Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Na potrzeby realizacji projektu pt. „Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy – wdrożenie programu rozwojowego  potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (24.10.2013 r.) procedura zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/2013/LKGONW w sprawie zakupu pakietu oprogramowania zapewniającego funkcjonowanie Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i jego dostawy do siedziby Zamawiającego.

Powyższe zapytanie ofertowe ma na celu umożliwienie realizacji czterech zadań projektu: zadanie numer 1 pt. „Przygotowanie, otwarcie i realizacja 1 edycji studiów podyplomowych MBA w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw prowadzonych w całości w języku angielskim”; zadanie numer 2 pt. „Przygotowanie, otwarcie i realizacja 2 edycji studiów podyplomowych Ekologistyka – zintegrowany system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi”; zadanie numer 3 pt. „Przygotowanie, otwarcie i realizacja 2 edycji studiów podyplomowych Zarządzanie Środowiskowe w Przedsiębiorcach”; zadanie numer 5 pt.: „Stworzenie Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych wykorzystywanych w logistyce rozwijających kompetencje z zakresu przedsiębiorczości”. Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki.  Beneficjent/Zamawiający (WSL) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze POKL.04.03.00-00-209/12 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, prawodawstwem unijnym oraz krajowym.

Zamawiający (WSL) wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu: zapoznania się z warunkami wyboru i następnie nadsyłania ofert.

Wybrane załączniki w wersji do edycji (pliki .DOC)

Osoba do kontaktów w kwestiach merytorycznych, formalnych, proceduralnych, technicznych związanych z zapytaniem ofertowym: Kierownik projektu nr POKL.04.03.00-00-209/12 mgr Mateusz Michalski (mateusz.michalski@wsl.com.pl).

 

Projekt pt.: Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy – wdrożenie programu rozwojowego  potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość
Numer projektu: POKL.04.03.00-00-209/12
Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKL.04.03.00-00-209/12-00 z dnia 16.09.2013 r.

Źródło finansowania:
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet: 
IV Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie: 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020
Dodatkowe informacje dot. źródła finansowania projektu: www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.ncbir.pl

www.efs.gov.pl

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia