Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Na potrzeby realizacji projektu pt. „Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy – wdrożenie programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (04.03.2014 r.) procedura zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2014/LKGONW w sprawie świadczenia usługi cateringu dla słuchaczy studiów podyplomowych MBA w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw, Ekologistyka – zintegrowany system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi oraz Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Powyższe zapytanie ofertowe ma na celu umożliwienie realizacji trzech zadań projektu: zadanie numer 1 pt. „Przygotowanie, otwarcie i realizacja 1 edycji studiów podyplomowych MBA w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw prowadzonych w całości w języku angielskim”; zadanie numer 2 pt. „Przygotowanie, otwarcie i realizacja 2 edycji studiów podyplomowych Ekologistyka – zintegrowany system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi”; zadanie numer 3 pt. „Przygotowanie, otwarcie i realizacja 2 edycji studiów podyplomowych Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorcach. Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki. Beneficjent/Zamawiający (WSL) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze POKL.04.03.00-00-209/12 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, prawodawstwem unijnym oraz krajowym.

Zamawiający (WSL) wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu: zapoznania się z warunkami wyboru i następnie nadsyłania ofert.

 

Załącznik w wersji do edycji (pliki .DOC)

 

ERRATA:

Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) informuje o dodania do zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2014/LKGONW w sprawie świadczenia usługi cateringu dla słuchaczy studiów podyplomowych MBA w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw, Ekologistyka – zintegrowany system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi oraz Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach wszczętego na potrzeby realizacji projektu pt. „Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy – wdrożenie programu rozwojowego  potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) zapisu w punkcie Punktu  2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA o następującej treści:

Przez obiad Zamawiający rozumie posiłek dwudaniowy składający się z: I dania – zupy oraz II dania. Oferent zobowiązany jest również do zapewnienia do posiłków napojów w postaci kawy, herbaty, wody oraz soków owocowych w ilości min. 1l napojów / osobę.

Przez 1 litr napoju na osobę Zamawiający rozumie 200 ml herbaty, 300 ml kawy, 300 ml wody oraz 200 ml soku. Obiad musi być serwowany na szkle/porcelanie raz dziennie w godzinach popołudniowych. Dokładne godziny wydawania posiłków zostaną ustalone przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Napoje muszą być dostępne dla  słuchaczy przez cały dzień trwania zajęć od godziny 8:00 do 19:00. Dokładnie godziny dostępności napojów mogą ulec nieznacznym zmianom.

Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) informuje o dodania do zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2014/LKGONW w sprawie świadczenia usługi cateringu dla słuchaczy studiów podyplomowych MBA w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw, Ekologistyka – zintegrowany system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi oraz Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach wszczętego na potrzeby realizacji projektu pt. „Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy – wdrożenie programu rozwojowego  potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) zapisu w punkcie Punktu  4.PROCES WYBORU OFERTY, KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYBORU OFERTY podpunkt II. Sposób przygotowania oferty o następującej treści:

Oświadczenie o co najmniej 5-letnim doświadczeniu w realizacji usług cateringowych będzie weryfikowane poprzez datę rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodną z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

Osoba do kontaktów w kwestiach merytorycznych, formalnych, proceduralnych, technicznych związanych z zapytaniem ofertowym: Kierownik projektu nr POKL.04.03.00-00-209/12 mgr Mateusz Michalski (mateusz.michalski@wsl.com.pl).

 

 

Projekt pt.: Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy – wdrożenie programu rozwojowego  potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość
Numer projektu: POKL.04.03.00-00-209/12
Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKL.04.03.00-00-209/12-00 z dnia 16.09.2013 r.

Źródło finansowania:
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet: 
IV Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie: 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020
Dodatkowe informacje dot. źródła finansowania projektu: www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.ncbir.pl

www.efs.gov.pl

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia