opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / WSL Forum 2017 / Wymagania redakcyjne
drukuj

Wymagania redakcyjne

Układ pracy

Pierwsza strona:

 • imię i nazwisko autora (-ów)
 • afiliacje wszystkich autorów (wraz z adresami email)
 • podziękowania i źródła finansowania badań
 • adres miejsca pracy autora (-ów) pocztowy i internetowy

Druga strona i dalej:

 • tytuł artykułu
 • strukturyzowane streszczenie pracy
  Pisząc streszczenie należy pamiętać, że często jest ono publikowane samodzielnie, bez całego tekstu pracy (np. w systemach indeksujących). Dla prac przeglądowych jest dopuszczalne klasyczny abstrakt.

  Streszczenie powinno zawierać 200-250 wyrazów i posiadać określoną strukturę (przykładowe streszczenie):
  - wstęp (dlaczego rozpoczęto badania, jaki jest to rodzaj badań, jaki jest główny cel prezentowanego artykułu)
  - materiał i metody
  - wyniki (główna część artykułu)
  - wnioski (wraz z wnioskami końcowymi: jakie jest znaczenie wyników i jaki ma to wpływ na kierunki przyszłych badań)
 • słowa kluczowe - należy podać do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu
 • tekst główny pracy, który powinien obejmować: wstęp z celem pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo

Ostatnia strona:

 • tytuł, abstrakt (600-1000 znaków) w języku polskim i niemieckim jako tłumaczenie streszczenia i słów kluczowych.

Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac

1. Materiały do publikacji w LogForum napisane w języku angielskim powinny być przygotowane zgodnie z zasadami procesu wydawniczego obowiązującego w redakcji Czasopisma.

2. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami 12-14 stron formatu A-4.

3. Styl dokumentów - tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt., 1,5 odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.

4. Tabele i rysunki - ich wielkość nie powinna przekraczać formatu B-5 (12,5 cm x 19,5 cm). Opisy tabel czcionką Times New Roman 9 pkt., wypełnienie tabel 8 pkt., pojedynczy odstęp, w miarę możliwości bez pionowych linii, rozszerzenie tabel - doc. lub rtf.

5. Tytuły tabel a także podpisy rysunków i legendy muszą być podane w języku angielskim i polskim lub niemieckim, a numery tabel i rysunków - cyframi arabskimi.

6. Jednostki i pisownia - obowiązuje międzynarodowy układ SI.

7. Piśmiennictwo - przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów - podajemy w nawiasie nazwisko i rok [Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski i in. 2001] lub ...zdaniem Kowalskiego [2000]... Należy zwrócić uwagę aby cytowane piśmiennictwo prezentowało aktualne rozprawy naukowe opublikowane w pismach o zasięgu międzynarodowym (w tym również w LogForum) a tylko wyjątkowo pozycje podręcznikowe. Nie powinno się stosować przypisów literaturowych przy ilustracjach, tabelach i pod paginą. Wszystkie dane dotyczące cytowanej literatury należy zamieścić w wykazie piśmiennictwa.

Należy się upewnić, czy wszystkie odniesienia cytowane w tekście są obecne w spisie literatury i odwrotnie, czy wszystkie pozycje ze spisu literatury są cytowane w tekście artykułu. Wszystkie pozycje literatury powinny zawierać numer DOI (o ile została nadany). Prace oryginalne nie powinny zawierać więcej niż 30 pozycji literaturowych. Prace przeglądowe nie powinny zawierać więcej niż 60 pozycji literaturowych.

8. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko autora (-ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy; skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania, numer tomu, zeszytu oraz numery stron (dodatkowo wszystkie tytuły nie-anglojęzyczne należy przetłumaczyć na język angielski) np.:

Yao J.,  Gu M., Optimization Analysis of Supply Chain Resource Allocation in Customized Online Shopping Service Mode, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015, Article ID 519125, 11 pages, 2015. doi:10.1155/2015/519125

Craig R. C., Rogers D.S., 2008, A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38 5, 360-387, DOI: 10.1108/09600030810882816

Yin R.K., 2003, "Introduction", in Robinson, S. (Ed.), Case Study Research Design and Methods, Sage Publications, Thousand Oaks, CA. 1-15.

Lee Y.Ch., Oh H.J., Koo Ch., Sarkis J., 2011, Logistics decision model for environmental aspect using the analytic network process., AMCIS Proceedings - All Submissions. Paper 331. http://aisel.aisnet.org/amcis2011_submissions/331

Pande, P.S., Holpp L., 2001, What Is Six Sigma? McGraw-Hill Trade Logon Baltic project website. 2008. Available from Internet:<http://www.logonbaltic.info>.

Tripathy A.K., Singh A.K., 2004,  An efficient method of eliminating noisy information in web pages for data mining. Proceedings - The Fourth International Conference on Computer and Information Technology (CIT 2004) 978-985.

Krzyżaniak St., 2015. Model of the impact of parameters controlling replenishment in the  BS  (min-max) continuous review system on the actual inventory availibility.  Logforum 11 (3), 283 - 294. DOI :   10.17270/J.LOG.2015.3.8

Koliński A., 2014, Problem pomiaru efektywności procesu produkcji w aspekcie zarządzania łańcuchem dostaw [The problem of efficiency measurement of production process in terms of supply chain management], Gospodarka Materiałowa i Logistyka 66 (6), 10-16.

Krafft M., 2007, Kundenbindung und Kundenwert [Customer loyalty and customer value], Physica-Verlag, Heidelberg.

Cyplik P.,  Hadaś L., 2015. Transformation of a production – Logistics system in the enterprises of broad  assortment offer and a varied customer service strategy. Premises- Methodology- Evaluation. Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw

Przykładowa praca: Cyplik P., Hadas Ł., 2011, Production system virus analysis tool (PSVA) - problems identification and analysis framework - case study. LogForum 7,1,1. (www.logforum.net/pdf/7_1_1_11.pdf )

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)