opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Czwarte zapytanie ofertowe na potrzeby projektu "Orientacja na jakość – kurs na przyszłość"
drukuj

Czwarte zapytanie ofertowe na potrzeby projektu "Orientacja na jakość – kurs na przyszłość"

2013-08-20 08:54

Na potrzeby realizacji projektu pt. „Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (20.08.2013 r.) procedura zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2013/OnJKnP w sprawie zakupu i dostawy do siedzibie Zamawiającego infrastruktury technicznej i informatycznej niezbędnej do wdrożenia systemu klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Powyższe zapytanie ofertowe ma na celu umożliwienie realizacji trzech zadań projektu – zadanie numer 4 pt. „Wdrożenie Modelu Zarządzania Kadrami”; zadanie nr 5 pt. „Wdrożenie Modelu Zarządzania Finansami”; zadanie nr 6 pt. „Wdrożenie Modelu Zarządzania Majątkiem”. Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki.  Beneficjent/Zamawiający (WSL) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, prawodawstwem unijnym oraz krajowym.

Zamawiający (WSL) wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu: zapoznania się z warunkami wyboru i następnie nadsyłania ofert.

Wybrane załączniki w wersji do edycji (pliki .DOC)

Osoba do kontaktów w kwestiach formalnych i proceduralnych związanych z zapytaniem ofertowym: Kierownik projektu nr POKL.04.01.01-00-163/11 mgr Bartosz Osmola (bartosz.osmola@wsl.com.pl)

Osoba do kontaktów w sprawach merytorycznych/technicznych dot. przedmiotu zapytania ofertowego: Specjalista ds. informatycznych projektu nr POKL.04.01.01-00-163/11 (Główny Informatyk WSL) mgr inż. Maciej Niemir (maciej.niemir@wsl.com.pl).

  

Projekt pt.: Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości 
Numer projektu: POKL.04.01.01-00-163/11
Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKL.04.01.01-00-163/11-00 z dnia 19.09.2012 r.

Źródło finansowania:
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet: IV Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Dodatkowe informacje dot. źródła finansowania projektu: www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.ncbir.pl

www.efs.gov.pl

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)