opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / WSL Forum 2017 / Program konferencji
drukuj

Program Konferencji WSL Forum 2017

12 maja 2017, piątek

9.00

Rejestracja uczestników

 
10.00

Otwarcie konferencji - Rektor Wyższej Szkoły Logistyki,
prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski dr h.c.

sala B311

 

10.15

Sesja plenarna I - prowadzenie: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

sala B311

 
1. Digitalized Infrastructure - Chances and Risks in Logistics / Cyfrowa infrastruktura – szanse i ryzyka w logistyce – Prof. Dr.-Ing. Frank Gillert, TH Wildau
 
 
2. Smartphone and intelligent personal assistant - key tools in management of supply and distribution systems / Smartfon i inteligentny asystent osobisty – kluczowe narzędzia w zarządzaniu dostawami i dystrybucją – prof. zw. dr hab. Wojciech Paprocki, Szkoła Główna Handlowa 
 
 

3. Influence of Delivery Quantity on Service Level in the Reorder Point Stock Replenishment System for Peculiar Demand Distributions / Wpływ wielkości dostaw na poziom obsługi w systemie odnawiania zapasu opartym na poziomie informacyjnym dla nietypowych rozkładów popytu  – dr inż. Stanisław Krzyżaniak, Wyższa Szkoła Logistyki 


 

11.00

Obrady w sekcjach tematycznych

 

Sekcja 1.1.

Transport I - prowadzenie: dr hab. , prof. WSL Maciej Stajniak

sala B311

 

1.1.1. Removable vehicle racking container for automobil-logistik / Koncepcje projektowe kontenerów z mobilnymi stojakami w logistyce transportu samochodów osobowych – Prof. Dr.-Ing. habil. Bernd Hentschel, dr Karol Górski

 
 

1.1.2. Introduction of the intermodal transport to the economy  / Wdrażanie intermodalności w gospodarce – prof. ndzw. dr hab. inż. Kazimierz Fiedorowicz

 
 

1.1.3. Strategic alliances in the TSL sector in Polish conditions / Alianse strategiczne w sektorze TSL w warunkach polskich – dr Paweł Romanow

 


Sekcja 1.2.


Strategie logistyczne i łańcuchy dostaw - prowadzenie: prof. zw. dr hab. Maciej Urbaniak


sala B309

 

1.2.1.  Applying the methods of business process management BPM for improving complex processes of Logistics 4.0 in ERP 2.0 information systems / Wykorzystanie metod zarządzania procesowego BPM w celu zwiększenia efektywności złożonych procesów Logistyki 4.0 w systemach ERP 2.0 – dr hab., prof. WSL Grzegorz Bartoszewicz

 
 

1.2.2.  The Logistics 4.0 - a new paradigm or a set of known solutions? / Logistyka 4.0 – nowy paradygmat czy zestaw znanych rozwiązań? – mgr inż. Olga Szymańska, dr inż. Michał Adamczak, dr hab. inż. prof. WSL Piotr Cyplik

 
 

1.2.3.  Shared services centers as an element of outsourcing strategy / Centra usług wspólnych jako element strategii outsouringu – dr hab. prof. WSL Ryszard Świekatowski, dr Sylwia Konecka

 
 

1.2.4. The role of environmental management system in building relations with suppliers / Rola systemowego zarządzania środowiskowego w budowaniu relacji z dostawcami - prof. zw. dr hab. Maciej Urbaniak

 


Sekcja 1.3.


Opakowania w logistyce - prowadzenie: dr inż. Ireneusz Fechner


sala B310
 

1.3.1.  Problem of the logistics of the returnable packaging in the Brewery Kasztelan / Problemy logistyki opakowań zwrotnych w Browarze Kasztelan – dr hab. inż. Adam Maciak, mgr inż. Patryk Zmorski

 
 

1.3.2.  Communication value of label on food package according to 1169/2011 regulation requirements / Wartość komunikacyjna etykiet opakowań żywności w świetle wymagań rozporządzenia 1169/2011 – inż. Przemysław Wróblewski, dr inż. Karolina Assman, dr Michał Walenciak

 
 

1.3.3. Standardization and certification requirements of the wooden packaging in international trade / Standaryzacja wymagań i certyfikacja opakowań drewnianych w handlu międzynarodowym – prof. zw. dr hab. inż. Józef Frąś, mgr inż. Ilona Olsztyńska, mgr Sebastian Scholz

 

 

11.45

12.00

Przerwa na kawę

Obrady w sekcjach tematycznych

 

Sekcja 2.1.

