekologistyka oraz Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach wszczętego na potrzeby realizacji projektu pt. „Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy – wdrożenie programu rozwojowego  potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) zapisu Punktu  4. Podpunkt 2. Podpunkt c, trzeci myślnik  „specyfikacja oferowanego oprogramowania w formie, jaką dysponuje dany Oferent (Zamawiający nie jest w stanie narzucić wszystkim oferentom jednej formy opisu, ze względu na złożoność tego rodzaju specyfikacji oraz fakt, iż większość produktów już posiada takie specyfikacje); specyfikacja ta musi jednak obowiązkowo umożliwiać potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań dla przedmiotu zamówienia opisanych w punkcie 2 niniejszego zapytania ofertowego” Oznacza  to że oferent nie dołącza do oferty Specyfikacji oferowanego oprogramowania”

Niniejsza informacja zostaje rozesłana w dniu dzisiejszym również drogą mailową do wszystkich podmiotów do których Zamawiający wysłał zapytanie ofertowe. 

 

Osoba do kontaktów w kwestiach merytorycznych, formalnych, proceduralnych, technicznych związanych z zapytaniem ofertowym: Kierownik projektu nr POKL.04.03.00-00-209/12 mgr Mateusz Michalski (mateusz.michalski@wsl.com.pl).

 

 

Projekt pt.: Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy – wdrożenie programu rozwojowego  potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość
Numer projektu: POKL.04.03.00-00-209/12
Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKL.04.03.00-00-209/12-00 z dnia 16.09.2013 r.

Źródło finansowania:
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet: 
IV Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie: 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020
Dodatkowe informacje dot. źródła finansowania projektu: www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.ncbir.pl

www.efs.gov.pl

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia