opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia podyplomowe / Transport i spedycja z certyfikatem kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego
drukuj

Transport i spedycja

Transport i spedycja są sferą logistyki, w ramach której prowadzi działalność największa liczba przedsiębiorstw. Prowadzenie działalności transportowej i spedycyjnej polega na realizacji zadań o różnym stopniu złożoności wykonywanych sukcesywnie bądź równocześnie, często w warunkach presji czasowej. Jednym ze skutków globalizacji jest świadczenie usług transportowych i spedycyjnych zarówno w wymiarze lokalnym jak i międzynarodowym, na rynkach które cechuje zróżnicowanie kulturowe, prawne i organizacyjne oraz duża konkurencja.

Transport i spedycja

Działalności transportowej towarzyszą liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii europejskiej jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia działalności zawodowej w transporcie i spedycji oraz rozwój kompetencji wśród osób czynnych zawodowo. Uwzględniając dominację transportu drogowego w działalności transportowej program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy oraz w ramach dodatkowego modułu dla zainteresowanych słuchaczy certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób. Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w Załączniku nr 1 do przywołanego wyżej rozporządzenia, dzięki czemu słuchacz po ukończeniu studiów nabywa uprawnienia do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I   Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 1352.).

Organizacja studiów:

Zajęcia Tranpsort i spedycja - studia podyplomowe WSL - Wyższa Szkoła Logistyki

Studia w podstawowym wymiarze czasu trwają 208 godzin podzielonych na dwa semestry. Ich ukończenie uprawnia do uzyskania całkowitego zwolnienia z egzaminu pisemnego dla uzyskania CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY.

W przypadku osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do całkowitego zwolnienia z egzaminu pisemnego dla uzyskania zarówno CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY oraz CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE OSÓB program studiów zawiera dodatkowy moduł dydaktyczny w liczbie 36 godzin obejmujących zagadnienia niezbędne do spełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Sprawdź praktyczny aspekt studiów podyplomowych "Transport i spedycja":

Miejsce i sposób realizacji zajęć dydaktycznych:

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu przy ul. E. Estkowskiego 6 w cyklu dwudniowych zjazdów organizowanych w soboty i niedziele.

Możliwości pracy zawodowej po ukończeniu studiów:

Studia skierowane są do osób zamierzających podjąć działalność zarobkową na własny rachunek w transporcie i spedycji lub znaleźć w nich zatrudnienie, a w szczególności:

  • jako przewoźnik drogowy (właściciel przedsiębiorstwa transportowego o specjalności transport rzeczy i/lub osób),
  • zarządzający transportem, który kieruje operacjami transportowymi w imieniu przewoźnika drogowego,
  • na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych,
  • na stanowisku spedytora międzynarodowego i/lub krajowego,
  • w działach transportu przedsiębiorstw wykonujących transport drogowy.

Cena studiów:

Cena studiów obejmuje wszystkie obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w wymiarze 208 godzin przewidziane programem studiów związane z uzyskaniem wiedzy uprawniającej do zwolnienia z egzaminu pisemnego na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY.

Cena dodatkowego modułu dydaktycznego w wymiarze 36 godzin wynosi 1600 zł i obejmuje uzupełniające zajęcia dydaktyczne związane z uzyskaniem wiedzy uprawniającej do zwolnienia z egzaminu pisemnego na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE OSÓB.

Warunkiem uruchomienia w okresie trwania studiów dodatkowego modułu dydaktycznego jest zgłoszenie się minimum 9 słuchaczy.

Cena studiów nie obejmuje postępowania związanego z uzyskaniem przez absolwentów Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika. Zasady postępowania oraz koszty certyfikacji regulują przepisy określone przez Instytut Transportu Samochodowego.