Transport II - prowadzenie:  prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

sala B311

 

2.1.1. The significance of organizers in goods and people flows integration within metropolitan areas / Znaczenie organizatorów transportu w integracji przepływów osób i rzeczy na obszarach wielkomiejskich – dr hab., prof. WSB w Gdańsku Jagienka Rześny Cieplińska

 
 

2.1.2 Business process maturity assessment of the Polish transport-forwarding-logistic sector / Ocena dojrzałości procesowej przedsiębiorstw działających na polskim rynku TSL – dr hab. inż. Piotr Sawicki, mgr inż. Paweł Jaworek

 
 

2.1.3. Transport and logistics infrastructure in the process of storage and transportation of venison for one’s own and commercial use / Transport i infrastruktura logistyczna w procesie przechowywania i transportu dziczyzny przeznaczonej na użytek własny i komercyjny  – dr inż. Marek Matulewski

 


Sekcja 2.2.


Transport lotniczy - prowadzenie: dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW.


sala B309

 

2.2.1. The influence of the marketing research on the logistic decisions in the air transport / Wpływ badań marketingowych na decyzje logistyczne w transporcie lotniczym – dr Katarzyna Wąsowska

 
 

2.2.2. Modern transport aircraft constructed in Poland / Współczesne środki transportu lotniczego polskiej konstrukcji – dr Jakub Marszałkiewicz

 
 

2.2.3. Management and control of airport ground movements (SMGCS) / System zarządzania i kontroli ruchu naziemnego (SMGCS) w sektorze lotniczym. – mgr Anna Szymczak

 


Sekcja 2.3.


Logistyka produkcji i dystrybucji - prowadzenie: dr hab. inż. prof. WSL Piotr Cyplik


sala B310
 

2.3.1. Forming of the dynamics of the changes in convergent production system depening on size of production party / Kształtowanie dynamiki zmian konwergentnego systemu wytwórczego w zależności od wielkości partii produkcyjnej – dr inż. Bożena Zwolińska

 
 

2.3.2. Modern technologies in logistics distribution in FMCG market, clothing market and CEP (courier, express and parcel) market. / Nowoczesne technologie w logistyce dystrybucji kurierskiej dla rynku FMCG, Odzieży i KEP. – mgr Sebastian Scholz, mgr inż. Ilona Olsztyńska

 
 

2.3.3. Agricultural market– redesigned distribiution proces  / Rynek rolny – dystrybucja w nowej roli - dr Zenon Pokojski

 
 

2.3.4. Analysis of the influence of the lot sizing on the efficiency of material flow in the supply chain / Analiza wpływu wielkości partii na efektywność przepływu materiałów w łańcuchu dostaw - dr inż. Roman Domański, dr inż. Michał Adamczak

 

 

12.45

13.30

Lunch

Sesja plenarna II - prowadzenie: dr hab., prof. SGH Halina Brdulak

sala B311

4. Virtual Logistics as practical and theoretical dilemma / Virtual Logistics jako dylemat praktyczny i teoretyczny  -   prof. US dr hab. Mariusz Jedliński, Uniwersytet Szczeciński
5. Intermodal Logistics Centres and Freight Corridors – Concepts and Trends / Intermodalne centra logistyczne i korytarze transportowe – koncepcje i trendy- dr hab. Norbert Wagener, Wyższa Szkoła Logistyki

 

14.15

Obrady w sekcjach tematycznych

 


Sekcja 3.1.


