opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / WSL Forum 2017 / Warunki uczestnictwa
drukuj

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konferencji WSL FORUM jest nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty konferencyjnej w następujących terminach:

Dla uczestników konferencji bez referatu – do dnia 30.04.2017

Dla autorów referatów:

 • 15.01.2016 - Nadsyłanie zgłoszeń przez autorów referatów wraz z jednostronicowymi streszczeniami w jęz. polskim i angielskim
 • 29.01.2017 - Wstępna kwalifikacja referatów
 • 26.02.2017 - Nadsyłanie pełnych tekstów referatów i wpłata wpisowego
 • 17.04.2017 - Nadsyłanie ostatecznych wersji referatów (z uwzględnieniem uwag recenzentów)

Opłaty konferencyjne

 • Za udział w konferencji z referatem - 600 zł brutto
 • Za udział w konferencji bez referatu - 300 zł brutto
 • Dla studentów, członków logistycznych kół naukowych - 50 zł brutto

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy otrzymują materiały konferencyjne oraz kawę i lunch.

Prosimy o wpłacenie należności za udział w konferencji (w terminach określonych w warunkach uczestnictwa) na konto Wyższej Szkoły Logistyki w BZ WBK S.A. VI O/Poznań nr  68 1090 1447 0000 0001 1075 4593

W tytule wpłaty należy wpisać: WSL Forum 2017 oraz nazwisko osoby, której wpłata dotyczy.

Publikacja referatów

Zgłoszenia referatów będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej po wypełnieniu formularza: STRESZCZENIA REFERATÓW – FORMULARZ

 • jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa referaty w tym również jako współautor
 • wszystkie zgłoszone prace podlegają wstępnej kwalifikacji  na podstawie jednostronicowych streszczeń
 • referaty wstępnie zaakceptowane poddawane są recenzji; warunkiem skierowania pracy do recenzji jest wpływ opłaty konferencyjnej na konto Organizatora
 • recenzje są niejawne – autorom udostępniane są jedynie te uwagi recenzentów, których uwzględnienie warunkuje zakwalifikowanie pracy do wygłoszenia podczas konferencji
 • publikowane będą wyłącznie referaty wygłoszone podczas konferencji
 • przewiduje się możliwość opublikowania prac w jednym z dwóch czasopism:
  - LogForum (jęz. ang.)  - 13 pkt,
  - Research in Logistics & Production (jęz. ang.) – 8pkt,
  lub w monografii pokonferencyjnej w formie e-booka– 4 pkt
 • decyzję o zakwalifikowaniu prac do publikacji w jednym z ww czasopism bądź w monografii podejmuje Rada Programowa po zakończeniu  konferencji; decyzja ta  jest nieodwołalna
 • warunkiem skierowania artykułu do publikacji jest opracowanie go przez autora w formie uwzględniającej wymagania redakcyjne wskazanego czasopisma/monografii w terminie 3 tygodni od otrzymania zawiadomienia o decyzji kwalifikującej pracę

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)