Cena studiów wynosi 3900 zł i obejmuje wszystkie obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w wymiarze 190 godzin przewidziane programem studiów związane z uzyskaniem wiedzy uprawniającej
do zwolnienia z egzaminu pisemnego na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY.
Cena dodatkowego modułu dydaktycznego w wymiarze 38 godzin wynosi 1800 zł
i obejmuje uzupełniające zajęcia dydaktyczne związane z uzyskaniem wiedzy uprawniającej
do zwolnienia z egzaminu pisemnego na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
W DROGOWYM TRANSPORCIE OSÓB.
Warunkiem uruchomienia w okresie trwania studiów dodatkowego modułu dydaktycznego jest zgłoszenie się minimum 10 słuchaczy.
Cena studiów nie obejmuje postępowania związanego z uzyskaniem przez absolwentów Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika. Zasady postępowania oraz koszty certyfikacji regulują przepisy określone przez Instytut Transportu Samochodowego.
Łukasz Forczek

Karina Uciechowska

Absolwentka studiów podyplomowych Transport i Spedycja

Każdemu kto szuka studiów podyplomowych o kierunku transport i spedycja polecam WSL w Poznaniu. Studia podyplomowe są doskonałym wyborem zarówno dla osób pracujących w zawodzie jak i chcących się przekwalifikować. Zajęcia są bardzo dobrze zaplanowane i zorganizowane. Prowadzone w sposób ciekawy przez wykwalifikowanych i doświadczonych zawodowo wykładowców zachęcają do aktywnego uczestnictwa. Na uczelni panuje przyjazna atmosfera dzięki czemu każdy ma bardzo dobry kontakt z wykładowcami. Obszerny program studiów podyplomowych, forma prowadzenia zajęć, stosowane metody dydaktyczne oraz pracownie wyposażone m.in. w tachografy i program do odczytywania czasu pracy kierowców, umożliwiają studentom osiągnięcie wysokich kwalifikacji. Ciekawym aspektem w trakcie studiów były również praktyczne zajęcia w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych prowadzonych przez Pana dr inż. Dariusz Starkowski i przedstawicieli przedsiębiorstwa Allsafe i Tolmar, które dotyczyły zasad i metod bezpiecznego zabezpieczania różnych ładunków na nowoczesnych naczepach ciężarowych oraz możliwość rozmowy ze specjalistami.

Łukasz Forczek

Łukasz Forczek

Absolwent studiów podyplomowych Transport i Spedycja

Studia w Wyższej Szkole Logistyki realizowane są przez ludzi z pasją, którzy dzielą się nie tylko wiedzą, ale też praktycznym podejściem do przedmiotów. Wartość dyplomu zwiększa fakt, że szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczne i badawcze zgodnie z systemem ISO 9001:2008, a dążenie do podnoszenia jakości kształcenia widać praktycznie na każdym kroku. Studia to też ciekawi ludzie o podobnych zainteresowaniach, chcący podnosić swoje kwalifikacje. Studia podyplomowe Transport i Spedycja, a także certyfikat kompetencji zawodowych to solidne przygotowanie i duża porcja wiedzy od najlepszych w swojej dziedzinie.

Artur Zawiski

Artur Zawiski

Absolwent studiów podyplomowych Transport i Spedycja

Wybrałem studia podyplomowe w WSL na kierunku Transport i Spedycja z względu na możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy, potrzebnej do wykonywania pracy w zawodzie spedytora transportu drogowego. Program zajęć oceniam bardzo wysoko, zawierał wiele elementów i informacji niezbędnych w branży TiS. Największym atutem niewątpliwie jest wysoki poziom wiedzy merytorycznej prowadzących zajęcia - zwłaszcza prof. Stajniaka, dra Starkowskiego i  dra Orlińskiego. Dużo dały mi również wyjazdy studyjne do firm Kuehne + Nagel i Polzug.

Dokumenty poświadczające ukończenie studiów uprawniające do zwolnienia z całości egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dodatkowy dokument potwierdzający program studiów ukończonych przez Kandydata ubiegającego się o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym zgodnie z Deklaracją o zakresie zagadnień objętych programem studiów wymaganą przy wniosku o wydanie certyfikatu.

Dodatkowo absolwenci w ramach studiów otrzymują certyfikaty:

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)