Gospodarka magazynowa - prowadzenie: dr inż. Grzegorz Szyszka


sala B311

 

3.1.1. The impact of COI-based storage on order-picking times / Wpływ składowania towarów zgodnego ze współczynnikami COI na czasy kompletacji towarów – dr Grzegorz Tarczyński

 
 

3.1.2. Modelling medicinal products inventory management process in hospitals using a methodology based on the BPMN standard / Modelowanie procesu zarządzania zapasami produktów leczniczych w szpitalach z wykorzystaniem metodyki opartej o standard BPMN – dr Anna Gawrońska-Błaszczyk, mgr inż. Filip Nowak

 
 

3.1.3.  Redesign of warehousing process with an application of object-oriented simulation / Przeprojektowanie procesu magazynowego z wykorzystaniem obiektowego oprogramowania symulacyjnego – inż. Monika Kaźmierczak, dr Hanna Sawicka

 
 

3.1.4. Predicting and reducing threats to the availability of raw materials in the warehouse of a production company / Przewidywanie i redukowanie zagrożeń dostępności surowców w magazynie w przedsiębiorstwie produkcyjnym – dr Pawel Romanow

 


Sekcja 3.2.


Standaryzacja w logistyce - prowadzenie: dr inż. Aleksander Niemczyk


sala B309

 

3.2.1. The new standard IATF 16949:2016 in the chain of automotive suppliers / Nowy standard IATF 16949:2016 w łańcuchu dostawców przemysłu motoryzacyjnego – dr hab. inż., prof. PP Józef Gruszka, dr hab. inż.Agnieszka Misztal

 
 

3.2.2. GLN Standard as a streamline identify the physical location of the distribution process / Standard GLN usprawniający identyfikowanie fizycznej lokalizacji w procesach dystrybucyjnych – prof. dr Davor Dujak, mgr Martyna Zdziarska, dr inż Adam Koliński

 
 

3.2.3. Interoperability of standards and solutions in civil and military supply chain logistics  using automatic identification systems / Interoperacyjność standardów i rozwiązań w zakresie usprawniania logistyki łańcuchów dostaw gospodarki cywilnej i wojskowej z wykorzystaniem systemów automatycznej identyfikacji - mgr Anna Kosmacz-Chodorowska

 
 

3.2.4. Improving of distribution and warehouse processes through the implementation of GS1 standards / Usprawnienie procesów dystrybucji i magazynowej obsługi dostaw przez wdrożenie standardów GS1 – mgr inż. Marta Cudziło, dr inż. Aleksander Niemczyk

 


Sekcja 3.3.


Ogólne problemy logistyki - prowadzenie: prof. US dr hab. Mariusz Jedliński


sala B310

 

3.3.1.  Possible applications of instruments of internal marketing in the operations of Logistics companies / Możliwości wykorzystania narzędzi marketingu wewnętrznego w działalności przedsiębiorstw logistycznych – prof. zw. dr hab. Halina Szulce

 
 

3.3.2.  A heuristic algorithm for cyclic delivery synchronization problem / Wykorzystanie algorytmu heurystycznego do rozwiązania problemu synchronizacji dostaw cyklicznych do centrów przeładunkowych – dr inż. Katarzyna Gdowska; mgr inż. Roger Książek

 
 

3.3.3. Formal and legal regulation of Polish-German cross-border cooperation for logistics suport of rescue operations in natural disasters / Formalno-prawne uregulowania przygranicznej współpracy polsko-niemieckiej wsparcia logistycznego akcji ratunkowych katastrof naturalnych – dr Izabela Dembińska, dr inż. Łukasz Marzantowicz

 
 

3.3.4. The impact of the economic crisis on global logistic's operators liabilities / Wpływ światowego kryzysu na zobowiązania globalnych przedsiębiorstw logistycznych - mgr Tomasz P. Tyc

 
 

3.3.5. The black logistics as a problem of international security / Czarna logistyka jako problem bezpieczeństwa międzynarodowego - dr Jakub Marszałkiewicz

 

 

15.30

Zamknięcie konferencji -  Prorektor WSL, dr hab. inż., prof. WSL Piotr Cyplik

sala B311

 

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)